Bič na zbory, ktoré nezaplatia: generálne presbyterstvo schválilo systém sankcií

ZVOLEN – „Sankčný mechanizmus vymáhania príspevku“ z cirkevných zborov. Tak nazvali generálni presbyteri spôsob, akým budú v niekoľkých etapách postupovať voči cirkevným zborom, ktoré nezaplatili príspevok do centrálnej kasy na základe zákona o finančnom zabezpečení cirkvi. Zákon, ktorý vedenie ECAV prezentovalo ako získavanie zdrojov na zvýšenie platov duchovných, dostal mnohé CZ do likvidačnej situácie a nie sú schopné naplniť predpísané odvody, ktoré im z centrály nariadili uhradiť do spoločnej kasy.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku rokovalo 4. júna v priestoroch Biskupského úradu Západného dištriktu vo Zvolene. Správa na webe cirkvi stroho konštatuje, že „členovia generálneho presbyterstva v úvode zobrali na vedomie uprázdnenie miesta generálneho dozorcu“. Ďalšie aspekty tohto kroku, ako aj príčiny odchodu Jána Brozmana ponechali bez komentára, ako Lutherus informuje v samostatnej správe, nevyjadril sa k nim ani bývalý generálny dozorca. Po jeho odstúpení za laický stav viedol cirkev Ľubomír Pankuch, dozorca Východného dištriktu (zvolený po nelegitímnych voľbách, v ktorých bol vylúčený kandidát Jaroslav Mervart). Ľ. Pankuch však už tieto kompetencie ďalej nechce vykonávať – ako sa píše v správe na webe, generálne presbyterstvo ho na vlastnú žiadosť odvolalo z funkcie administrátora generálneho dozorcu. Do právoplatného zvolenia nového generálneho dozorcu tak bude administrátorkou zástupcu generálneho dozorcu Renáta Vinczeová, dozorkyňa Západného dištriktu. Administrátorom zástupcu generálneho biskupa sa stal Peter Mihoč, ktorý zastáva post biskupa Východného dištriktu (po voľbách, v ktorých neumožnili kandidovať Jánovi Meňkymu ani Petrovi Sotákovi). Znamená to, že ak by z funkcie abdikoval aj Ivan Eľko, cirkev by do nových volieb viedol práve P. Mihoč. 

Zásady odmeňovania začnú platiť o pár dní, verejnosť ich nepozná

Podľa Zuzany Polákovej zo Sekretariátu ECAV sa GP zaoberalo predovšetkým prerokovaním legislatívnych návrhov – vzhľadom na to, že sa blíži termín prvej tohtoročnej synody (podľa medializovaných informácií budú tento rok synody dve). Nešpecifikovala však, o aké legislatívne návrhy ide, či sa napríklad bude smerom k voľbám generálneho dozorcu meniť príslušný zákon, prípadne či dôjde k nejakým úpravám zákona o financovaní, ktorý prehĺbil rozkol v cirkvi. 

„Rozsiahla diskusia bola tiež na rokovaní venovaná Zásadám odmeňovania duchovných ECAV, ktoré generálni presbyteri schválili s platnosťou od 1. 7. 2021, ako aj návrhu platových tabuliek odmeňovania duchovných, pričom v diskusii k tomuto bodu sa bude pokračovať aj na nasledujúcom zasadnutí, ktoré je naplánované na 16. 6. 2021,“ konštatovala Z. Poláková. Ani k tomuto bodu sa však nemožno dozvedieť žiadne podrobnosti – akú podobu majú schválené zásady odmeňovania, a to napriek tomu, že do platnosti vstupujú už o niekoľko dní. 

Duchovní považujú „výpalné“ za likvidačné

Radikálne vymáhanie peňazí z cirkevných zborov sa stalo realitou. Na presbyterstve totiž odsúhlasili „sankčný mechanizmus vymáhania príspevku do Fondu finančného zabezpečenia“ navrhovaný Generálnym hospodárskym výborom ECAV. Predsedu Generálneho hospodárskeho výboru Mariána Damankoša v tomto kontexte poverili, aby vypracoval uznesenie pre Synodu ECAV. Je teda zrejmé, že tvrdé vymáhanie príspevkov si mienia dať „posvätiť“ aj najvyšším zákonodarným grémiom cirkvi. Lutherus disponuje informáciou, že sankčný mechanizmus má mať niekoľko etáp, akými sa cirkev hodlá vysporiadať s tými, ktorí odmietli zaplatiť „výpalné“ – ako mnohí nazývajú povinne stanovené odvody. Prvým krokom má byť „pokarhanie“ – písomná upomienka, ktorú podpíše predsedníctvo ECAV. Ak zbor neuhradí dve splátky, má nasledovať zvolanie zborového presbyterstva, ktorému má predsedať seniorálne predsedníctvo. Vzápätí vymáhači pravdepodobne hodlajú pritvrdiť: pri neuhradení troch splátok príslušné seniorálne presbyterstvo prerokuje možnosť podania návrhu na možnosť zmeny charakteru neplatiaceho cirkevného zboru a štvrtým, finálnym stupňom sa podľa všetkého stane zrušenie cirkevného zboru a farárskeho miesta s tým, že farárovi ponúknu miesto v inom zbore, ktorý platil. Ak to odmietne, rozviažu s ním pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov. „Je to strašné, doslova likvidačné,“ zareagoval duchovný, ktorého Lutherus požiadal o vyjadrenie názoru na sankčný mechanizmus. Požiadal o anonymitu, na svojom názore však trvá: „Hrôza! Oni chcú rušiť zbory kvôli peniazom? Kam sme sa to dostali? Na konci nebude škodný nik iný, iba farár, ten príde o robotu. To znamená, že ak zbor nezaplatí – a farár by aj chcel – bude preradený do zboru, ktorý platí, a farár, ktorý by odmietol, dostane padáka! Takto skončil kňazský stav – je závislý od toho, či niekto niekomu zaplatí. Inak prestáva byť kňazom…“ hodnotí rozhorčený kazateľ z menšieho cirkevného zboru. 

Väčšina oslovených farárov a farárok si myslí, že mechanizmus vymáhania je obludný už len svojím názvom a priznaním „vymáhania“. Mnohí sa cítia ako v kruhu mafiánskych organizácií, ktoré sa pri vymáhaní dlhov neštítia žiadnych metód. Oslovení farári sa však zhodne vyjadrili, že celý mechanizmus je v ich očiach obyčajným zastrašovaním a vydieraním. „Toto sa nedeje napríklad ani
v Českobratskej cirkvi evanjelickej v Českej republike, kde je už dávno odluka cirkvi od štátu a príspevky sú na dobrovoľnej báze,“ podčiarkuje jeden z duchovných.

Z programu rokovania Z. Poláková spomenula, že GP vzalo na vedomie správy synodálnych výborov a výročnú správu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, ktoré posunulo na rokovanie synode. Určili i termín konania druhej synody na 10. a 11. septembra tohto roka.

Lutherus disponuje informáciou, že generálni presbyteri navýšili rozpočet v oblasti výdajov na súdne spory. To znamená, že súčasné vedenie sa naďalej plánuje súdiť s tými, ktorí mu nevyhovujú, a pokračovať tak v politike žalôb, akú začalo hneď po svojom nástupe.

Nesplnená 

povinnosť

Sankcie schválené Generálnym presbyterstvom 

na vymáhanie príspevku do Fondu finančného zabezpečenia

neuhradenie jednej splátky v sledovanom období roku Písomná upomienka podpísaná predsedníctvom ECAV + na vedomie predsedníctva príslušného seniorátu + výzva predsedníctva seniorátu k rokovaniu s predsedníctvom dotknutého CZ + zaslanie info o výsledku rokovaní na vedomie P-ECAV a predsedníctvu príslušného dištriktu.
neuhradenie dvoch splátok v sledovanom období roku Zvolanie zasadnutia zborového presbyterstva dotknutého CZ, ktorému predsedá príslušné seniorátne predsedníctvo + zaslanie info o výsledku rokovaní na vedomie P-ECAV a predsedníctvu príslušného dištriktu.

CZ bude upozornený na možnosť zmeny charakteru cirkevného zboru (článok 16 ústavy ECAV).

neuhradenie troch splátok v sledovanom období roku Príslušné seniorátne presbyterstvo prerokuje možnosť podania návrhu na možnosť zmeny charakteru neplatiaceho cirkevného zboru (článok 16 ústavy ECAV) alebo prevzatia finančného záväzku cirkevného zboru na seniorát + zaslanie info o výsledku rokovaní na vedomie P-ECAV.
neuhradenie štyroch splátok 

(tzn. ročného poplatku)
v sledovanom období roku

Príslušné seniorátne presbyterstvo podá návrh na zmenu charakteru cirkevného zboru (článok 16 ústavy ECAV) na príslušné dištriktuálne presbyterstvo.

Príslušné dištriktuálne presbyterstvo prerokuje na možnosť zmeny charakteru cirkevného zboru (článok 16 ústavy ECAV) alebo prevzatia finančného záväzku cirkevného zboru na príslušný dištrikt + zaslanie info
o výsledku rokovaní na vedomie P-ECAV.

V prípade rozhodnutia o zmene charakteru cirkevného zboru (článok 16 ústavy ECAV) ponúkne Predsedníctvo ECAV duchovnému (alebo duchovným) dotknutého CZ pracovné miesto v inom CZ (ktorý platí).
V prípade odmietnutia iného pracovného miesta je s dotknutým farárom rozviazaný pracovný pomer formou výpovede z organizačných dôvodov.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!