Prvá protestantská teologická fakulta na území Slovenska oslavuje výročie

Už 90 rokov uplynulo od schválenia zákona, ktorého prijatie znamenalo zriadenie evanjelickej teologickej fakulty v Bratislave. Výročie pripadlo na 10. apríla.

Snaha o dosiahnutie tohto cieľa trvala predtým 15 rokov. Ako pre portál teraz.sk povedal súčasný dekan EBF UK Milan Jurík, fakulta bola založená v roku 1919 s názvom Slovenská evanjelická augsburského vyznania teologická akadémia.

Od apríla 1934 už pôsobila pod názvom Československá štátna teologická fakulta evanjelická v Bratislave. Podľa Juríka jej bol priznaný univerzitný status a bola zaradená do systému štátnych vysokých škôl. Zároveň jej boli v zmysle štátnej legislatívy priznané promočné, rigorózne a habilitačné práva.

Išlo o prvú protestantskú teologickú fakultu na území Slovenska. Jej názov sa ešte niekoľkokrát menil, až sa v roku 1990 stala súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes patrí do kruhu jej trinástich fakúlt a nesie názov Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského. V študijných odboroch pripravuje najmä duchovných na pôsobenie v ECAV na Slovensku, ale aj v zahraničí, v ďalších odboroch vzdeláva budúcich pracovníkov diakonie aj učiteľov evanjelického a. v. náboženstva.

Evanjelické vzdelávanie má na Slovensku korene už na začiatku 17. storočia. Nadväzovalo totiž na pôsobenie Evanjelického lýcea zriadeného v roku 1606. Založil ho David Kilger, vyučovala sa na ňom aj teológia, filozofia, gréčtina a hebrejčina. Medzi jeho rektorov patril aj Matej Bel, ktorý zmodernizoval vyučovacie metódy a rozšíril aj sociálne služby pre študentov. Zaviedol napríklad pre žiakov tzv. alumneum – veľmi lacné obedy.

V roku 1803 na lýceu založili Katedru reči a literatúry česko-slovenskej, ktorej prvým profesorom bol Juraj Palkovič. Študovali tu osobnosti z oblasti kultúry a vedy ako Bohuslav Tablic, Ondrej Plachý, Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Samuel Mikovíni a Ján Andrej Segner. História bratislavského lýcea je úzko spojená aj s národoveckou činnosťou Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu, ktorí patrili tiež k jeho absolventom.

Predstavitelia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku však mali úmysel zriadiť aj vysokú teologickú školu. Podarilo sa to koncom 19. storočia, keď v Bratislave vznikla Teologická akadémia.

Pokiaľ ide o samotnú fakultu, s nástupom komunistického režimu došlo k zmenám v oblasti evanjelického vysokoškolského vzdelávania. Fakulta sa v roku 1954 presťahovala z Bratislavy do Modry. Až v januári 1963 sa opäť vrátila do Bratislavy.

V roku 1964 bolo štúdium rozšírené zo štvorročného na päťročné. V dobe násilnej ateizácie však platil pre prijímanie poslucháčov na fakultu štátom určený nízky numerus clausus, ktorý nedovoľoval kvantitatívny rozvoj fakulty.

V roku 1991, vzhľadom na zvýšenie počtu poslucháčov, získala Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského priestory na Svoradovej ulici. V rokoch 1997 – 1999 postavili novú budovu fakulty na Bartókovej ulici v Bratislave.

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!