Tajné zakladanie stredísk na odtok peňazí zo štátu a poprepisované autá. Kauza Evanjelickej diakonie vyplávala na povrch

NIMNICA – Kauza Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku naberá na obrátkach. Postupne sa na povrch vyplavujú informácie potvrdzujúce fakty, na ktoré v minulosti upozorňoval bývalý generálny dozorca Imrich Lukáč, písal o nich Posol v predchádzajúcom zložení redakcie a následne aj týždenník Lutherus.

Evanjelická diakonia mala slúžiť ľuďom starým, chorým a núdznym, miesto toho bola zdrojom obohacovania sa jej vrcholných predstaviteľov. Foto: internet

Evanjelická diakonia mala slúžiť ľuďom starým, chorým a núdznym, miesto toho bola zdrojom obohacovania sa jej vrcholných predstaviteľov. Foto: internet

Nekalosti z prostredia diakonie rezonovali aj na synode, ktorá pred pár dňami zasadala v kúpeľoch Nimnica. Synodáli aj verejnosť sa zo správy predsedníctva cirkvi mohli dozvedieť o záhadnom vyvedení viacerých automobilov z majetku diakonie do úplne neznámych organizácií, ako aj o zriaďovaní rôznych stredísk poza chrbát samotnej diakonie. Všetko sa podľa podozrení malo diať pod taktovkou bývalého povereného riaditeľa diakonie Jána Gaspera. Šokujúce je, že malo dôjsť aj k zneužitiu finančnej pomoci zo zahraničného zdroja Hoffnung für Osteuropa.

Odovzdávanie agendy diakonie

Z informácií súčasnej riaditeľky Evanjelickej diakonie Ľubice Szabóovej Vysockej, ktoré zazneli na synode, vyplýva, že prvé problémy po jej nástupe do funkcie sa ukázali už po preberaní agendy diakonie od bývalého povereného riaditeľa Gaspera. Procesu sa zúčastňoval aj generálny právny zástupca. Gasper mal navrhnúť všeobecné prebratie agendy Ústredia ED, s čím riaditeľka nesúhlasila a trvala na protokolárnom odovzdávaní. „Navrhla odovzdávanie za prítomnosti právneho zástupcu, resp. notára, takisto za prítomnosti Predsedníctva ECAV a generálneho právneho zástupcu. Vydala pokyny a výzvy týkajúce sa zabezpečenia účtovnej dokumentácie, prehľadov zmlúv, majetku, pracovnej činnosti zamestnancov, dokumentov o strediskách ED. Ján Gasper však odovzdal len osem šanónov týkajúcich sa dokumentácie. Zistené skutočnosti z rozpačitého preberania úradu ED ilustrujú doterajšie fungovanie ED. Nová riaditeľka registrovala rôzne aktivity smerujúce k zdržovaniu, odďaľovaniu, dodatočnému doplňovaniu alebo, naopak, vyberaniu kľúčových dokumentov z Ústredia ED, pokusov o vytváranie „akútnych“ úloh a snahy o spochybnenie kompetencií, ktoré by spomalili a zneprehľadnili celý proces analýzy a preberania ED,“ konštatuje sa v správe predsedníctva cirkvi prednesenej na synode.

Machinácie s autami Evanjelickej diakonie

Jednou z mimoriadne závažných transakcií za Gasperovho pôsobenia sa stali podozrivé machinácie s autami. „Súčasťou projektov od donora Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) od r. 2015 boli vždy zaobstarania áut napr. za účelom pripravenosti na katastrofy, posilnenia terénnej opatrovateľskej služby a pod. Takto boli nadobudnuté autá: Škoda Octavia Elegance, Škoda Yeti s ťažným zariadením – pre toto auto bola pre potreby projektu DKH uzatvorená Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, na základe ktorej mala automobil odkúpiť ED za 3 206 eur, a Škoda Kodiaq. Žiadne z vyššie uvedených áut po skončení operatívneho leasingu sa nedostali do majetku ED ECAV,“ píše sa v správe predsedníctva.

Predajná cena auta pre stredisko bola 4 375 eur, čo predstavuje sumu príspevku z nemeckého fondu Hoffnung für Osteuropa.

Pritom podľa ich vyjadrenia súčasťou zmluvy o lízingu na Škodu Kodiaq bola možnosť predkupného práva. Auto Škoda Octavia bolo v roku 2018 odkúpené za 14 000 eur, no po kontrole revíznej komisie v auguste 2021 Gasper predal auto Školiacemu stredisku ED. Paradoxom je, že sa stal štatutárom aj v tomto stredisku. Predajná cena auta pre stredisko bola 4 375 eur, čo predstavuje sumu príspevku z nemeckého fondu Hoffnung für Osteuropa. Vozidlo vraj malo byť určené pre účely ZSS Semerovo – teda záhadnej organizácie, o ktorej, v tom čase nikto nemal vedomosť. A aj keď auto bolo odovzdané, tankovalo sa doň ďalej za peniaze diakonie a na jej účet šli aj faktúry zo servisu. „Keďže pri odovzdávaní úradu Ján Gasper žiadne takéto auto neodovzal a zamestnankyne ho ani nevyužívali na svoje služobné cesty, Ján Gasper priniesol zmluvu o výpožičke tohto auta od 1. 1. 2022 od ŠS ED pre Ústredie ED, nevýhodnú pre ED, a zaradil ju do šanónu zmlúv. Pred odovzdaním tam 4. 4. 2022 nebola. Toto auto bolo napokon pre ED bezodplatne prevedené a odovzdané ED tak, že bolo 9. 9. 2022 zaparkované k vyzdvihnutiu v Starom Meste, čo je mimo štandardných postupov v zmysle Štatútu ED,“ uvádza správa na synode.

Súkromné zariadenia zriaďovali z cirkevných peňazí

Prvým otáznikom tejto kauzy je, na čo školiace stredisko potrebovalo auto. Vedenie cirkvi sa totiž podľa vlastných slov domnievalo, že stredisko funguje len na papieri, nemá žiadne vedenie a nevykonáva žiadnu činnosť. Vzápätí však vyšlo najavo, že jeho správcom je práve Gasper – a stredisko vraj činnosť vykonáva, keďže zriadilo tri pobytové zariadenia: Zariadenie sociálnej starostlivosti Semerovo, Trenčianske Teplice a Motešice, o ktorých nikto vo vedení cirkvi nemal potuchy.

So spomínanými strediskami súvisí ďalšia kauza. Zariadenia boli totiž umiestnené v budovách, ktoré vlastní súkromná osoba (Lepší svet, n. o.), ale pod hlavičkou ED použili na svoje stavebné zveľadenie finančné prostriedky z fondu HfO, ako aj z 2 % z daní pre ED.

„Fakt, že Školiace stredisko mohlo tieto tri pobytové zariadenia vo svojej kompetencii zriadiť, bol umožnený tým, že Správna rada ED prijala Vnútroorganizačný dokument o prenose zriaďovateľských kompetencií. V protokole z odovzdania 31. 3. 2022 sa tento dokument nenachádzal, jeho existencia bola objavená až neskôr v procese preberania agendy. Tento dokument umožňoval existujúcim strediskám zakladať nové zariadenia vo vlastnej kompetencii, bez predchádzajúceho schválenia vyššími orgánmi ED, resp. generálnym presbyterstvom. Bolo to br. Gasperom vysvetľované ako úsilie umožniť zjednodušenie zakladania nových zariadení, a tak rozvoj ED. Zaujímavé však bolo to, že na stretnutí novej Správnej rady ED so zástupcami stredísk 17. 5. 2022 nikto zo zástupcov stredísk, kto predtým nebol priamo členom SR ED a nezúčastnil sa na schválení dokumentu, o tomto dokumente nič nevedel. Teda presne po roku od prijatia tohoto dokumentu nič o ňom nevedeli tí, kvôli ktorým bol údajne dokument prijímaný a komu mal slúžiť,“ konštatuje predsedníctvo v správe. To podľa ich slov dosvedčuje účelový a špekulatívny dôvod vzniku tohto dokumentu. Správna rada ED ho následne vyhlásila za neplatný.

Do podozrivo založených stredísk natiekli celkom slušné peniaze. Malo ísť dokopy o 77 000 eur a k tomu výťažok z dvoch percent z daní pre ED za rok 2021.

Zámerom dokumentu podľa všetkého bolo hlavne jediné: aby sa spomínané zariadenia napojili na Evanjelickú diakoniu a mohli prijímať peniaze nielen zo štátu, ale aj z fondu Hoffnung für Osteuropa. Gasper si dokonca v stredisku mal zabetónovať pozíciu, keď neustále dochádzalo k zmenám stanov, v otázke, kto môže menovať správcu. Tesne pred svojím odvolaním mal štatút zmeniť tak, aby toto právo patrilo výhradne správnej rade strediska – čiže na menovanie správcu by nemala dosah ani cirkev, ani Evanjelická diakonia.

Do podozrivo založených stredísk natiekli celkom slušné peniaze. Malo ísť dokopy o 77 000 eur a k tomu výťažok z dvoch percent z daní pre ED za rok 2021. Podobným spôsobom malo vzniknúť aj štvrté stredisko, no podľa predsedníctva cirkvi sa tomu podarilo zabrániť. Podľa vedenia cirkvi je kauza stále v riešení, no neuviedli, či ju riešia aj v trestnoprávnej rovine, prípadne vyvodením osobnej zodpovednosti a vymáhaním vzniknutých škôd pre cirkev. Lutherus sa o kauzu bude aj naďalej zaujímať, aby nedošlo k jej zameteniu pod koberec, ako sa o to ľudia okolo súčasného vedenia snažili aj pri iných prípadoch z minulosti.

S trestným oznámením kompetentní otáľajú

Diakonia bola na pretrase už na jesennej synode v minulom roku. Vtedy synodáli prijali uznesenie: „Synoda ECAV ruší uznesenie synody 19-01 a poveruje P-ECAV a Generálne presbyterstvo v spolupráci s GPZ preveriť personálnu zodpovednosť bývalých členov SR ED a vedenia ÚED za vzniknuté následky v ED a vyvodiť zodpovednosť z ich konania.“ Uznesenie trvá.

I keď začína byť jasné, že v diakonii sa zrejme vo veľkom kradlo a klamalo, doteraz podľa informácií Lutherusu nebolo podané žiadne trestné oznámenie ani žaloba na súde.

Niektoré kroky bývalého riaditeľa a členov SR ED by bolo možné už teraz jednoznačne odsúdiť v morálnej rovine, najmä z dôvodov uprednostňovania vlastných pragmatických záujmov pred princípom rozvoja ED a jej služby. Pre vyvodenie zodpovednosti v právnej rovine stále pokračuje proces zhromažďovania a vyhodnocovania dokumentov, potrebných pre posúdenie zodpovednosti.

Napriek takémuto zneniu uznesenia sa doposiaľ nič neudialo. I keď začína byť jasné, že v diakonii sa zrejme vo veľkom kradlo a klamalo, doteraz podľa informácií Lutherusu nebolo podané žiadne trestné oznámenie ani žaloba na súde. Je to paradox dvojakého metra – v porovnaní s krokmi, ktoré vedenie cirkvi podniklo v súvislosti so vznikom periodika Lutherus. Podľa dotknutých redakcia Lutherusu nič neukradla, ale od počiatku až dodnes informuje o kauzách a nekalostiach, predovšetkým napojených na súčasné vedenie cirkvi. Je to vysoko pravdepodobný dôvod, prečo chcú vysokopostavení funkcionári ECAV Lutherus umlčať a zlikvidovať a ešte k tomu vymáhať odškodné. Tu ide zrejme o snahu zalátať diery po nepredajnom periodiku v područí vedenia cirkvi. No pri skutočnostiach, ktoré vyplávali na povrch v súvise s diakoniou a Jánom Gasperom, ktorý je podozrivý z viacerých nekalých machinácií, nekonajú už viac ako rok! Prístup vedenia cirkvi a kompetentných tak podľa výboru Spolku Lutherus potvrdzuje, že im nejde o spravodlivé konanie a vyšetrenie skutočných káuz, ale len o umlčanie nepohodlnej pravdy publikovanej v Lutheruse.

Redakcia Lutherusu
Foto: Evanjelická diakonia

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!