Predstavujeme kandidátov: JÁN HROBOŇ

Redakcia Lutherusu v súvislosti s voľbami biskupa Západného dištriktu chce veriacim predstaviť kandidátov na tento post. Súčasný biskup Ján Hroboň na prosbu o rozhovor, motivačný list, životopis a odpovede na otázky ani prosbu o vyjadrenie nereagoval. Našu prosbu úplne odignoroval. Je to smutné, ak biskup, ktorý podpísal Chartu 2017 a písal pre Reformačné listy, ktoré každého škandalizovali, pohŕda veriacimi cirkvi, nemá k nim úctu ani slušnosť. Pán Ježiš dal jasný príkaz: Milujte svojich nepriateľov! A milovať svojich nepriateľov znamená skúsiť vykročiť z pút prirodzených sympatií a posunúť svoju hranicu. Ježiš nás vyzýva, aby sme odpovedali svetu ako On – láskou, žehnaním, modlitbou a obeťou. Žiadal, aby to veriaci robili nielen v situáciách, s ktorými súhlasia, ale za všetkých okolností.

Ak niekto kandiduje na vedúcich predstaviteľov cirkvi – teraz biskupa, je potrebné, aby praktizoval pravdu a správal sa k ľuďom spravodlivo. Neriadil sa emóciami ani osobnými sympatiami či antipatiami.

Demokratické voľby vedúcich a pracovníkov cirkvi sa týkajú kľúčovej udalosti Božieho vyvoleného ľudu, aby vstúpil na správnu cestu viery v Boha. Týkajú sa priamo kľúčovej témy cirkevného života. Iba zvolením dobrých vodcov a pracovníkov možno viesť Boží vyvolený ľud k pochopeniu pravdy a vstúpiť na správnu cestu viery v Boha. Ak sa falošní vodcovia a antikristi chopia moci v cirkvi, nielenže zdržia Boží vyvolený ľud v dosiahnutí spasenia, ale narušia aj cirkevný život. Do cirkvi prinesú katastrofy a Boží vyvolený ľud bude ohrozený a stane sa obeťou. Preto veľmi záleží na tom, ako Boží vyvolený ľud pristupuje k voľbám v cirkvi, a všetci Boží vyvolení by mali hľadať pravdu a vykonávať voľby s vážnosťou a v súlade so zásadami demokratických volieb cirkvi, že všetci majú právo voliť a byť volení. Nikto nemá právo zasahovať do práva Božieho ľudu voliť a byť volený.

Preto sa aj dnes biskup ako Kristov učeník snaží pomôcť všetkým a nerobí rozdiely medzi ľuďmi. Pozdravuje a požehnáva aj tých, ktorých nepozná, a modlí sa za tých, ktorí mu ublížili. Veď každá ľudská bytosť bola stvorená na Boží obraz a nesie v sebe ten istý prísľub a nádej, aká bola ponúknutá nám.

Toto je dokonalosť, o ktorej hovorí Ježiš. Dokonalosť, o ktorú sa má biskup usilovať, znamená nikoho nestratiť, nikoho neodmietnuť, mať miesto pre všetkých. Tak ako rodičia nedokážu rozlišovať medzi svojimi deťmi, milujú ich všetkých rovnako. Boh miluje všetkých ľudí a nerobí medzi nami rozdiely. Preto sa aj predstavitelia cirkvi majú snažiť nerobiť rozdiely. Ak to už robia pred voľbami, čo budú robiť po nich?

Rozhovor

JÁN HROBOŇ robí rozdiely medzi ľuďmi v cirkvi

Delí ich na priateľov a nepriateľov, tým nedosiahne jednotu, ale rozdelenie

Boli ste jedným zo signatárov Charty 2017 na obnovu ECAV na Slovensku. Ktoré z jej bodov sa vám počas Vášho funkčného obdobia biskupa Západného dištriktu podarilo naplniť?

Neodpovedal.

Prečo ste sa rozhodli znova kandidovať na tento post, keď je cirkev pod súčasným vedením doslova rozštiepená a doposiaľ na vašich krokoch nebolo badať snahu o jej zjednotenie ani o diskusiu medzi jednotlivými názorovými kruhmi v ECAV?

Neodpovedal.

Ak sa na konci prvého funkčného obdobia pozriete späť na celých šesť rokov, čo ste urobili pre ECAV a hlavne pre veriacich?

Neodpovedal.

Pokiaľ budete zvolený, zasadíte sa za transparentné informovanie o všetkom, čo sa v cirkvi deje – keďže doposiaľ sa o transparentnosti v cirkvi za posledné roky (keď aj vy patríte medzi vrcholových predstaviteľov cirkvi) nedá vôbec hovoriť? Plánujete to zmeniť a poskytovať verejnosti informácie, na ktoré má právo?

Neodpovedal.

Vo funkcii biskupa ste disciplinárne zasiahli voči farárovi Jánovi Ľachkému. Argumentovali ste predovšetkým tým, že tento duchovný nedodržiava Agendu ECAV. Môžete o sebe vyhlásiť, že vy Agendu ECAV dodržiavate?

Neodpovedal.

Ako sa pozeráte na dianie na kandidačných poradách za posledné roky, konkrétne aj na tú, kde ste sa teraz stali znova kandidátom na post biskupa ZD? Neprekážajú vám neslobodné metódy, bezdôvodné vyraďovanie protikandidátov a predvýber len tých, ktorí vyhovujú súčasnému vedeniu cirkvi?

Neodpovedal.

Mal by sa podľa vás zmeniť volebný zákon? Ak áno, v čom?

Neodpovedal.

Je podľa vás správne, že členovia generálneho presbyterstva môžu hlasovať na synode? Považujete toto spojenie výkonnej a zákonodarnej moci v cirkvi za problém?

Neodpovedal.

Podporili by ste zrušenie dištriktov v rámci reštrukturalizácie cirkvi?

Neodpovedal.

Aký je váš pohľad na Fond finančného zabezpečenia, do ktorého musia prispievať cirkevné zbory – a to aj tie, ktoré na to nemajú financie? Čo si myslíte o tom, že fond neslúži len na dofinancovanie platov duchovných, ako bolo pôvodne deklarované, ale aj na iné výdavky?

Neodpovedal.

Čo si myslíte o reštrukturalizácii – keď sa hovorí, že reštrukturalizované majú byť cirkevné zbory, nie ECAV?

Neodpovedal.

Ak by bol znovu predložený zákon o zrušení dištriktuálnych súdov s tým, že všetko by riešil vlastne súd na generálnom biskupskom úrade, podporili by ste to? Podporili by ste aj ďalší aspekt, ako sú disciplinárne konania voči farárom, ktoré mal podľa návrhu riešiť tiež práve tento súd?

Neodpovedal.

 

ŽIVOTOPIS

Mgr. Ján Hroboň

Narodil som sa dňa 23. 3. 1967 v Revúcej v rodine evanjelického farára Jána Bohdana Hroboňa a Milady, rod. Krištofovej. Mám piatich súrodencov. Pokrstený som bol v Ratkovskom Bystrom, kde bol otec v tom čase farárom.

Základnú školu som skončil v Lazoch pod Makytou, kde som bol aj konfirmovaný. Zmaturoval som na gymnáziu v Prešove v r. 1985.

V r. 1986 som nastúpil na Evanjelickú bohosloveckú fakultu. Jeden semester som študoval na Lutheran Theological Seminary vo Philadelphii, USA. Po návrate som vstúpil do manželstva s Máriou, rod. Fáberovou, v r. 1991. Máme tri deti: Jána, Miloslava a Katarínu.

V r. 1992 som nastúpil ako kaplán do cirkevného zboru v Lazoch pod Makytou. Previedli sme generálnu opravu exteriéru kostola. V senioráte som vykonával funkciu vedúceho SEM. V r. 1995 som absolvoval farársku skúšku a prijal pozvanie bratislavského cirkevného zboru, kde som mal na starosti prioritne prácu s mládežou. Zaviedli sme mládežnícke služby Božie. Vykonával som funkciu predsedajúceho farára do r. 2001, keď sme sa presťahovali do Martina. Spolupracoval som s Biblickou školou na založení Evanjelickej základnej školy v r. 2004.

V r. 2011 som prijal pozvanie do cirkevného zboru v Bratislave, do vtedajšej dcérocirkvi Dúbravka, a v r. 2013 sme sa osamostatnili ako Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Dúbravka.

Od r. 2004 som pôsobil ako zástupca šéfredaktora Cirkevných listov, potom ako šéfredaktor a nakoniec tajomník až do r. 2016.

V r. 2018 som bol zvolený za biskupa Západného dištriktu. Od roku 2019 do roku 2022 som bol členom predstavenstva Tranoscia. V roku 2022 som bol zvolený za predsedu Bohoslužobného výboru.

Ovládam aktívne anglický jazyk a čiastočne nemecký.

 

Osobné stanovisko Mgr. Jána Hroboňa

Zamerať sa chce na ľudí z necirkevného prostredia

Na základe Božieho slova a v súlade so Symbolickými knihami a Ústavou našej cirkvi budem aj naďalej dbať o čisté, pravdivé a úprimné zvestovanie Božieho slova, správne prisluhovanie sviatostí a chrániť jednotu cirkvi. Vo vedomí tohto základného poslania konám aj svoju osobnú službu a usilujem sa o rast Božieho kráľovstva, dobré vzájomné vzťahy, korektnú spoluprácu na všetkých úrovniach v našej cirkvi, sledujúc jej základné poslanie, aby čo najviac ľudí uverilo v Pána Ježiša Krista a bolo zachránených.

V ďalšom funkčnom období by som sa chcel zasadiť predovšetkým za:

  1. Duchovné obnovenie. Chcem pozývať k zápasu, modlitbám a práci o duchovné prebudenie v našej cirkvi.
  2. Evanjelizáciu a misiu – podporiť zakladanie nových cirkevných zborov. Venovať väčšiu pozornosť vzdelávaniu zameranému na misiu a evanjelizáciu. Je potrebná aj forma služieb Božích viac zameraná na mladých ľudí, prípadne ľudí z necirkevného prostredia. Viac sa misijne aj pastoračne venovať menšinám. Vychovávať a podporovať misionárov aj pre zahraničie.
  3. V kultúrno etických témach, menovite v otázkach manželstva a rodiny, chcem stáť tak ako doteraz na Božom slove a vieroučných zásadách našej cirkvi.
  4. Fond finančného zabezpečenia – nastavenie presnejších a spravodlivejších pravidiel pre odmeňovanie duchovných a ohľadom platobnej disciplíny.
  5. Jednoduchšiu a efektívnejšiu správu cirkvi atomu zodpovedajúcu štruktúru.
  6. Zachovanie, podporovanie a rozvíjanie škôl Západného dištriktu, hľadanie možností pre zakladanie ďalších.
  7. Sabatikálne voľno pre duchovných ako možnosť duchovnej aj fyzickej regenerácie.
  8. Sociálne bývanie pre duchovných a pracovníkov v cirkvi na dôchodku.

Spolu s bratom dozorcom chceme viesť ZD ECAV tak, aby bol efektívnou súčasťou veľkého tímu spolupracovníkov v ECAV a aby naša služba bola Pánu Bohu na slávu a na prospech našej cirkvi.

Za každých okolností chceme viesť k tomu najdôležitejšiemu – k Pánovi Ježišovi Kristovi. Upriamovať náš pohľad na Neho v zmysle slov listu Židom 12, 2: Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery. A cez Neho mať pred očami potreby tých najmenších, najnúdznejších a najodkázanejších v ich núdzi a vedieť im prejaviť lásku a pomoc.

V službe biskupa by som chcel spraviť všetko podľa darov milosti, schopností a síl, aby Božie kráľovstvo rástlo medzi nami a čo najviac ľudí bolo zachránených pre večný život.

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!