Riaditeľ Tranoscia zásadne prekročil svoje právomoci. Vynášal informácie tým, ktorí na ne nemajú zákonné právo

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Riaditeľ Tranoscia Peter Gärtner zneužíva svoju funkciu na neoprávnené vynášanie informácií zo spoločnosti. Posúva ich aj tým, ktorí na ne zo zákona nemajú právo.

Na zasadnutí generálneho presbyterstva Peter Gärtner, ktorý je aj generálnym presbyterom, predložil informácie o stave akciovej spoločnosti Tranoscius. Prekročil tak zákonné možnosti poskytovania údajov. V tejto súvislosti sa na redakciu Lutherusu obrátil jeden z akcionárov Tranoscia, ktorý sa pýta: „Na základe čoho môže riaditeľ Tranoscia, a. s.
podávať základné informácie generálnemu presbyterstvu o stave akciovej spoločnosti a nie len na valnom zhromaždení akcionárom? Už prestávam rozumieť právam a postupom v našej cirkvi a v akciovej spoločnosti Tranoscius, ktorá sa má riadiť podľa zákona o akciových spoločnostiach v našom štáte a podľa zmluvy akcionárov.“

Je zrejmé, že riaditeľ Gärtner nesmie nadštandardne informovať a týmto spôsobom vynášať informácie o spoločnosti generálnemu presbyterstvu, aj keď je jeho členom. GP totiž nie je štatutárnym orgánom jedného z akcionárov, teda ECAV na Slovensku. Prekračuje tak platné zákony, keď konkrétne Obchodný zákonník v § 180 ods. 3 jasne hovorí, ako môže akcionár (nie všetci generálni presbyteri sú akcionármi Tranoscia, nemajú teda žiadny právny nárok na informácie o ňom, pozn. red.) získavať informácie o akciovej spoločnosti: „Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na webové sídlo spoločnosti, ak ho má zriadené, a to za podmienky, že toto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka – odpoveď. Ak webové sídlo spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.“ Tento zákonný postup dokazuje, že Gärtner prekročil svoje právomoci a vyniesol informácie aj mimo na to určeného grémia.

V súvislosti s Tranosciom sa na generálnom presbyterstve udial aj ďalší podozrivý krok. GP totiž odhlasovalo obsadenie funkcie šéfredaktorky periodika Evanjelický posol spod Tatier. Dosadilo doň Ivanu Damankošovú, manželku neúspešného uchádzača o post generálneho dozorcu Mariána Damankoša. I k tomuto bodu jeden z akcionárov položil otázky: „To skutočne generálne presbyterstvo ECAV má právomoc odsúhlasovať obsadenie pracovnej pozície v Tranosciu, a. s.,
na miesto šéfredaktorky EPST? Veď ide o akciovú spoločnosť, kde je riaditeľ menovaný voľbou akcionárov, a ten má právomoci z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov. Na základe čoho môže generálne presbyterstvo zasahovať do právomocí riaditeľa, a to mimo hlasovania podľa podielov hlasov jednotlivých akcionárov na valnom zhromaždení a. s. a odsúhlasovať obsadenie miest v Tranoscius, a. s.?“

Viacerí oslovení akcionári sa domnievajú, že Damankošova manželka sa na toto miesto dostala zrejme ako „odškodné“ za to, že sa Marián Damankoš nestal generálnym dozorcom. V redakcii pritom okrem nej pracuje aj manželka biskupa Východného dištriktu Petra Mihoča, čo naznačuje, pod aké vplyvy Posol aktuálne patrí. Už v roku 2019 dali totiž Ivan Eľko a Ján Brozman registrovať ochrannú známku Posla pod ECAV na Slovensku, čo v praxi znamená, že periodikum už nepatrí Tranosciu, ale je v područí vedenia cirkvi. ECAV si ich de facto môže vydávať aj mimo Tranoscia – a tým pádom aj personálne dosadzovať toho, kto vyhovuje jej vedeniu. Súčasná cenzúra v týchto novinách koniec koncov dokazuje, že noviny už dávno nie sú novinami evanjelikov a. v. na Slovensku.

Redakcia Lutherus
Foto: E. Škodová

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!