Kandidáti, ktorí rozdelili cirkev už pred voľbami

Obyčajná ľudská slušnosť chýba kandidátom na post generálneho biskupa ECAV na Slovensku Mariánovi Damankošovi a Ivanovi Trepáčovi. Obidvoch sme oslovili s otázkami do rozhovoru, aby sme vám ich, milí čitatelia, predstavili. Poprosili sme ich aj o to, aby nám odpísali, ak z akýchkoľvek dôvodov odpovedať nebudú. Nestalo sa. Ostali neslušne mlčať, ľahostajne, bez akejkoľvek úcty k evanjelikom, ktorí ich majú voliť. A hoci sú obidvaja seniorálni dozorcovia a mali byť 2. júla účastní na kandidačnej porade v Tenčianskych Tepliciach, za svojho protivníka Imricha Lukáča ruku nezdvihli.

Čo je to obyčajná slušnosť? Nie je to nič viac a nič menej než vedomie, že ľudia, s ktorými žijeme v jednom spoločenstve – či už je takýmto spoločenstvom rodina, obec, štát, alebo cirkev –, sú napospol hodní rešpektu a úcty, a to z najrozmanitejších dôvodov. Navonok sa rešpekt a úcta k blížnemu prejavujú tým, že vieme, aké sú normy správania v spoločnosti, v ktorej žijeme, ako vyzerá slušná a vecná diskusia, ako sa slušný človek vysporiadava s argumentáciou svojho protivníka. Prítomnosť či absencia tejto obyčajnej ľudskej slušnosti – aj v cirkevnom prostredí – formuje to, čomu hovoríme kultúra.

M. Damankoš a I. Trepáč sú kandidáti, ktorí cirkev nedokážu spájať, lebo už na začiatku svojej kandidatúri ju delia a rozbíjajú. Robia tak ešte pred zvolením do svojej funkcie. A robia to pre politické dôvody. Už na začiatku dejín stojí biblický príbeh, keď človek povstal proti človek, keď Kain zabil svojho brata Ábela, lebo dym jeho obete išiel inou cestou ako dym Ábela. Je to stará myšlienka, ale aktuálna aj v dnešnom civilizovanom svete a v cirkvi. Každý, kto verí v nejakú svoju Pravdu, myslí si, že má právo nenávidieť človeka, ktorá verí v „Pravdu inej továrenskej známky“. Čo dnes urobili zo sveta, z ľudí, z ľudskosti títo cirkevní „politici“, rozsievači nenávisti? Čitatelia, ktorí nie ste cirkevní „politici“, povedzte, nebol vaším prvým pocitom pri čítaní tejto správy pocit hanby, národnej a ľudskej hanby, hrôzy a úzkosti, že takáto udalosť je vôbec možná – a dokonca práve v cirkvi? Nezdalo sa vám, že vás to ponížilo a pokorilo? Vari sme zvieratá?

V takejto chvíli je nutné myslieť na spásu duší, nie na nenávisť, ktorá stojí v centre obidvoch kandidátov. Myslime na ňu. Zároveň vám odporúčame ísť k voľbám a odovzdať prázdny hlasovací lístok alebo kandidátov prečiarknuť. V obidvoch prípadoch vás sčítacia komisia musí započítať do výsledkov volieb. Ak tak neurobí, poruší cirkevnoprávne predpisy. A potom sa už len modlime. Všetko je totiž v Božích rukách. Sme presvedčení, že stojí za to byť dobrými a slušnými ľuďmi. Kristov kríž je nám znamením, že aj v neúspechu a ťažkostiach môžeme ísť po správnej ceste a Boh nás neopúšťa. Božia prítomnosť a láska neznamená automaticky úspech a šťastie. Aj v krížoch, áno, niekedy práve a až v krížoch je nám Boh bližšie než vo chvíľach, keď sa nám všetko darí. Naša nádej nie je v ľuďoch, ale iba v Bohu. A kto o Boha nestojí, ten sa o tú nádej pripraví sám.

Redakcia Lutherus

Marián Damankoš: chce, aby sa všetko dialo slušne, názorovými oponentami však pohŕda

Životopis kandidáta

Rodičia: Dušan Damankoš a Oľga Damankošová, rod. Matijová
Narodený: 15. októbra 1957 v Prešove

Krstený: 26. októbra 1975 v Ev. a. v. chráme v Sabinove

Konfirmovaný: 29. apríla 1990 v Ev. a. v. chráme v Sabinove

Manželka: Ivana Damankošová, rod. Peťková, evanjelička a. v. z CZ Brezno

Deti: Daniel (2006), Radka (2009), Martin (2012), Katarína (2017) sú pokrstení ev. a. v., v súčasnosti žiaci Evanjelickej základnej školy s materskou školou a Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove.

Vzdelanie: do 1990 Základná škola Jakubovany a Sabinov 1990 – 1994 Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
1994 – 1999 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, odbor filozofia – dejepis
2003 udelenie akademického titulu „doktor filozofie“ (PhDr.)
2005 – 2006 študijný pobyt na Westfälische Wilheims Universität Munster v Nemecku a získanie certifikátu Zertifikat Deutsch als Fremdsprache – UNIcert Stufe II
2010 – udelenie vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor“ (PhD.)

Jazykové znalosti: angličtina a nemčina – aktívne aj pasívne

Pracovné skúsenosti: od 1999 pracujem ako učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove,
2005 – 2006 stal som sa autorom učebníc dejepisu pre gymnáziá Svetové dejiny I, II, III, ktoré na používanie odporúčalo Ministerstvo školstva SR,
2008 – bol som menovaný do funkcie riaditeľa Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove,
od 2009 som poslancom Prešovského samosprávneho kraja za okres Prešov a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, od 2007 som členom Generálneho presbyterstva ECAV (najprv ako náhradník, neskôr ako riadny člen), kde som sa primárne venoval školským otázkam a otázkam vzdelávania,
2007 – 2019 bol som predsedom Školského výboru ECAV, ktorý pod mojím vedením spracoval Koncepciu evanjelického školstva na obdobie 2010 – 2025, vypracoval nový zákon o evanjelickom školstve, koordinoval tvorbu novej generácie učebníc evanjelického a. v. náboženstva a 12 rokov pripravoval školské konferencie ECAV,
od 2010 prijal som poverenie Východného dištriktu na zriadenie Evanjelickej spojenej školy v Prešove, následne som bol menovaný do funkcie riaditeľa evanjelickej spojenej školy (gymnázium, základná škola, materská škola); v súčasnosti riadim kolektív 65 zamestnancov, mám skúsenosti s manažovaním viacerých europrojektov v oblasti vzdelávanie v celkovej hodnote viac než 600-tisíc eur, so správou a s rekonštrukciou budovy školy,
od 2015 som členom predsedníctva Medzinárodnej asociácie pre kresťanské vzdelávanie (International Association for Christian Educatiori), od 2016 som seniorátnym dozorcom Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV, od 2020 som predsedom Generálneho hospodárskeho výboru ECAV.

Osobné stanovisko kandidáta na funkciu generálneho dozorcu ECAV

Predstupujem pred vás s pokorou, ale aj vďaka osloveniu bratov a sestier, ktorých názor si vážim. Som si vedomý, že Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa v súčasnosti nachádza na jednej z dôležitých križovatiek svojho dejinného vývoja a bude nesmierne náročné byť jedným z tých, ktorí budú, s pomocou Božou, ovplyvňovať jej smerovanie.

Môj príbeh viery sa začal a formoval až do ukončenia vysokej školy v sabinovskom cirkevnom zbore v Šarišsko-zemplínskom senioráte ECAV. Som vďačný za svojich rodičov, ktorí mi od raného detstva vštepovali vieru ako „Loida a Eunika Timoteovi“ (2Tim 1, 5). Prešiel som konfirmačnou prípravou a mládežníckym pokonfirmačným formovaním v živom cirkevnom zbore. V súčasnosti stojím v službe cirkevného zboru (zborový presbyter v Prešove), seniorátu (seniorátny dozorca ŠZS) aj generálnej cirkvi (do roku 2019 predseda školského výboru, generálny presbyter a teraz predseda generálneho hospodárskeho výboru). Prakticky celý svoj život pracujem v evanjelickej škole, a preto si dovolím ponúknuť svoje skúsenosti evanjelického učiteľa, historika, ale aj správcu cirkevného majetku. Sám seba považujem za Božie stvorenie a viera je určujúcim smerovníkom môjho uvažovania a života.

V našej cirkvi vidím veľký potenciál misijnej činnosti prostredníctvom vzdelávania asociálnej práce, ktorú vieme poskytovať ako službu tomuto svetu. Ako predseda celocirkevného Školského výboru ECAV som mal možnosť viesť tím ľudí, vďaka ktorým vznikli historicky prvé učebnice evanjelického náboženstva po roku 1989, vytvorili sme cirkevnú legislatívu v oblasti evanjelického školstva, založili tradíciu evanjelických školských konferencií a vytvorili základné východiská pre vznikajúce Edukačno-misijné centrum ECAV, ktoré bude, s Božou pomocou, požehnaním pre našu cirkev.

Mám trinásťročné skúsenosti so správou cirkevného majetku ako riaditeľ evanjelickej školy a aj na základe tejto skúsenosti vidím priestor na zlepšenie v spôsobe nakladania s majetkom našej cirkvi. Som presvedčený, že riešením je transparentný spôsob preukazovania spôsobu správy majetku, profesionalizácia správy vecí cirkevných, ale aj dôsledná ochrana záujmov našej cirkvi. Ponúkam systematickú prácu tam, kde je to potrebné, teda v cirkevných grémiách. Zároveň konštatujem, že naša cirkev potrebuje zásadné posilnenie kontrolných mechanizmov, ktoré eliminujú neefektívne nakladanie s naším spoločným majetkom a pomôžu vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery.

V rámci potreby zjednocovania činnosti cirkevných dozorcov chcem iniciovať systematické stretávanie sa so sestrami a s bratmi vo funkciách zborových, seniorátnych aj dištriktuálnych dozorcov. Som presvedčený, že pravidelná komunikácia, ale aj vzdelávanie v znalosti cirkevných a ekonomických predpisov zlepší stav našich vzťahov a významným spôsobom napomôže vytváranie dobrých vzťahov medzi neordinovanými predstaviteľmi cirkvi, ktorí sú druhým pilierom synodálno-presbyteriálneho systému ECAV.

Som pripravený plniť si aj neľahkú úlohu pri zabezpečení cirkevnej disciplíny a dodržiavania cirkevných predpisov. Som však presvedčený, že tam, kde sa veci dejú „slušne a v poriadku“ (1K 14, 40), je dodržiavanie pravidiel samozrejmosťou.

Svoju kandidatúru beriem ako ponuku svojich chariziem, ktoré som dostal od Boha cez rodičov, učiteľov a kazateľov, ktorí ovplyvnili môj život. Je to moja úprimná ponuka členom ECAV k úžitku a Pánu Bohu na slávu.

Marián Damankoš

 

Ivan Trepáč: tvrdí, že potrebujeme byť jednotní, na otázky redakcie však neodpovedal

Životopis kandidáta

Narodený: 16. apríla 1970 v Liptovskom Mikuláši

Pokrstený: 3. mája 1970 v CZ ECAV Liptovský Peter

Konfirmovaný: 25. mája 2008 v CZ ECAV Žilina

Manželka: Eva Trepáčová

Deti: Matej (25), Gabriela (18), Adam (16)

Vzdelanie: Vysokoškolské štúdium ll. stupňa VŠ som absolvoval v roku 1993 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, odbor kybernetika v doprave a spojoch so zameraním na spoje. Diplomovú prácu som napísal a obhájil v anglickom jazyku na tému Integrácia prostredia OS MS-DOS do prostredia OS UNIX – komunikácie.

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – pokročilý (C1)

Služba v ECAV: Evanjelický cirkevný zbor a. v. Žilina
V roku 2009 a 2010 člen riadiaceho výboru organizácie osláv 400. výročia Žilinskej synody.
V rokoch 2011 – 2014 spoluorganizátor a moderátor nedeľných misijných podujatí O 5 minút 5.
V rokoch 2012 – 2018 presbyter zodpovedný za vonkajšiu misiu a zástupca vedúceho vnútromisijného výboru.
Od roku 2018 zástupca zborového dozorcu.
Aktívna služba v cirkevnom zbore podľa mojich obdarovaní, ako napr. spoluorganizátor stretávania mužov TUS; organizácia zborových dní ECAV Žilina; vedúci na detskom tábore ECAV Žilina; starostlivosť o sieť, web a IT infraštruktúru atď.
Od 19. októbra 2020 seniorálny dozorca TUS – príprava rozpočtu, štatútu, zastupovanie TUS v komunikácii s orgánmi štátnej správy.

Manažérske skúsenosti: Spoločnosť VARIAS, a. s., Žilina, Slovakia, odvetvie: IT služby
1995 – 2000, tímlíder oddelenia systémovej integrácie (cca 10 konzultantov)
2001 – 2007, podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti zodpovedný za systémovú integráciu a projektové riadenie
Spoločnosť VARIAS CZ, a. s., Olomouc, Czech Republic, odvetvie: IT služby
2004 – 2006, podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti a riaditeľ spoločnosti (cca 25 zamestnancov)
Spoločnosť S & T Slovakia, s. r. o., Bratislava, Slovakia, odvetvie: IT služby
2009 – 2018, manažér oddelenia Business Consulting and Development, Delivery Manager, Business Unit Manager (cca 40 konzultantov)

Záľuby: Rodina; domáca automatizácia/SmartHome; orientačný beh

Osobné stanovisko kandidáta na funkciu generálneho dozorcu ECAV

Keďže čítate tieto riadky, tak vám rovnako ako aj mne záleží na blahu a rozvoji našej drahej ECAV a tiež na napĺňaní misijného povolania, ktoré sme ako kresťania dostali, a to Mt 28, 19: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého…“ No na to, aby sme sa mohli sústrediť na tieto úlohy, potrebujeme byť ako Telo Kristovo jednotní. Nehovorím tu o násilnej snahe o jednotu, o pretvárke, o falošných kompromisoch ale o jednote „V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou“ Fil 2, 22; 2K 5, 14a, čo je aj mottom Cirkevného zboru ECAV Žilina, kam patrím.

Žiaľ, stále sme zasiahnutí spormi a hašterením o veciach, ktoré sú síce súčasťou našej cirkvi, no podstata nášho snaženia je úplne inde. V tejto podstate verím, že sme jednotní a môžeme sa spolu a aktívne prihlásiť k napĺňaniu Vízie na 5 prstov s mottom S Kristom a spolu. Jej výzva Zvestovať, Slúžiť, Radovať sa, Bdieť a Podporovať je mi veľmi blízka a je pre mňa aj zhmotnením mojich túžob.

V poslednej dobe celé vedenie našej cirkvi venovalo mnoho času analýzam a návrhom riešení mnohých ťaživých bodov vo fungovaní našej cirkvi a majetkovoprávnych záležitostí. Preto budem venovať silu a energiu, aby sme tieto veci dotiahli a aby sme sa naozaj mohli sústrediť na napĺňanie nášho poslania, ako ho máme definované v Ústave ECAV už 100 rokov. A to všetko rozhodne, no v láske.

Niektorí si možno poviete, že nie som dosť „cirkevne kvalifikovaný“ a skúsený na službu generálneho dozorcu. A budete mať pravdu, lebo na túto pozíciu nie je škola. Mojou školou však je moja cesta s Pánom Ježišom s každodenným riadením Duchom Svätým, aby som použil obdarovania (ktoré verím, že má každý z nás, vďaka Bohu, rôzne) nie pre seba ale pre službu na Pánovej vinici. A ktoré obdarovania mám konkrétne na mysli? Dar spájať; počúvať ľudí okolo seba, ktorí sú často múdrejší; urobiť im cestu; sústrediť sa na veci budúce, no vyriešiť aj detail, keď je to potrebné; porozumieť aj čiernej zatratenej ovečke. Jedna z mojich čŕt je aj lojálnosť, a to nielen v práci, ale aj vo vzťahoch. Často prechádzame tmavým údolím a veci sa nám zdajú ťaživé a niektoré riešenia veľmi lákavé, no práve vtedy je ten čas obzrieť sa späť, vrátiť sa ku koreňom a k podstate, prečo sme tu, prečo nás Pán poslal po našich cestách. Vtedy sa k nemu musíme o to viac priblížiť, aby vyjasnil našu myseľ, aby sa naplnilo Mt 28, 20: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“

Zároveň vyznávam, že aj ja som hriešnym človekom. Často na prvýkrát nevypočujem Ducha radcu, občas sa nechám uniesť, keď slová predbehnú myseľ. No verím, že pokora musí byť súčasťou našich životov (ja rád hovorím, že u mňa to ide asi s vekom). Pokorní máme byť nielen na verejnosti, ale aj doma, v rodine. Vyznávať naše hriechy, odpúšťať si navzájom a ďakovať za všetky dobrodenia. Preto dovoľte na záver poďakovať sa Pánu Bohu, ktorý si ma našiel; mojej mame a otcovi, ktorí ma dali pokrstiť a vychovali ma; mojej manželke, ktorá mi pomohla porozumieť Božiemu volaniu a je mi veľkou oporou; mojim deťom za ich lásku; môjmu cirkevnému zboru ECAV Žilina za duchovné vedenie a prijatie.

Ivan Trepáč

 

Otázky redakcie pre Mariána Damakoša a Ivana Trepáča, na ktoré neodpovedali:

 • Prečo ste sa rozhodli kandidovať? Boli ste oslovený (kým)?Ako člen kandidačnej porady ste mohli hlasovať za seba aj za brata Lukáča. Dali ste mu hlas? Hlasovali ste za seba, keďže kandidáti, ktorí nie sú členmi kandidačnej porady, také právo nemajú?
 • Nie je tradíciou, že by sa zamestnanec cirkvi stal aj vysokým cirkevným funkcionárom, nie je to v konflikte záujmov? Vzdáte sa funkcie riaditeľa evanjelickej školy? (otázka len pre br. Damankoša)
 • Profesiou ste učiteľ histórie. Okrem viacerých cirkevných funkcií zastávate aj funkciu predsedu generálneho hospodárskeho výboru. Prečo ste sa dali voliť do tejto funkcie? Nemala by ekonomika a hospodárstvo patriť skôr do rúk ekonómov? (otázka len pre br. Damankoša)
 • Ste spokojný s novým modelom financovania cirkvi, keď sú zbory povinné odvádzať peniaze na fond finančného zabezpečenia? Akými nástrojmi chcete motivovať veriacich k plateniu nedobrovoľnej „dane“ (napr. v Česku, kde už došlo aj k finančnej odluke od cirkvi, je to dobrovoľné), ste za sankčný mechanizmus – zrušenie cirkevného zboru alebo zrušenie miesta farára? Kde budete hľadať finančné zdroje, ak cirkevné zbory nebudú môcť dlhodobo platiť vysoké príspevky do fondu zabezpečenia?
 • Ako bude, podľa vás, vyzerať misia v cirkevných zboroch, ktoré budú zrušené? Neumenší sa evanjelická cirkev ešte viac, prípadne nedá sa takto priestor na pôsobenie iných cirkví, ktorým záleží viac na šírení evanjelia ako na peniazoch?
 • Evanjelická diakonia je vraj väčšia „čierna diera“, čo sa týka narábania s majetkom či financiami, ako bola Reformata. Ako chcete riešiť problém Diakonie, koho si viete predstaviť ako riaditeľa?
 • Ste za zrušenie dištriktuálnych biskupských úradov?
 • Vás syn spolupracuje s tréningovým centrom Kompas, ktorého vierouka nie je v súlade s vieroukou našej cirkvi, a zároveň je študentom evanjelickej teológie? Čím je pre vás učenie našej cirkvi, poznáte ho a budete chrániť jej charakter a vieroučné zásady? (otázka len pre br. Trepáča)
 • Stali ste sa seniorálny dozorca, čo ste z tejto pozície pre cirkev dosiahli, v čom sa zmenil seniorát k lepšiemu? Ako by mala podľa vás vyzerať a žiť moderná cirkev? (otázka len pre br. Trepáča)
 • Cirkev sa pod súčasným vedením vydala cestou žalôb voči názorovým oponentom, súdi sa s ASloZ, jednotlivcami, ale aj novinármi. Trend investovať do ďalších sporov potvrdzuje v návrhu rozpočtu i v znení uznesenia z minuloročnej synody. Pokiaľ sa stanete generálnym dozorcom, budete trvať na pokračovaní týchto sporov, resp. aký bude váš postoj?
 • Ste v súčasnosti alebo boli ste v minulosti politicky angažovaný, kde?
 • Prečo by mali voliči cirkvi voliť práve vás za generálneho dozorcu? Aké je podľa vás hlavné kritérium na vykonávanie funkcie generálneho dozorcu?
 • Ako chcete zjednotiť v súčasnosti rozdelenú cirkev? Čo chcete robiť lepšie ako váš predchodca?

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!