Eľko potvrdil priority vedenia: 
namiesto misie sú dôležitejšie peniaze

NIMNICA – Ivan Eľko, nelegitímne zvolený biskup, ako sám seba ironicky označil na synode, dal opäť najavo svoje priority: peniaze. Ukázalo sa to v správe predsedníctva, kde okrem iného informoval o výsledkoch sčítania ľudu.

Eľko na synode uviedol: „ECAV zostala druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Výsledky sčítania neovplyvnili výšku finančnej podpory, ktorú dostáva ECAV od štátu. Percentuálny pokles počtu členov ECAV sa medzi dvoma sčítaniami spomalil z 1 % na 0,5 %.“ Medzi riadkami tak vyjadril, prečo sa ECAV vehementne snažila, aby sa veriaci prihlasovali k svojej cirkvi pri sčítaní – aby im štát nekrátil finančný transfer.

„V absolútnych číslach sa v ostatnom desaťročí naša cirkev zmenšovala o 2 900 osôb ročne. Vo vlastnej evidencii členov cirkevných zborov sme mali v roku 2022 evidovaných 201 418 členov, teda o 24 984 osôb menej ako pred 10 rokmi v r. 2012 (226 402 členov). To je priemerný ročný úbytok o takmer 2 500 členov. Vývoj evidencie členov je uvedený v samostatnej prílohe k tejto správe.

Podľa veriacich je však práve Eľko „neurčitý“ – keďže už pomaly nevedia určiť, či ešte chce byť luteránskym biskupom, alebo len nejakým hybridom.

Už vo výročnej správe za r. 2021 (časť 6.3, Sčítanie obyvateľstva), ktorá bola synode predložená päť mesiacov po zverejnení výsledkov sčítania, sme sa pokúsili o analýzu výsledkov sčítania. Konštatovali sme napríklad veľmi zlú demografiu (počet pohrebov v tisícoch prevyšuje počet krstov), cirkevný formalizmus ústiaci do duchovnej a konfesionálnej neurčitosti, zlyhávanie výchovy v rodinách, nepriťahujúca atmosféra v komunitách,“ vyhlásil Eľko. Podľa veriacich je však práve on „neurčitý“ – keďže už pomaly nevedia určiť, či ešte chce byť luteránskym biskupom, alebo len nejakým hybridom. „Je to práve on, kto zavádza neevanjelické prvky a spôsoby počas celého svojho biskupského mandátu,“ uviedol oslovený cirkevník.

Eľko na synode tvrdil, že vedenie cirkvi sa pokúšalo definovať možnosti, ako čeliť opísanému trendu v cirkvi. „V pokání sme si uvedomili aj vlastné chyby, ktorými sa podpisujeme pod výsledky, ktoré žiadnych pastierov cirkvi nemôžu tešiť. V tejto chvíli ale uveďme ešte iný aspekt problému. Výsledky sčítania obyvateľstva mnohí očakávali najmä preto, že mali ukázať, ako sa početne vyvíja predovšetkým tá skupina obyvateľov Slovenska, ktorí nie sú evidovanými členmi našich cirkevných zborov, ale sami seba rodinne, kultúrne, ‚nábožensky‘ považujú za evanjelikov. Zmenšila sa z 88 846 osôb na 80 456 osôb,“ povedal na synode. Nie je však jasné, ako dospel k tomuto číslu – či uskutočnil odpočet kartotékových členov od počtu prihlásených k cirkvi pri sčítaní, alebo akou metodikou k nemu dospel. Zrejmé nie je ani to, čo chcel týmto číslom vlastne povedať. Ukazuje sa však, že do svojich výpočtov napríklad nezahrnul fakt, že teraz sa k sčítaniu podľa našich informácií neprihlásili ani viacerí kartotékoví evanjelici, lebo sú pohoršení nedemokratickými spôsobmi v ECAV za súčasného vedenia, napríklad pokiaľ ide o voľby.

Eľko ďalej konštatoval: „To, čo sme ale notoricky vedeli už pred výsledkami sčítania obyvateľstva, pretože o tom referujeme každoročne na našich zborových, seniorálnych, dištriktuálnych konventoch a synode, je fakt, že počet evidovaných členov našich cirkevných zborov medzi rokmi 2011 a 2022 klesol z 227 404 na 201 418. Toto by nás malo permanentne zarážať, znepokojovať a zamestnávať. Predovšetkým na miestnej úrovni! V ostatných rokoch sme boli napríklad svedkami toho, ako mnoho cirkevných zborov avizovalo dramatické zníženie počtu svojich členov. Rekordom bolo jednorazové zníženie o 1 200 členov! Znižovanie v stovkách je samozrejmosť, o desiatkach nehovoriac. Toto berieme ako prirodzený vývoj, prípadne ako ilustráciu toho, že cirkevné zbory nemajú v poriadku evidenciu svojich členov. Akoby sme si naše prekvapenie z nášho zmenšovania sa a hľadanie vinníkov nechávali až na zverejnenie výsledkov sčítania obyvateľstva raz za desať rokov. Ak niekoho nešokuje, ba považuje za prirodzený vývoj to, že jeho cirkevný zbor sa v krátkom čase zmenšil v desiatkach, stovkách a dokonca v mnohých stovkách, ale je nesmierne šokovaný celkovými nepriaznivými výsledkami sčítania, a ak sa ešte stavia do pozície toho, kto bije na poplach a je šokovaný, potom sa ho treba pýtať, či v cirkvi skutočne žije a dlhodobejšie sleduje jej vývoj.“

Veriaci cítia, že sú zaujímaví len na to, aby dotovali svoju cirkev, no nemôžu si ani slobodne zvoliť svojich predstaviteľov – len predvybratých kandidátov.

Podľa seniorátov, napríklad Bratislavského, si možno všimnúť, že za bývalého vedenia ECAV (Klátik, Lukáč) veriacich ešte pribudlo, kým za Eľka a Hroboňa nastal rapídny pokles. Je teda zrejmé, že pri súčasnom vedení sa ľudia z kartoték skôr odhlasujú. Vedenie totiž vôbec nepôsobí misijne, ale naopak – zaoberá sa len tým, ako z ľudí vymámiť peniaze. Pritom napríklad do Bratislavského kraja sa permanentne sťahuje najviac ľudí, ale zdá sa, že nemajú záujem sa hlásiť do vydieračskej, mamonárskej cirkvi, ktorú väčšina považuje za bezduchú. „Cirkvi chýba pastorálny a misijný rozmer. Kým – ako píšu Cirkevné listy – v minulosti sa farári dokonca starali aj o to, že pomohli nájsť nezamestnanému prácu, a pomáhali v rôznych problémoch, ktoré ľudia mali, dnes sa cirkev nepostará ani o svojich farárov. Naopak, prenasleduje ich a vyhodí na ulicu, ak sa im znepáčia. Treba stále pripomínať, ako z cirkvi vyštvali manželov Ľachkých alebo ďalších, ktorí možno aj morálne zlyhajú, ale nepôsobia na nich pastorálne. Ak kritizujú vedenie, musia bez milosti odísť, ak sú však poslušní – môžu ostať a páchať hriechy ďalej,“ vyjadrili svoje presvedčenie veriaci, ktorí sa ozvali do redakcie Lutherusu.

Eľko ďalej v správe spomína, že ľudia si majú uvedomiť, že ECAV nie je lacná. Pravda však podľa veriacich je, že aj Eľko by si mal uvedomiť, že ľudia ho nechcú. Veriaci cítia, že sú zaujímaví len na to, aby dotovali svoju cirkev, no nemôžu si ani slobodne zvoliť svojich predstaviteľov – len predvybratých kandidátov. Eľko pritom neustále zavádza, že ani Klátik nechcel zmeniť volebný systém a ponechal rovnako kandidačné porady, pritom to nie je pravda, lebo na Žilinskej synode v roku 2010 sa usiloval o zrušenie kandidačných porád. Vtedy tomu zabránil biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol a zmanipuloval synodálov. Kandidačné porady tak ostali a za Eľka pritvrdili v tom, ako bezdôvodne vylučujú kandidátov – všetkých, ktorí im nevyhovujú.

Eľko chcel dokonca na poslednej synode pretlačiť zmenu, aby k zvoleniu nebola potrebná trojpätinová ani nadpolovičná väčšina, ale uspel by z predvybratých kandidátov ten, kto iba získa viac hlasov.

 

Redakcia Lutherusu
Foto: Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!