Anketové otázky k volebnému zákonu

Zaujíma nás váš názor

Slovenská evanjelická jednota (SEJ) už roky poukazuje na zlyhania volebného systému v ECAV na Slovensku, najmä pokiaľ ide o voľby do vyšších COJ, teda voľby predsedníctiev seniorátov, dištriktov a generálnej cirkvi. K zlyhávaniu či dokonca vedomému zneužívaniu nejasne formulovaného volebného zákona (Cirkevný zákon č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení ďalších cirkevných zákonov) dochádza vo zvýšenej miere od volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku v roku 2018 a takmer každé ďalšie voľby v sebe nesú väčšiu či menšiu mieru pochybnosti o súlade volebnej praxe s duchom evanjelia a s učením cirkvi, čím oprávnene vyvolávajú pochybnosti o legitimite zvolených predstaviteľov.
SEJ pokladá tento stav za nedôstojný, poškodzujúci cirkev a vzťahy medzi veriacimi, čo značne prispieva k rozdeleniu cirkvi a poklesu dôveryhodnosti v celej spoločnosti. SEJ konala a koná v snahe o nápravu tohto stavu a vykonala už viacero krokov: od Otvorenej výzvy najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku s podporou vyše 2 500 signatárov cez verejnú mediálnu kritiku, osobné intervencie na členov a cirkevné grémiá, ako sú Generálne presbyterstvo ECAV, predsedníctva seniorátov a dištriktov, ako aj osobným rokovaním s Predsedníctvom ECAV na Slovensku (na ktoré sme čakali rok a tri mesiace) s odvolaním sa na ústavné právo týkajúce sa členov ECAV podľa čl. 7 ods. 1 písm. a Ústavy ECAV, a to predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom.
V tejto súvislosti sa obraciame na vás s krátkou anketou. Prosíme o vaše otvorené názory a postoje aspoň na niekoľko vytypovaných problematických okruhov týkajúcich sa volebného zákona.

Viktor Čop

 

  1. Ako vnímate súčasnú volebnú prax v ECAV na Slovensku? Máte pocit, že voľby sú dostatočne transparentné, slobodné, spravodlivé a ich výsledok odráža skutočnú vôľu väčšiny cirkevníkov?

  2. Akú úlohu má súčasná kandidačná porada, resp. akú úlohu vo voľbách by podľa vás mala mať kandidačná porada?

  3. Ako vnímate tzv. vyraďovaciu prax súčasných kandidačných porád a to, že v kandidačnej porade sedia aj niektorí z kandidátov a iní túto príležitosť nemajú.

  4. Aký profil by podľa vášho názoru mal mať kandidát na člena predsedníctva seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi? Morálny kredit je prirodzená vec, no pokúste sa opísať iné atribúty, ktoré by mohli byť limitujúce či obmedzujúce kandidatúru tej-ktorej osoby (napr. aktivita v politickej strane a pod.).

  5. V posledných voľbách generálneho dozorcu bol zaznamenaný zvláštny jav: kandidáti, ktorí neuspeli v prvom cykle volieb, sa opätovne prihlásili v opakovaných voľbách na rovnakú volenú funkciu napriek tomu, že už predtým neuspeli, lebo nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených voličov. Vnímate takúto prax ako korektnú a správnu?

  6. Kto by podľa vás mal mať kompetenciu navrhnúť kandidáta do volieb? Napríklad v štáte máme priamu voľbu prezidenta republiky, ktorého môžu navrhnúť politické strany, ale môže byť aj tzv. občianskym kandidátom; na to, aby sa ním mohol stať, potrebuje získať 15-tisíc podpisov pod svoju kandidatúru. Podobná prax je aj s občianskymi kandidátmi v iných typoch volieb. Myslíte si, že tento „občiansky“ princíp by bolo vhodné implementovať do volebného systému ECAV, napríklad tým, že kandidáta by mohol navrhnúť i jeden cirkevný zbor alebo by sa ním stal vtedy, ak by získal napr. 1 000 podpisov cirkevníkov z viacerých cirkevných zborov, a pod.?

Odpovedať môžete na dve, tri aj všetky otázky a môžete tiež voľne doplniť svoje názory na súčasnú volebnú prax v ECAV.
Odpovede zašlite na mailovú adresu: redakcia@lutherus.sk alebo poštou.

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!