Biskupský úrad hospodári s vysokým ziskom, na platy farárov však ťahajú peniaze zo zborov

PREŠOV – V štvrtý septembrový deň (až po konaní prvej tohtoročnej synody) sa na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove konal dištriktuálny konvent. Informuje o tom web cirkvi.

O správe biskupa VD Petra Mihoča pre web píše jeho manželka E. Mihočová, ktorá uvádza, že materiál obsahoval výsledky dotazníka, ktorý biskup Mihoč realizoval v cirkevných zboroch v minulom roku. Podľa jej slov avizoval zámer vyhodnotiť závery prieskumu na samostatnom stretnutí s predsedníctvami jednotlivých seniorátov a prijať aj konkrétne opatrenia, ktoré majú byť predložené na rokovanie dištriktuálneho presbyterstva.

Správu predniesol aj Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD, ktorý sa podľa slov autorky správy vyjadroval okrem iného k skvalitneniu výučby konfirmácie cez mobilné a internetové aplikácie.

Jednou z tém diskusie, ako informuje správa na webe, mala byť potreba zjednotiť spôsoby prisluhovania Večere Pánovej v podmienkach pandémie či prehodnotenie výberu cirkevných zborov na mediálne prenosy. Neuvádza však, čo má byť dôvodom prehodnotenia a podľa akých kritérií chcú vyberať zbory, z ktorých rozhlas či televízia odvysielajú služby Božie.

Lutherus v predchádzajúcich číslach priniesol niekoľko kritických ohlasov k výberu oblečenia, v ktorých sa farári prezentovali pri nahrávaní online príhovorov či kázní počas pandémie, keď väčšina z nich na pokyn mediálnej tajomníčky ignorovala bohoslužobný odev – luterák. Táto téma podľa všetkého rezonovala aj na dištriktuálnom konvente VD, keďže Mihočová v správe uvádza, že v diskusii účastníci konventu žiadali „vydať usmernenie ohľadne liturgického odevu kňazov pri bohoslužobných online prenosoch“.

Ako problematické sa podľa jej slov opakovane ukazuje porušovanie parochiálneho práva, nejasné podmienky pri uzatváraní zmiešaných manželstiev či krsty detí rodín žijúcich v zahraničí na miestach, kde absentuje evanjelický cirkevný zbor, na čo nadväzuje potreba pastorálnej starostlivosti o Slovákov – evanjelikov pracujúcich a žijúcich v zahraničí. „Jedna z tém diskusie sa týkala pozitív a negatív bohoslužobných online prenosov. Delegáti konventu sa zhodli na tom, že počet ‚lajkov‘ pod statusom na facebooku zďaleka neodzrkadľuje kvality kazateľa v celej šírke jeho pastorálnej praxe. Konštatovali tiež, že internetový priestor, často nemilosrdný a krutý, vplýva na znižovanie pocitu vlastnej sebahodnoty a sebaúcty,“ tvrdí Mihočová. Online prenosy a sledovanie pobožností v internetovom priestore tak naplno odhaľuje samoľúbosť niektorých farárov, ktorí si namiesto poctivej služby Bohu a ľuďom radšej počítajú „lajky“ od svojich sledovateľov.

Mazák odstúpil z postu predsedu hospodárskeho výboru

Na konvente sa konali voľby. Za predsedníčku Školského výboru VD zvolili Janu Bosákovú. Funkcie predsedu Hospodárskeho výboru VD sa vzdal Bohumil Mazák.

Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV a tajomník pre školstvo VD, na konvente priblížil problémy Evanjelickej spojenej školy v Červenici, ktorá vychováva a vzdeláva hluchoslepé deti. Podľa usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR majú byť aj deti s viacnásobným postihnutím vzdelávané v lokálnych centrách pre deti a rodinu podľa miesta trvalého bydliska. „Žiaci s viacnásobným postihnutím potrebujú začlenenie do špeciálnych škôl, no o ich právach v súčasnosti rozhodujú riaditelia Centier pre deti a rodinu,“ citovala M. Čurlíka E. Mihočová s tým, že v dôsledku usmernenia sa znížili počty žiakov na ESŠ v Červenici.

Verejnosti zatajili termín konventu

Správu o hospodárení Východného diš-
triktu predniesla ekonómka biskupského úradu Anna Horenská. Uviedla, že po zdanení je hospodársky výsledok 104 291 eur. Tu sa ukazuje často opakovaný argument: že do dištriktuálnych biskupských úradov na ich prevádzku a chod sa nalievajú zbytočné finančné prostriedky, ktoré mohli byť použité na poddimenzované platy farárov. Rezerva, ktorá by vznikla ich zrušením, by pokryla podstatnú časť miezd duchovných a nemuselo by dochádzať k drastickým a neraz likvidačným odvodom z cirkevných zborov.

„Biskup VD Peter Mihoč ocenil, že konvent prebiehal v dobrej a prajnej atmosfére, zúčastneným konventuálom poďakoval za prejavenú dôveru,“ informuje jeho manželka E. Mihočová. Zabudla však pripomenúť, že termín konventu nebol známy, organizátori ho pred verejnosťou zatajili, a tak sa rokovania nemohla zúčastniť široká verejnosť. Je otázne, či by konventuáli dokázali čeliť aj kritickým názorom angažovaných evanjelikov – ak by tí o termíne vedeli.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!