Zhovädnelí pastieri, spamätajte sa (3. časť)

Vrátim sa ešte k spomínanej návšteve nelegálneho generálneho biskupa Ivana Eľka v Michalovciach v novembri 2023. Cieľom návštevy bolo presvedčiť CZ ECAV Michalovce, aby prispieval do Fondu finančného zabezpečenia (tzv. výpalného fondu; CZ Michalovce do neho neprispieva). Sprevádzali ho aj senior ŠZS Martin Chalupka a seniorálny dozorca Marián Damankoš.

Na spomínanom stretnutí stihli povedať len toľko, že podľa terajších Cirkevnoprávnych predpisov (úprava z dielne terajšieho vedenia cirkvi) ako predsedníctvo vyššej COJ môžu kedykoľvek vstúpiť do diskusie.

Urobte poriadok v kauzách

Hľa, ako terajšie vedenie chce silou mocou presadiť svoj diktát a rozbiť opozíciu, určovať smer a predmet diskusie! Nie je dôležité vypočuť a snažiť sa pochopiť oponenta. Veď je to komické! Predstavte si, je to tak, ako keby chorý bol u doktora, no doktor by ho nechcel vypočuť a snažil sa silou-mocou natlačiť do hlavy pacienta, čo ho má bolieť. Čo tam po tom, čo pacient chce povedať, čo ho trápi a bolí a na čo žiada vysvetlenie. Eľkovci chcú presadiť to svoje! Iste mali pripravené tabuľky a zdôvodnenia, prečo ten sporný fond treba platiť. Lenže v michalovskom prípade ten pacient, čiže CZ, bol múdry, popletenú Eľkovu delegáciu dobre odhadol a jasne a nahlas povedal, čo CZ bolí, čo treba vysvetliť, čo CZ chce počuť. Nebol zvedavý na tabuľky a sporné zdôvodnenia, a tak pod tlakom prítomných sa Chalupka a Damankoš vlastne ďalej nedostali k slovu. Každému bolo jasné, že všetko dražie a že aj cirkev z niečoho musí žiť.

Vážení biskupi, urobte poriadok v kauzách pred ľuďmi aj pred Pánom Bohom a potom pýtajte peniaze od zborov.

Eľko a spol. vidia problém len v neochote neposlušných platiť, čo je úplný nezmysel. Totálne nepochopenie situácie. Problém je v niečom úplne inom a práve to zaujímalo prítomných. Totiž bolo treba napríklad vysvetliť, ako to je s riešením majetkových káuz v ECAV, so zneužívaním majetku v Reformate a v Beckovskej Vieske, s vyvodením dôsledkov a nápravných opatreniach, o Eľkovom a Brozmanovom podpise zmluvy o zatienení, a tým znehodnotení budovy na Svoradovej č. 1 v Bratislave. Ďalej o záhadnej, zrejme falošnej zmluve, ktorú použil generálny biskup Eľko, atď. Vedenie ECAV si dôveru najprv musí získať, lebo ju úplne stratilo klamstvami a podvodmi. Nič nevidelo, nepočulo. Nemá dôveru a pod hrozbou zániku zboru a odňatia farára vyžaduje financie od zborov. Ej, bratia biskupi, najprv treba dôsledne uzavrieť kauzy a až potom pýtať peniaze od zborov. To, čo robíte, je hrubo protibiblické.

Uvediem dva biblické citáty. Božie slovo hovorí o zbierkach toto: „Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2K 9, 7) V tom istom liste v 8. kapitole čítame: „Staráme sa totiž, aby všetko bolo dobré nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi.“ (2K 8, 21). Hľa, aké pravidlá máme v Biblii! Stručne povedané, Biblia vyžaduje dobrovoľnosť, zamieta prinútenie, hrozby a vyžaduje aby všetko išlo, ľudovo povedané, s kostolným poriadkom pred ľuďmi aj pred Pánom Bohom, teda jasne a prehľadne. Lebo ochotného darcu miluje Boh.

Majetky cirkevných zborov sa doslova legálne dajú predávať zdanlivo s dodržaním CPP. Pred Pánom Bohom je to však krádež.

Vážení biskupi, urobte poriadok v kauzách pred ľuďmi aj pred Pánom Bohom a potom pýtajte peniaze od zborov. Na vašu hanbu hovorím, neurobili ste to doteraz, priznáte len to, čo sa už nedá zaprieť a zámerne odvádzate reč od problému niekam úplne inam. Problém je v hriechu, v jeho zakrývaní vašou zásluhou, a teda v strate dôvery.

Vykrádanie cirkvi sa neskončilo

Žiaľ, pri majetku ešte musím zostať. Hrozí tu aktuálne nebezpečenstvo pokračovania rozkrádania majetku zborov ECAV, na čo chcem veľmi dôrazne upozorniť evanjelickú verejnosť. Znova zdôrazňujem, že hrozí pokračujúce vykrádanie cirkvi. Neskončilo sa! Upozornil ma to jeden môj veľmi dobrý priateľ. O čo ide? V dôsledku ateizácie pred rokom 1989, ako aj nepriaznivého ekonomického vývoja v nasledujúcom období (ako napr. nezamestnanosť a vysťahovalectvo), ale aj starnutím obyvateľstva sa vidiek vyľudňuje. To určite nie sú všetky dôvody úpadku CZ a ECAV. Cirkevné zbory výrazne upadajú, ich členovia sú starší, mladých na vidieku skoro niet. Vek poznačí každého a v tomto prípade niekto slabšie počuje, ďalší slabšie vidí, máme nemobilných, ďalších chytá skleróza. Máme aj nemalú skupinu ľahostajných. A tých niekoľko veriacich, čo im na cirkvi ozaj záleží, nemá dosť síl zvládnuť hroziace vykrádanie cirkevných zborov.

Pre bezcharakterných tu bude zlatá baňa. Statoční sú bezradní a znechutení a zhrození postojom vedenia cirkvi. Majetky cirkevných zborov sa doslova legálne dajú predávať zdanlivo s dodržaním CPP. Pred Pánom Bohom je to však krádež. Tomu ECAV je a bude vystavená v nasledujúcich rokoch. Niektoré zbory zaniknú, čím sa vytvára raj či zlatá baňa pre necharakterných dravcov. Tak ako boli znevážené mozole našich predkov pri majetkoch v Beckovskej Vieske, v Reformate, ale napríklad aj v Kraskove.

Pripomeniem CZ Kraskovo v Gemerskom senioráte, ktorý mal podiel v urbariáte spravujúcom les. „Kresťanské“ šafárenie a nakladanie s lesom viedli k divokej ťažbe a chýbajúce finančné prostriedky vo výške niekoľko stotisíc eur riešil či rieši súd. Senior, seniorálny dozorca, predsedníctvo dištriktu to neriešili. Nevideli, nepočuli. Typické pokrytectvo, zbabelosť. Len zostať pekným, ale Pán Boh to vidí – a videli aj ľudia. Toto ozajstní služobníci Pána Ježiša nerobia. Je to veľmi zlé svedectvo. Keď bolo zle, zodpovední sa rozutekali na všetky svetové strany, nič nevideli, nepočuli. Jednoducho, nebolo nikoho, kto by chránil majetok a záujmy cirkvi. Ich „láska“ k cirkvi bola ozaj bez hraníc. Veď čo, prach času i naša krátka pamäť to zakryjú.

Evanjelici, zobuďte sa, lebo cirkev vám doslova rozkradnú.

Kto špiní úrad biskupa

Vrátim sa ku konaniu našich biskupov, k ich úrovni myslenia. Na synode v Banskej Bystrici v roku 2022 či synodách v posledných rokoch sa to perlami ducha v ich podaní doslova len tak hemžilo. Biskup Sabol napríklad na uvedenej synode povedal toto (uvádza sa to v zápisnici zo synody): „br. Sabol – upozornil, že tie „obličky v cirkvi“, ktoré odfiltrujú zlé veci z tela, to sú disciplinárne orgány. Je potrebné, aby sa v týchto veciach konalo. Tu nejde o osobu I. Eľka, ktorý možno môže tieto veci zniesť, ale ide o to, že ide o úrad, ktorý dotyčný reprezentuje a prostredníctvom ktorého reprezentuje túto cirkev.“

Nádhera! Úrad generálneho biskupa by ozaj mal mať vážnosť a úctu, s tým súhlasím. Hrubo však musím nesúhlasiť s názorom, že kritika biskupa je znevážením úradu. A že kritikov treba vylúčiť z cirkvi. V prvom rade nehodný biskup svojím životom a konaním, svojimi klamstvami a podvodmi špiní úrad generálneho biskupa. Pamätajte! Ak na osla navlečiete kráľovské šaty, stane sa kráľom? Asi nie, vždy je to osol, síce je prizdobený, ale je osol. Ak na klamára a podvodníka navlečiete biskupské rúcho, stane sa ozajstným biskupom? Nie! Rozumných a statočných ľudí neoklamete!

A k samotnej kritike biskupa asi toľko. Kritika bolí, a to nielen biskupa, ale bolí to aj cirkevníkov. Určite sa v tom nevyžívame, ale sa hanbím za to, čo sa v cirkvi skutočne deje, ako je pošliapavaná pravda. A, mimochodom, je tu jedna veľmi dôležitá vec. Kritici ukazujú, že im na cirkvi záleží, že o pravdu, poriadok a spravodlivosť treba bojovať, že v cirkvi sú ľudia, ktorí to myslia s vierou vážne, že pred zlom a podvodom sa nesmieme skloniť. Som presvedčený, že ECAV dnes potrebuje ľudí, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti. Ktorým osud ECAV nie je ľahostajný. Som presvedčený, že tak majú vyzerať odchovanci Biblie, povedané Brozmanovými slovami – ľudia, ktorí našli Spasiteľa. Tí kritici majú tiež svoje chyby, nie sú dokonalí, ale neklamú, nepodvádzajú a za pravdu a proti krivde sa vedia postaviť.

Nuž, darcovia, zvážte, čo podporíte!

Ešte niekoľko faktov treba dodať k spornému Fondu finančného zabezpečenia. Myšlienka zriadiť fond, z ktorého v prípade núdze by cirkev mohla financovať platy duchovných, je stará. Pripomeniem akciu „Cirkev sebe“ – finančnú zbierku počas 2. svetovej vojny. Mala veľký úspech, ľudia dobrovoľne prispievali. Vyniesla podstatne viac, než očakávali. Snahou bolo získať 1 milión vtedajších korún, no zbierka vyniesla až 2 533 286 Ks! Za tie peniaze sa kúpil aj majetok označovaný ako Beckovská Vieska, ktorý mal pomôcť cirkvi v ťažkých časoch. Ako v skutočnosti pomohol? Odkazujem na svoju publikáciu Smutné svedectvo. Bol zdevastovaný, zneužitý, nevýhodne rozpredaný alebo nevýhodne prenajatý. Veľká hanba ECAV! Hrubé zneužitie mozoľov a potu našich horlivých predkov. Veľký výkričník klamstiev a podvodov v cirkvi. Nuž, darcovia, zvážte, čo podporíte!

Počas funkčného obdobia predsedníctva ECAV v zostave Filo a Holčík bol tiež zriadený fond za týmto účelom. Bol uvedený do praxe a fungoval. Lenže… Farárske rodinné klany a rôzne záujmové skupiny začali fond všelijako ohýbať a smerovať ináč. Nakoniec bol zrušený a peniaze, resp. ich časť bola zborom vrátená. Veľká nemúdrosť a malosť ducha i ozajstnej lásky k pravde a k cirkvi!

Žilinčík: „Už nejde všetko na platy, ale aj na programové ciele, čo je ale z legislatívneho hľadiska v poriadku. Avšak do rozpočtu dávať aj tieto prevádzkové náklady už nie je v poriadku.“

Počas nášho predsedníctva ECAV (Klátik, Lukáč) sme obidvaja presadzovali vytvorenie fondu na podporu platov duchovných i financovania cirkvi. Zorganizovali sme konferenciu na EBF (2015) za účasti našich ekonómov i bratov z Rímskokatolíckej cirkvi venovanú poisťovníctvu, hromadnému nákupu – odberu elektriny, pohonných hmôt atď. so zámerom znížiť ceny pri hromadnom nákupe. Bratia katolíci takúto organizáciu už mali, prezentovali svoje skúsenosti, ekonomický prínos bol jasný. Projekt sa čiastočne rozbehol aj u nás, priniesol zisk niekoľko tisíc eur na účet zriadený s týmto zámerom, no narážal na odpor a naši nástupcovia ho zrušili. Dnes ECAV poskytuje pôdu na podnikanie súkromným firmám, žiaľ, finančný efekt pre ECAV to nemá.

Žilinčík: „cirkev trochu zaviedli“

Terajšie predsedníctvo ECAV zriadilo Fond finančného zabezpečenia, nazývaný aj výpalné. Poplatky pre CZ sú vysoké, až zničujúce Na začiatku Fond nemal ani štatút, a keď ho konečne vytvorili, tak ho začali meniť – a zrazu už nebol na podporu duchovných, resp. len veľmi málo. Vzhľadom na majetkové kauzy a zmätok, ktorý ho sprevádzal, asi tretina zborov do neho neprispieva a niektoré cirkevné zbory radšej upravili vokátor svojho duchovného a prispievajú priamo jemu. Na Synode ECAV v Trenčianskych Tepliciach tento fond br. Žilinčík charakterizoval takto (ako to uvádza zápisnica): „br. Žilinčík – mal na úvod potrebu ospravedlniť sa všetkým, nakoľko GP prijalo uznesenie, a ešte viete, sa o tom hovorilo aj na synode, že 100 % výberu z fondu pôjde na platy. Toto uznesenie GP následne zrušilo a ani rozpočet nie je takto pripravený. Vyjadril sa, že osobne si myslí, že sme cirkev trochu zaviedli, resp. oklamali.“ Neskôr ešte doložil toto: „br. Žilinčík – reagoval, nakoľko išlo o zmenenú informáciu, ktorú upresnil. Povedal, že nikto nevyzýval GHV, aby sa ospravedlnilo, ale že považoval za povinnosť sám sa ospravedlniť, keďže si je vedomý toho, že zavádzal ľudí. Už nejde všetko na platy, ale aj na programové ciele, čo je ale z legislatívneho hľadiska v poriadku. Avšak do rozpočtu dávať aj tieto prevádzkové náklady už nie je v poriadku.“

Čo k tomu povedať?

Fond bol a je absolútne nepripravený, ale cirkevné zbory sú nútené platiť. V prípade nesplnenia povinnosti tu je hrozba odobratia duchovného zo zboru. A, mimochodom, financie ECAV sa vynakladajú aj na nekalé ciele. To je jedno, z ktorého vrecka to ide. Na aké ciele? Za nášho pôsobenia (Klátik, Lukáč) financie vynakladané na právne služby boli ozaj minimálne, sestra JUDr. Drobná ich poskytovala zdarma. Podľa mojich vedomostí dnes ECAV má zmluvu s právnickou kanceláriou Syrového, ktorý je zároveň generálnym právnym zástupcom, a platí mu mesačne paušál vyše 1 200 eur (bez ohľadu na to, či koná, alebo nie), aby cirkev zastupoval! V snahe umlčať kritikov si ECAV okrem toho platí ďalšiu prominentnú právnickú kanceláriu, kde vynakladá desiatky tisíc eur na žaloby napr. na Spolok Lutherus, sestru Kováčikovú, sestru Zimániovú, brata Turčana, predtým aj na brata Mervarta a ASloZ (z neznámych dôvodov ich spod žaloby napokon vyňala) a pod.

Áno, z vrecka ECAV idú peniaze na potlačenie hlasu volajúceho po náprave. Ten, kto posiela peniaze do spomínaného fondu, nech si uvedomí, že posilňuje temné sily v cirkvi a pomáha potláčať pravdu. A farári z toho dostanú len odrobinky. Zvážte svoj postoj!

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!