Predstavujeme kandidáta na post dištriktuálneho dozorcu Západného dištriktu

Napriek tomu, že evanjelici odmietli Renátu Vinczeovú v prvých voľbách, kandidovala znovu. Musela sa totiž stať vôľa vedenia cirkvi, nie Božia. Tak sa napokon stala generálnou dozorkyňou ECAV na Slovensku. O tom, že sa voľby v ECAV stali už len fraškou, svedčí aj fakt, že kandidačná porada vybrala za kandidáta na post neordinovaného tentokrát duchovného. Západný dištrikt v prípade zvolenia budú teda viesť dvaja duchovní.

Ing. Peter Synak

Na kontakt ľudí s cirkvou chce využívať moderné informačné technológie

Osobné stanovisko kandidáta

„Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Micheáš 6, 8)Ak by som viac nenapísal a nechal iba vyššie citovaný verš, vystihlo by to presne môj životný postoj, a tým aj stanovisko k službe v cirkvi.Pred dvomi rokmi som písal osobné stanovisko ku kandidatúre a následne k voľbe za seniorálneho dozorcu BAS ECAV. Keď si ho teraz čítam, zisťujem, že v mnohom je môj postoj prakticky rovnaký.Som vďačný Pánu Bohu, že spolu s rodičmi a súrodencami sme už od detstva neboli len členmi zboru, ale aktívne sme v ňom mohli pracovať. Počnúc nedeľnou detskou besiedkou a ďalej cez konfirmačnú prípravu, stretnutia dorastu, mládeže, spevokolu, biblické hodiny, spoločenstvo rodín, zborové letné pobyty. Získané skúsenosti ma viedli k rozhodnutiu prihlásiť sa na dvojročné štúdium pre diakonov v cirkvi, ktoré som absolvoval v rokoch 1989 – 1991, a následne bol ordinovaný za diakona. Bolo to tiež obdobie, keď sa otvorili ďalšie možnosti a spolu s ďalšími kamarátmi sme založili misijnú organizáciu Vysokoškolské biblické hnutie (VBH). Našou snahou bolo prinášať evanjelium priamo na domovskú pôdu študentov – do škôl a na internáty – a zároveň ich viesť k aktívnemu zapojeniu sa v domovskom cirkevnom zbore. Počas práce vo VBH som strávil jeden rok vo Veľkej Británii, kde som študoval teológiu. Aj moja ďalšia práca, ktorú vykonávam dodnes vo vydavateľstve Porta libri, je zameraná na šírenie evanjelia prostredníctvom literatúry.V roku 2010 ma zvolili za seniorálneho presbytera BAS, v roku 2015 za zástupcu seniorálneho dozorcu, v skutočnosti dozorcu, keďže toho sme v senioráte ďalších šesť rokov nemali, následne som bol zvolený zbormi BAS ECAV do funkcie seniorálneho dozorcu.Aká je naša cirkev? Máme za sebou slávnu a významnú históriu, z ktorej môžeme čerpať a učiť sa. Rovnako aj dnes je tu množstvo obetavých ľudí – farárov i laikov – a veríme, že ich snaha bude raz tiež súčasťou významnej histórie. Stále môžeme čerpať z ľudovej zbožnosti a zároveň aktuálne vnímame impulzy od ľudí, ktorí nemajú za sebou cirkevnú tradíciu. Ako každá doba, i naša prináša výzvy každodenného života. Podľa všetkého je pandémia Covid-19 za nami, po nej sú však naše kostoly vo väčšine prípadov prázdnejšie. Vojna v susednom štáte so všetkými jej dôsledkami prináša neistotu a vážne otázky ohľadne budúcnosti. V našom dištrikte máme oblasti, ktoré sa vyľudňujú, zostávajú po nich kostoly, ktoré je čoraz väčší problém udržiavať. Na druhej strane vznikajú prímestské aglomerácie, kde kostoly chýbajú, a ľudia, ktorí sa tam sťahujú, strácajú kontakt s cirkvou. Máme k dispozícii stále novšie a modernejšie informačné technológie a i tu potrebujeme vážne uvažovať nad tým, ako ich využívať správne. Všetko toto a mnoho iného sú výzvy pre živú cirkev, ktorá v 21. storočí relevantným spôsobom zvestuje nemenného Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätiteľa ľuďom 21. storočia. To je úloha a výzva všetkých nás, nášho dištriktu a je na nás všetkých, ako sa jej s Božou pomocou zhostíme.

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!