H.E.L.P. vysvetľuje kritiku vedenia: šafárenie s cirkevnými peniazmi považuje za netransparentné

BRATISLAVA – Ohrdnutí členovia hnutia H.E.L.P., ktorí boli po voľbách takpovediac vyšachovaní z hry, a zdá sa, že poslúžili len na špinavú robotu cez Reformačné listy, pokračujú v kritike krokov vedenia cirkvi. Poukazujú najmä na nové kauzy, ako je predražená rekonštrukcia cirkevného bytu či dianie okolo búrania v Beckovskej Vieske.

Predražené zákazky v Reformate

H.E.L.P. pred krátkym časom rozposlal do cirkevných zborov list, v ktorom sa odvoláva na uznesenie synody prijaté už pred rokmi: „Synoda ECAV odporúča orgánom ECAV v pôsobnosti VZ spoločnosti Reformata zachovať do vyriešenia optimalizácie správy majetku ECAV v kontexte pôvodného zámeru: čo najlepšie, najefektívnejšie nielen spravovať, ale aj zhodnocovať majetok a to uplatnením štandardných metód riadenia firmy, ako sú výberové konania, transparentné vedenie účtovníctva, externé audity odborne spôsobilými osobami.“ H.E.L.P. však nezdieľa názor, že s financiami sa hospodári efektívne.

Vadia im najmä predražené zákazky v Reformate –pri rekonštrukcii bytu, ako aj podozrivé búranie domu v Beckovskej Vieske, ktoré sa podľa H.E.L.P. predražilo o vyše 80 percent. Lutherus o všetkom informoval v predchádzajúcich číslach.

„V oboch prípadoch konatelia dohodli živnostníka z okresu Michalovce (ktorý má prevádzku v budove CZ v Liptovskom Mikuláši). Živnostníka p. Michala Vargu, Poymenos, Rakovec nad Ondavou, ktorý mal na krku exekúcie a má dlhy na odvodoch. Práce boli realizované bez akejkoľvek písomnej zmluvy, stavebného denníka, alebo inej možnosti kontroly zo strany ECAV,“ upozornilo hnutie v liste do zborov.

Kamarátšafty predstaviteľov obchodných spoločností

H.E.L.P. v prvom liste pripomenul, že Reformata mala byť už podľa rozhodnutia synody z roku 2020 zrušená. „Návrh podal Marián Damankoš, podporil ho aj Peter Gärtner. V zmysle tohto uznesenia sa vtedy podnikali kroky vedúce k likvidácii spoločnosti. Po odvolaní Branislava Rybnikára z funkcie konateľa a dosadení konateľov Petra Gärtnera a Tomáša Hybena, na synode v roku 2021 už navrhol Peter Gärtner, aby Refomata zostala zachovaná.

Podľa tvrdenia H.E.L.P. „Peter Gärtner ako riaditeľ Tranoscia, a. s., a člen predstavenstva Tranoscia navrhol manželku Mariána Damankoša za šéfredaktorku Evanjelického posla spod Tatier s plným pracovným úväzkom – bez realizácie výberového konania.“

„Podporil ho Marián Damankoš,“ poukazuje H.E.L.P. s otázkou, či išlo len o zmenu názoru, keďže následne sa Gärtner stal konateľom Reformaty a Damankoš členom jej dozornej rady. „Marián Damankoš navrhol odmeny konateľom Reformaty, ako člen dozornej rady Reformata. Potom Peter Gärtner ako riaditeľ Tranoscia, a. s.,
a člen predstavenstva Tranoscia navrhol manželku Mariána Damankoša za šéfredaktorku Evanjelického posla spod Tatier s plným pracovným úväzkom – bez realizácie výberového konania. Ďalším členom predstavenstva Tranoscius bol Tomáš Hyben, druhý konateľ Reformaty, s. r. o. V súčasnosti je Tomáš Hyben aj členom Správnej rady Evanjelickej diakonie ECAV. V cirkvi je málo kvalitných ľudí, no že by sa tie mená museli objavovať tak často? Preto vzniká otázka: Aká je kvalita a výsledky ich práce pri toľkých funkciách?“ – pýta sa H.E.L.P., hnutie, ktoré všetkých týchto ľudí minimálne do volieb v roku 2018 podporovalo.

Búranie domčeka v Beckovskej Vieske

V liste H.E.L.P. popisuje i ďalšie kauzy, ako aj predpoklad, že Gärtner a Hyben konajú v duchu vlastného prospechu. V cirkvi to aktuálne vyzerá podobne ako v čase káuz spojených s Vladimírom Danišom (Reformata, Beckovská Vieska atď.), len dnes už z týchto káuz profitujú iní ľudia. Zrejme preto sa to nepáči tým, ktorí sú dnes už vyšachovaní z Reformaty, Beckovskej Viesky i Evanjelickej diakonie.

List hnutia H.E.L.P. sa riešil aj na májovom generálnom presbyterstve. Od Branislava Rybnikára ako štatutára H.E.L.P. žiadalo vysvetlenie k listu do cirkevných zborov.

Peter Gärtner ako predseda rady kuratória odmietol v rozpore s rokovacím poriadkom dať hlasovať o návrhu na realizáciu prieskumu trhu ohľadom možného odpredaja predmetného pozemku bez potreby akejkoľvek investície zo strany ECAV, pričom trval na realizácii búrania a s tým spojené preloženie elektrického vedenia pre potreby susedných nehnuteľností.

K tvrdeniam o nehospodárnom nakladaní s financiami hnutie uviedlo príklad predraženej zákazky na opravu bytu č. 14, kde sa náklady z odsúhlasených 56 000 eur vyšplhali na vyše 76 000 eur. Rovnako poukázali na predražené búranie domu v Beckovskej Vieske až o 81,45 percenta. „Búraním domčeka sa zaoberala rada kuratória Beckovská Vieska na svojom rokovaní v roku 2021. Predložená ponuka na búranie domčeka nebola schválená. Dňa 12. septembra 2022 sa Rada kuratória Beckovská Vieska opätovne zaoberala búraním domčeka. Peter Gärtner ako predseda rady kuratória odmietol v rozpore s rokovacím poriadkom dať hlasovať o návrhu na realizáciu prieskumu trhu, ohľadom možného odpredaja predmetného pozemku bez potreby akejkoľvek investície zo strany ECAV, pričom trval na realizácii búrania a s tým spojené preloženie elektrického vedenia pre potreby susedných nehnuteľností. Tvrdil, že disponuje cenovými ponukami, pričom najvýhodnejšia ponuka za kompletné práce a preloženie vedenia je za 8 500 € s DPH. Žiadne ponuky na rokovaní nepredložil. Peter Gärtner navrhol uznesenie 2022/06: „Rada Kuratória Beckovská Vieska schvaľujeme použitie finančných prostriedkov z fondu Beckovská vieska do maximálnej výšky 8 500,– € na náklady na sanáciu budovy, odvoz a likvidáciu odpadu a preklad elektrickej prípojky na parcele 9/1 vedenej na LV 828 katastra nehnuteľností Beckovská Vieska,“ ktoré bolo nadpolovičnou väčšinou schválené. Zároveň bol požiadaný o zaslanie cenových ponúk. Tieto boli zaslané až po opakovaných urgenciách 24. novembra 2022 od živnostníka z okresu Michalovce a firiem z Bratislavy a Martina, pričom necelých 20 km od miesta realizácie sa touto činnosťou zaoberá iná spoločnosť.“ Podľa niektorých bývalých cirkevných funkcionárov si vlastne sám konateľ Reformaty P. Gärtner odsúhlasuje to, čo sa mu hodí, a je otázne, či by mal vôbec zastávať post generálneho presbytera a hlasovať za vlastné záujmy.

Podozrievajú aj financovanie „vlastných ľudí“ z fondu zabezpečenia

Ako sa uvádza v druhom liste do zborov, na 23. marca 2023 a 28. marca 2023 zvolal Peter Gärtner online stretnutia, kde informoval o prekročení rozpočtu o viac ako 80 percent a požadoval, aby bolo navýšenie pánovi Vargovi uhradené. „Zároveň informoval, že preloženie elektrického vedenia je zatiaľ vyriešené iba cez dočasný stĺp, čo znamená, že budú potrebné ešte ďalšie finančné náklady na realizáciu v zmysle schválenej dokumentácie. Peter Gärtner informoval, že vyplatil zálohy pánovi Vargovi vo výške rozpočtu, ale práce vyfakturované zatiaľ nie sú. Požadoval odsúhlasenie uhradenia navýšených finančných prostriedkov. Členovia Rady kuratória požadovali o vyúčtovanie realizovaných prác, ktoré bolo zaslané až 11. apríla 2023. Z pôvodného naceneného rozsahu prác nebolo zrealizované preloženie elektrického vedenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, napriek tomu bol rozpočet prekročený o 81,45 %. Vlastník (ECAV, Reformata, podielnici Beckovskej Viesky) je povinný dokončiť preloženie elektrického vedenia v zmysle projektovej dokumentácie – čo si vyžiada ďalšie finančné náklady.“

H.E.L.P. dodáva, že v súvislosti s hospodárením s majetkom Beckovskej Viesky sa Dištriktuálne presbyterstvo Západného dištriktu zaoberalo aj zrušením platnej nájomnej zmluvy na prenájom lesných pozemkov a trvalých trávnych porastov. „Konatelia Reformaty Peter Gärtner a Tomáš Hyben dohodli zrušenie platnej nájomnej zmluvy a vrátili nájomcovi uhradené nájomné bez vedomia rady kuratória Beckovská Vieska, k pôvodne zazmluvnenej výmere doplnili ďalšie parcely a novú zmluvu dohodli s vyššou výmerou za výrazne nižšie celkové nájomné,“ upozornili.

V novom liste hnutie odôvodňuje aj tvrdenia o požadovaných odmenách pre konateľov Reformaty či o kauze možného búrania, resp. znehodnotenia cirkevnej budovy. Spomenulo aj zámer vybudovania diakonického zariadenia v cirkevnej budove na Panenskej ulici v Bratislave. Spravovať ho chcel Tomáš Hyben.

„Na generálnom presbyterstve bola snaha navodiť dojem, že predražené zákazky, nájomné zmluvy s nižším nájomným (lesné pozemky, prenájom priestorov manželke konateľa Reformaty) a nadštandardné výdavky a odmeňovania „našich ľudí“ nesúvisia s odvodmi do Fondu finančného zabezpečenia (FFZ). Samozrejme, pri jednom rozpočte ECAV to nemôže byť pravda. FFZ bol pôvodne pripravený Združením evanjelických duchovných a jeho zámer bol zabezpečiť zvýšenie mzdy duchovných v cirkevných zboroch v zmysle Zákonníka práce podľa stupňa náročnosti rovnako, ako sú platení napríklad aj zamestnanci Generálneho biskupského úradu, a aby sa mzda zborových farárov nepohybovala na úrovni minimálnej mzdy pomocného robotníka. Príspevok z FFZ mal zabezpečiť príspevky na princípe solidarity bohatších cirkevných zborov s chudobnejšími. Prečo potom mzdy duchovných nestúpli podľa pôvodného nastavenia FFZ?“ – kladie H.E.L.P. otázky.

Redakcia Lutherusu
Foto: Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!