Volebných zmien sa evanjelici nedočkajú

Ani synoda nezaviazala cirkev k zmene volebného systému, aby kandidačná porada nevylučovala nepohodlných kandidátov

NIMNICA – Kúpele Nimnica boli 23. a 24. júna dejiskom zasadnutia Synody ECAV na Slovensku. Z pohľadu mnohých sa niesla v duchu nedôvery a obáv, čo synodáli tentoraz poschvaľujú.

Dôveru si treba zaslúžiť

Viacerí farári sa pred konaním zasadnutia najvyššieho cirkevného grémia vyjadrili, že synoda už nie je tým, čím bývala, najmä z hľadiska úrovne. „Za bývalého vedenia ju tvorila skutočná inteligencia, odborníci a vzdelanci, nie iba mlčiaca väčšina synodálov, ktorí iba slepo zahlasujú, no nevyslovia k veci žiadny názor. Na synode sa preto manipuluje a niet nikoho, kto by povedal, že toto alebo tamto nie je pravda,“ povedal Lutherusu jeden z oslovených farárov.

Dôverovať súčasným synodálom je utópia, pretože pre veriacich a cirkevné zbory ešte nič dobré nepriniesli.

Fakt, že synodáli nemajú dôveru, na synode potvrdil i senior Novohradského seniorátu Ján Ruman. Nabádal totiž k dôvere, keďže synodáli boli delegovaní zdola. „Dôveru si treba zaslúžiť,“ zareagoval jeden z čitateľov Lutherusu, laický funkcionár, ktorého týždenník oslovil s otázkou dôvery k synode. „Dôverovať súčasným synodálom je utópia, pretože pre veriacich a cirkevné zbory ešte nič dobré nepriniesli,“ zdôraznil.

Biskup Eľko sa pochválil svojou správou

Rokovanie synody sa začalo službami Božími. Tie sa však konali priamo v rokovacej miestnosti, a nie v Božom chráme. Nie je známe, či bola dôvodom pohodlnosť organizátorov synody, alebo domáci farár Dušan Cina, bývalý riaditeľ Biskupského úradu Východného dištriktu v Prešove, dnes farár v Púchove, nemal záujem byť hostiteľom synodálnych služieb Božích. Kazateľom bol Jörg Schneider, vedúci referátu Teológia, cirkev a spoločnosť na biskupskom úrade Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Würtembersku.

V rokovacej časti vystúpil so správou generálny biskup Ivan Eľko, ktorý sa sám uviedol ako nelegitímne zvolený biskup. Synodálom sa pochválil, že si správu predsedníctva napísal v rozsahu 66 strán – a to sám, nie ako v minulosti, keď správu písal celý biskupský úrad a jednotlivé časti sa dali dokopy a na začiatok sa len vložil biblický úvod. Pritom spochybnil odbornosť zamestnancov GBÚ, ktorí zodpovedali za jednotlivé úseky a mali najlepší prehľad o svojej agende na úrade.

Biskup v správe manipuloval synodálov

V správe Eľko informoval okrem iného o voľbách generálneho dozorcu, keď v ECAV dlho nedokázal byť zvolený. Na margo toho uviedol: „Voľby prebehli presne tak, ako prebehali všetky ostatné voľby v cirkvi od prijatia novej Cirkevnej ústavy r. 1994. Ak súčasné voľby boli nelegitímne a nemorálne, potom od roku 1994 naša cirkev nemala ani jedno legitímne vedenie, a to nie iba na celocirkevnej úrovni, ale aj na úrovni dištriktov, seniorátov a cirkevných zborov. Ak sa niekomu v rokoch 1994 – 2006 a v rokoch 2006 – 2018 zdal byť tento volebný systém zlý a voľby konané na jeho základe nelegitímne a nemorálne, mal čo najrýchlejšie iniciovať príslušnú zmenu. Mal sa takto postarať o pokoj, jednotu, dobré mravy a poriadok v cirkvi. Nikto tak neurobil! Prebudiť sa až vo chvíli, keď v roku 2018 neboli kandidačným orgánom kandidované isté citlivé osoby, objaviť zrazu, aký je náš volebný systém zlý, infikovať týmto názorom evanjelickú verejnosť a každé ďalšie voľby označovať za nelegitímne a nemorálne, považujeme za úbohé a za politicky účelové. Najviac bolestivé ale je, že to ubližuje jednote cirkvi, ktorú mnohí z tých, ktorí dnes hovoria o nelegitimite a amorálnosti volieb, mali strážiť. Nikto z nás netvrdí, že terajší volebný systém je dokonalý. Ani zďaleka nie je dokonalý, ale v žiadnom prípade nie je nelegitímny. Je legitímny, platný, žiaden iný nemáme a držíme sa toho, ktorý máme.

Je teda jasné, že Eľko neprestal s klamstvom, a nečudo, že ECAV dnes nemá žiadnu dôveru.

Na synode v júni 2022 sme predložili synode myšlienku, či by naša cirkev na základe skúseností zo zámerne zneplatnených volieb v roku 2021 a 2022 neuvažovala nad zmenou volebného systému na voľbu predsedníctiev dištriktov a cirkvi. Na jednej strane preto, že môže nastať situácia, že sa ťažko nájdu kandidáti, ktorí budú chcieť zažiť urážanie a diskreditáciu už pri voľbách, akú zažili kandidáti v rokoch 2021 a 2022. Na druhej strane preto, že za vnútrocirkevnú demokraciu sa nedá považovať to, keď volič, nainfikovaný článkami od anonymných autorov (uvažujme len nad tým, aká obrovská moc v Evanjelickej cirkvi dnes pochádza od anonymných autorov…), znehodnocuje volebný lístok v presvedčení, že práve tým dokazuje svoje evanjelictvo a bojuje proti nejakým temným silám v cirkvi, ktoré prišli zneplatniť Augsburské vyznanie,“ v správe predsedníctva  uvádza Eľko.

Podľa bývalých synodálov tvrdenie Eľka nie je pravdivé, pretože za biskupa M. Klátika bola snaha zmeniť volebný systém tak, aby kandidačné porady nerozhodovali a nevylučovali kandidátov z volieb. Bývalý biskup VD Slavomír Sabol však synodálov vtedy nabádal, aby zákon neschválili, lebo vylučovať treba, nemôže predsa kandidovať každý. Tak synoda zmenila len to, aby kandidovali tí, ktorí spĺňajú určité podmienky, ako napr. vek, bezúhonnosť, neboli trestne stíhaní atď. Synoda za pôsobenia biskupa I. Eľka však zmenila aj to a určila, aby kandidačná porada mohla vylučovať aj bez udania dôvodu, koho uzná za vhodné. Podľa bývalých synodálov tak Eľko nehovorí pravdu, že snaha o zmenu za Klátika nebola.

Eľko dezinformuje aj tvrdeniami o anonymných autoroch

Veriaci sú však presvedčení, že Eľko zavádza aj v otázke dôvodov, pre ktoré nevolili predvybratých kandidátov. Tých im pred nos postrčila úzka skupinka ľudí na kandidačnej porade – a slušných ľudí, ktorých veriaci chceli voliť, vylúčili. „Veľa z nás považuje tento spôsob za nedemokratický, a tak sme sa volieb buď nezúčastnili, alebo sme škrtli hlasovacie lístky,“ ozvali sa redakcii veriaci z cirkevného zboru na západe.

Eľko však dezinformuje aj tvrdeniami o anonymných autoroch v Lutheruse. Lutherus totiž vydal špeciál k voľbám, kde boli pod článkami riadne podpísaní autori, a to aj v ankete, a publikoval tiež vyhlásenia predstaviteľov Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ) či Asociácie slobodných zborov. Šéfredaktorka Lutherusu dokonca za svoj názor k voľbám mala byť na základe podnetu svojej farárky K. Hudákovej vylúčená z ECAV. Je teda jasné, že Eľko neprestal s klamstvom, a nečudo, že ECAV dnes nemá žiadnu dôveru. Najvyšší predstaviteľ totiž klame prvú ligu, a to rovno v správe predsedníctva, myslia si veriaci, farári aj dotknuté strany.

Súčasní predstavitelia nemajú záujem o to, aby v ECAV kandidovali slušní ľudia, ale len tí, ktorých im predvyberú oni.

Podľa zdrojov Lutherusu sa s predstaviteľmi ECAV stretli predstavitelia SEJ a mali rokovať aj o zmene volebného zákona, aby nedochádzalo k takýmto nedemokratickým voľbám a neboli vylučovaní kandidáti. SEJ pripravila návrh zmeny zákona. Stretnutie však zrejme nebolo úspešné, pretože na synode prednesená zmena volebného zákona po chuti vedeniu cirkvi. Synodáli tak podľa predsedníctva ECAV mali schváliť ešte bizarnejšie návrhy: „1) Zvolený je kandidát, ktorý spomedzi všetkých kandidátov získal najvyšší počet hlasov prítomných členov konventu. Ak je navrhnutý len jeden kandidát, potrebná je na jeho zvolenie 3/5 väčšina prítomných členov konventu. 2) Ak získali rovnaký najvyšší počet hlasov viacerí kandidáti, rozhodne o zvolení kandidáta žreb.“

Súčasné znenie zákona, podľa ktorého sa v cirkvi volí dnes, a tak to kandidáti nemali až také jednoduché, znie: „Ak pri voľbách nezískal ani jeden kandidát potrebný počet hlasov, a teda nebol nikto zvolený, musí sa znova zísť kandidačné presbyterstvo.

Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov prítomných členov konventu. Ak je navrhnutý len jeden kandidát, potrebná je na jeho zvolenie 3/5 väčšina prítomných členov konventu. Ak pri voľbách nezíska ani jeden kandidát potrebnú väčšinu, hlasuje sa znova o dvoch kandidátoch, ktorí získali najviac hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát s väčším počtom hlasov. 3) Ak mali rovnaký najmenší počet hlasov viacerí kandidáti, rozhodne o vyradení kandidáta žreb.“

Zmenu, ktorú navrhlo predsedníctvo ECAV, však synode neodporúčal dokonca ani Právny výbor ECAV. Navrhoval ponechať aktuálne znenie. „Aj na tomto príklade teda vidno, že súčasní predstavitelia nemajú záujem o to, aby v ECAV kandidovali slušní ľudia, ale len tí, ktorých im predvyberú oni. Žiadne stretnutia s vedením cirkvi tým pádom nemajú zmysel, kým to nemyslia vážne a nezáleží im na tom, aby v ECAV mohli kandidovať aj iní ako ich kandidáti,“ myslia si bývalí cirkevní funkcionári. V takom prípade by totiž, podľa nich, prijali návrh JUDr. Juraja Čecha (SEJ) a podporili by ho. Urobili však naopak. „Zrejme by im stačilo, ak by sa biskupom alebo dozorcom stal hoci človek s 10 hlasmi vo voľbách, hoci zvyšných 280 000 by ho nechcelo. Hlavne, aby to bol ich človek,“ dodávajú. Uvedená zmena zákona však napokon nebola prijatá.

Synodu klamala aj dozorkyňa Vinczeová

Na synode zaznela informácia od generálnej dozorkyne Renáty Vinczeovej, že ECAV nepodpísala zmluvu ohľadom účtovného programu, ktorý pre ECAV vytvoril Martin Csomos, zástupca dodávateľa SoEkoS, s. r. o. Ide o program, ktorý si ešte za bývalého vedenia zakúpila asi polovica cirkevných zborov a účtuje v ňom. Vinczeová povedala, že účtuje asi len 90 cirkevných zborov a že sa rozhodli nekúpiť licenciu. Farárka Hudáková z Liptovského Ondreja však na synode podotkla, že ich zbor v programe účtuje, a pýtala sa, čo teraz majú robiť.

V roku 2009 bola podpísaná zmluva s M. Csomosom s tým, že za program si platili samotné cirkevné zbory, nie generálny biskupský úrad. Vtedajší generálny biskup Miloš Klátik zháňal financie, aby v podobe dotácie dosiahol lacnejšie zakúpenie tohto účtovného softvéru pre zbory. Hoci generálny biskupský úrad je servisnou organizáciou pre cirkevné zbory, nehľadí na záväzky z minulosti – a až synoda ich musí zaviazať, aby s M. Csomosom rokovali tak, že zbory budú môcť v programe účtovať do marca 2024, teda do času podania daňového priznania za tento rok. Dozorkyňa Vinczeová oklamala synodu s tým, že so spomínaným dodávateľom nemajú zmluvu. To však nie je pravda, nakoľko bola podpísaná ešte za bývalého vedenia. Vedenie cirkvi cez GBÚ teda nezaujíma, ako budú zbory ďalej účtovať, hoci účtovníci sú naučení pracovať v tomto programe. Jednoducho nepredĺžia licenciu na program, nedbajú na potreby zborov a ešte aj verejne hovoria nepravdy.

Na synode sa uskutočnili aj voľby

Členom predsedníctva synody – predsedom z radov neordinovaných za Východný dištrikt – sa stal Ivan Trepáč. Zástupcom generálneho dozorcu bude Peter Synak. Za riadneho člena generálneho presbyterstva z radov neordinovaných za ZD zvolili Petra Michaličku, za náhradného člena za ordinovaných VD Jána Kolesára. Do Generálneho súdu zvolili Petra Kevického a Martina Fečka, za neordinovaných Bronislavu Garajovú a Jána Hažlinského. Náhradnými členmi budú: Ján Hruška, Mária Hroboňová, Oľga Kaňuchová, Ľubomír Vereščak, Katarína Kopková Karumníková a Zdenko Ferienčík.

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!