Eľko pohŕda výzvami verejnosti

Pretláčať mieni len svoje predstavy o usporiadaní cirkvi

BRATISLAVA – Slovenská evanjelická jednota (SEJ) sa pred tohtoročnou synodou obrátila na najvyšších predstaviteľov cirkvi s výzvou k problémom, ktoré nastolila už v Otvorenej výzve. Od jej spísania uplynulo 21 mesiacov a SEJ sa rozhodla informovať evanjelickú verejnosť o aktuálnej situácii.

Predsedníctvo SEJ vyzbieralo v súvislosti s Otvorenou výzvou 2 523 podpisov signatárov z 300 cirkevných zborov celého Slovenska. V tomto kontexte na konci februára 2022 požiadalo o stretnutie Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Uskutočnilo sa 28. marca 2023 až po opakovanej žiadosti. Vedenie SEJ vtedy predsedníctvu cirkvi vytklo až 13-mesačné čakanie na prijatie napriek tomu, že za výzvou stálo viac ako 2 500 členov zborov. Podľa nich takéto dlhé čakanie odráža nedostatočný rešpekt vrcholných funkcionárov cirkvi k vlastným členom, ktorých ústavné právo podávať návrhy a podnety na činnosť ECAV bolo nedôstojne prehliadané a dlhodobo bezdôvodne nekomunikované.
„SEJ dlhodobo poukazuje na kritické problémy cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách v platnom znení po stránke právnej, faktickej a hlavne etickej a vieroučnej. Tieto sa prejavujú, počínajúc nejasnými procesnými postupmi od vyhlásenia takýchto volieb cez netransparentný výber kandidátov, rozporuplnú úlohu kandidačných porád až po opakovanú voľbu raz už nezvolených kandidátov v rovnakých, resp. opakujúcich sa voľbách. Je celkom prirodzené, že odrazom takýchto volieb je naštrbená legitimita zvolených predstaviteľov ako výsledok nízkej účasti voličov, znechutenia a neochoty členov ECAV podieľať sa na takto pokrivených volebných procesoch,“ uvádza SEJ vo svojej výzve.
Predsedníctvo SEJ na stretnutí s Predsedníctvom ECAV, ako ďalej uvádzajú, vyčítalo členom Predsedníctva ECAV, že po sčítaní ľudu, keď sa počet členov ECAV prepadol o 29 250, teda o 10 percent, neurobila ECAV celocirkevnú diskusiu o dôvodoch odchodu členov z cirkvi aj s návrhmi, ako zmeniť tento nepriaznivý vývoj.
Vo výzve sa ďalej konštatuje, že Predsedníctvo SEJ na stretnutí s Predsedníctvom ECAV požadovalo a naďalej žiada kompetentné orgány cirkvi o urgentné riešenie návrhov SEJ:

 • rozčlenenie súčasnej Synody na samostatný najvyšší zákonodarný orgán a samostatný generálny konvent ako najvyšší výkonný orgán ECAV;
 • zrušenie dištriktov, pretože 4-stupňové riadenie cirkvi (cirkevné zbory – senioráty – dištrikty – generálna cirkev) je podľa SEJ neefektívne, dnes už zbytočné a finančne nákladné;
 • vytvorenie 14 seniorátov s plne uvoľneným superintendentom, ktorý by mal na starosti výlučne duchovnú činnosť v senioráte;
 • aby sa duchovní venovali iba svojej primárnej – duchovnej, misijnej, pastorálnej činnosti a správu, hospodárenie a finančné zabezpečenie cirkevných zborov a seniorátov by mali mať na starosti laickí členovia cirkvi;
 • zmenu súdnej sústavy, aby súdy vznikali na seniorálnej úrovni, pričom druhým stupňom by bol Generálny súd so svojimi príslušnými senátmi s tým, že na ich čele musí byť člen cirkvi s právnickým vzdelaním;
 • aby zákonodarnú iniciatívu mali aj senioráty a aj stanovený počet cirkevných zborov;
 • zmenu zákona o disciplinárnych previneniach s uvedením konkrétnych skutkových podstát, formou ich zavinenia a presne určených sankcií s tým, aby disciplinárne previnenia boli prerokovávané výlučne cirkevnými súdmi;
 • zavedenie objektívnej zodpovednosti cirkevných orgánov, aby ich nezákonné rozhodnutia mohli byť príslušnými súdmi zrušené;
 • zvýšenie kompetencií pre cirkevných žalobcov, aby mohli byť nimi riešené podnety porušenia zákonnosti nielen v záujme ECAV, ale aj v záujme členov cirkvi proti nezákonným rozhodnutiam cirkevných orgánov;
 • zvýšenie postavenia a kompetencie cirkevných zborov pri riadení cirkvi a financovanie duchovných aj zo štátnych prostriedkov SR;
 • aby sa na riadení cirkvi podieľali nielen cirkevní predstavitelia, ale v dohodnutých formách a inštitútoch aj samotní členovia cirkvi;
 • vytvorenie Zboru cirkevných dozorcov na seniorátnej a ústrednej úrovni, ktorí by mali okrem iného aj zákonodarnú iniciatívu;
 • zásadnú zmenu cirkevného zákona o voľbách tak, aby nedochádzalo k nespravodlivostiam pri nomináciách kandidátov, ako bola verejnosť svedkom v minulosti aj v súčasnosti. Aby sa zabezpečila nielen legalita tohto volebného zákona, ale aj jeho legitimita, ktorej základom je spravodlivosť a etika Písma svätého.

Predsedníctvo SEJ v tejto súvislosti žiada otvorenie diskusie členov cirkvi s podpisovou akciu o požiadavke, aby sa najbližšie voľby generálneho biskupa riadili novelou volebného zákona v súlade s Výzvou.
Predsedníctvo SEJ na margo aktuálnej situácie sprístupnilo médiám aj neprijatý návrh tlačovej správy zo strany P ECAV:
„Predsedníctvo ECAV na Slovensku v zastúpení Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup, Ing. Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa, a Mgr. Ján Bunčák, riaditeľ Generálneho biskupského úradu v Bratislave (GBÚ), a zástupcovia predsedníctva Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ) v zastúpení Ing. Peter Bzdúch, predseda, Ing. Ján Holčík, CSc., čestný predseda, JUDr. Juraj Čech, PhD., podpredseda, Ing. Viktor Čop, podpredseda, sa stretli dňa 28. marca 2023 na GBÚ na základe Výzvy predsedníctva SEJ zo dňa 26. februára 2022, ktorá je vnímaná ako hromadné uplatnenie ústavného práva členov ECAV podľa čl. 7 ods. 1 písm. a) Ústavy ECAV predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom.
Predmetom rokovania boli hlavné témy a problematiky, ktoré pohľadom najmä neordinovaných členov cirkvi zastúpených SEJ a 2523 signatármi Otvorenej výzvy JUDr. Juraja Čecha, PhD., dlhodobo traumatizujú ECAV, narúšajú jej duchovnú jednotu, spôsobujú aj znižovanie počtu členov ECAV, ako aj nezáujem mnohých členov cirkvi zúčastňovať sa na voľbách cirkevných predstaviteľov.
Solídnym základom pre budúcu spoluprácu ostáva zmluva o spolupráci oboch subjektov podpísaná v roku 2014. Na jej zá-
klade SEJ ponúkla spoluprácu pri komplexnej zmene riadenia ECAV a zároveň SEJ ponúkla konkrétnu predstavu riešenia v súčasnosti najzávažnejšieho problému ECAV, a to zmeny volebnej legislatívy tak, aby v budúcnosti po žiadnych voľbách už nevznikali akékoľvek pochybnosti o ich zákonnosti, legálnosti a legitimite zvolených cirkevných predstaviteľov, a to nielen v duchu litery zákona, ale taktiež v duchu spravodlivosti a etiky evanjelia Ježiša Krista, ktoré je pri každej právnej úprave potrebné nevyhnutne dodržiavať.“

Evanjelickú verejnosť však okrem nevôle posunúť sa v rokovaniach prekvapila aj reakcia nelegitímne zvoleného biskupa Eľka na synode, ktorý sa vyjadril, že mu chodia samé výzvy – no evidentne nimi pohŕda, keďže mieni pretláčať len svoju vlastnú predstavu. Cez reštrukturalizačnú komisiu chce vlastne vydupať zachovanie dvoch dištriktov a jedného generálneho biskupského úradu, ako to funguje doteraz. Tento model je pritom podľa odborníkov z finančnej stránky najmenej efektívny na správu cirkvi.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!