V Ilave spomínali na väznených kňazov aj mučeníkov

ILAVA – Na sviatok Sv. Trojice v nedeľu 26. mája 2024 sa v Ilave konali spomienkové služby Božie pri príležitosti 350. výročia Prešporských súdov s evanjelickými kňazmi, menovite s Tobiášom Masníkom a Joachimom Kalinkom, ktorí pôsobili v Ilave. Pripomenuli si aj 25. výročie znovuzavedenia evanjelických služieb Božích v Ilave po viac ako 300 rokoch, ktoré sa môžu konať vďaka výbornej ekumenickej spolupráci s duchovnými rímskokatolíckej cirkvi v Ilave. Pripomenuli si aj väznených evanjelických biskupov a kňazov ľudáckym a komunistickým režimom v ilavskej väznici.

Za hlaholu zvonov mestskej veže (pozostatok evanjelického kostola) vstupovali do preplneného bohoslužobného priestoru rímskokatolíckej cirkvi vzácni hostia: farár Johannes Hillger z Wittenbergu, senior MYS Miroslav Hvožďara, senior TUS Marián Kaňuch, kňazi Dušan Vanko, Peter Fabok a Ľubomír Marcina. Po úvodnom hudobnom vstupe Otvorte mi krásnu bránu v podaní Martina Melišíka (organ) a sólistky štátneho orchestra v Lipsku Kathrin Hauser (husle) početné bohoslužobné zhromaždenie privítal správca Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci (SED) Ľubomír Marcina.

Zvesťou slova Božieho poslúžil senior Miroslav Hvožďara na základe textu Sk 2, 42 – 47. Zdôraznil Božie požehnanie, ktoré prijímame a prežívame pri čítaní a štúdiu slova Božieho ako jednotlivci, aj ako spoločenstvo veriacich v cirkevnom zbore. Keď v minulosti odchádzali naši ľudia za prácou do Ameriky, niesli so sebou Bibliu a Tranovského kancionál. Farári a biskupi, na ktorých si s úctou spomíname, nesmeli mať pri sebe vo väzení Bibliu ani Spevník, a vedeli mnoho z Božieho slova naspamäť, modlili sa, spievali, a tak aj vo väzení slúžili a svietili láskou Božou ostatným väzňom. S vierou v obetavú lásku Božiu, dokázanú Pánom Ježišom Kristom na golgotskom kríži, aj my v súčasnosti nasledujme príklad bratov, ktorí verne dokázali aj v utrpení svoju vieru: čítajme si, prijímajme slovo Božie, tvorme, vyhľadávajme spoločenstvo veriacich. V osobných i spoločných modlitbách poznávajme a potom i vykonajme Božiu vôľu. Usilovne pracujme na Božej vinici, ale aj prepotrebnou slúžiacou láskou – diakoniou. Tak bude aj naša cirkev krásna Božia záhrada, ako cirkev Božiu výstižne pomenoval náš reformátor Dr. Martin Luther.

Folklórna skupina z Mestečka pod vedením Martina Melišíka obohatila služby Božie príležitostnou piesňou z Tranovského kancionála Jezu, přispěj k spomožení. Nasledoval príhovor farára Johannesa Hillgera z Wittenbergu, ktorého viaže s duchovným Marcinom vyše 40-ročné priateľstvo a spolupráca. Svoj príhovor sústredil na jeho 30-ročné pôsobenie a budovanie SED popri duchovno-pastierskej službe. Na znak vďaky a úcty mu odovzdal zlatý diakonický kríž, ktorým sú v Nemecku označovaní duchovní zastávajúci diakonicko-pastoračnú službu, keďže je momentálne služobne najstarší pracovník v novodobej histórii diakonie ECAV na Slovensku a horlivý, obetavý považskobystrický duchovný pastier. Nasledovala modlitba za zmierenie a pokoj v našej krajine. Zhromaždenie pozdravili primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann a ako aj starosta obce Košeca Radomír Brtáň. Medzi hosťami nechýbal emeritný biskup Igor Mišina s manželkou, Anton Barcík, dlhoročný generálny riaditeľ Považských cementární Ladce, podporovateľ SED i mnohých projektov v ECAV, Ján Matula z USA a hostia z Poľska a Česka. Za ústredie ED ECAV písomne pozdravila Ľ. Marcinu pri jeho vzácnom jubileu riaditeľka Ľubica Vysocká a bol tlmočený pozdrav predsedu TSK Jaroslava Bašku.

Po hudobnom vstupe sólistky Kathrin Hauser a spevu jej dcéry Heleny nasledovala Večera Pánova prisluhovaná z nemého svedka zašlej doby histórie ECAV v Ilave – kalicha z roku 1611, z ktorého iste vysluhovali a prijímali sviatosť eucharistie znamenití kňazi a velikáni dejín, ako Tobiáš Masník, Joachim Kalinka, Daniel Krman, Štefan Pilárik a ďalší pôsobiaci pod patronátom šľachtickej evanjelickej rodiny Ostrožicovcov, zakladateľov a budovateľov chýrnej ilavskej školy, fary a pôvodného evanjelického kostola. Po záverečnej liturgii a piesni Ó, Pane drahý sa zhromaždení presunuli k pamätnej tabuli venovanej kňazovi – martýrovi Tobiášovi Masníkovi a ďalším evanjelickým kňazom, ktorá našla nové dôstojné umiestnenie na múre bývalej katolíckej fary, mieste, kde predtým stál evanjelický kostol.

Zhromaždenie pokračovalo pietnou spomienkou pri múre ilavskej väznice, kde sú umiestnené pamätné tabule, venované politickým väzňom aj biskupom a kňazom kresťanských cirkví na Slovensku. Jedna z nich pripomína generálneho biskupa Pavla Uhorskaia, ako aj ďalších väznených kňazov vrátane biskupa Fedora Fridricha Ruppeldta, uväzneného ľudáckym režimom za tzv. Slovenského štátu a opäť totalitným režimom v roku 1962. Tu sa na úvod prihovorila Viola Fronková, ktorá zdôraznila vážnu úlohu práva a spravodlivosti pre cirkevnú i štátnu vrchnosť. „Naša úloha je niesť s pevnou vierou i utrpenie, ako to vyznávali kňazi odsúdení a predaní za otrokov na galeje. Česť a svedomie je viac ako život! Kresťanstvo je radosť, odvaha, optimizmus, ako to vyznával aj generálny biskup Pavol Uhorskai: „Všetko nech sa deje medzi vami v láske“ (1K 16, 14). Senior Marián Kaňuch na príklade väznených a inak prenasledovaných veriacich vysvetlil zvrchovanosť moci Božej: boli ľudia, ktorí prenasledovali a zmýšľali zle proti Božej cirkvi, ale Pán Boh ich zlé skutky obrátil na dobré. Správy o väzení a trápení bratov vo viere sa šírili po svete, a tak aj evanjelium sa mohlo dostať k mnohým národom. Použil aj knihu P. Uhorskaia v anglickom preklade, ktorá sa mu dostala do rúk až v USA.

Zaspievaním piesne Kto za pravdu horí sa toto krásne misijno-duchovné podujatie skončilo. Stretnutie pokračovalo v neďalekej reštaurácii, kde hostí pozdravil duchovný Marcina a zaspomínal na vzácne chvíle – 50. výročie svojej konfirmácie v púchovskom chráme, ako aj 30. výročie vyslania do vtedy znova oživenej diakonickej služby ECAV generálnym biskupom P. Uhorskaiom. Tieto spomienkové služby Božie veriacich opäť povzbudili a utvrdili vo viere, keď mali možnosť prežiť požehnané chvíle pri duchovnom programe, ktorý pripravil Ľ. Marcina so svojimi spolupracovníkmi zo SED.

Andrea Deáková,
poddozorkyňa CZ ECAV Považská Bystrica

Foto: Jakub Rosa

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!