Diskusia o novelizácii cirkevnej ústavy na pôde Slovenskej evanjelickej jednoty (6. časť)

Princípy Ústavy ECAV na Slovensku: Zbor

Čože som ja, aby som spoločenstvu ECAV na Slovensku predkladal, ako má fungovať? A predsa, nedá mi, aby som sedel so založenými rukami a pozeral, ako naša evanjelická, luteránska cirkev upadá; najmä duchovne, o potrebe pokorných a Pánu Bohu oddaných sluhoch a finančných zdrojoch ani nahovoriac. Vždy i teraz, keď ma tieseň oblápa, obraciam sa v modlitbe s dôverou k Trojjedinému Pánu Bohu. Tak i teraz.

Pane, daj nám svornú, bratskú lásku, aby sme sa navzájom znali a ctili ako bratia a sestry a aby sme sa mohli podobať Tebe, náš drahý Pane. Aby sme prosili za všetkých a za každého, ako dieťa prosí za druhé u svojho otca. Daj, nech si nikto z nás nevyhľadáva vlastný prospech ani nech nezabúda na Teba pre niečo iného, ale pomôž nám, aby sme odložili všetku nenávisť, závisť a svár, aby sme sa navzájom milovali ako pravé, pobožné Božie deti a aby sme tak svorne mohli hovoriť nie Otče môj, ale Otče náš. Amen.
Martin Luther

A tak, pomodlený a naplnený vierou, že Pán Boh ma vypočul, dovoľujem si vám, bratia a sestry, predložiť svoju úvahu, ako v cirkevnom zbore pokračovať ďalej, nanovo, ako by zbor a jeho členovia mali konať službu, nie moc, v zborovom spoločenstve, napĺňajúc svoje poslanie ako kresťania, aj ako by mali slúžiť darmi, ktoré dostali od Pána Boha.

To v konečnom dôsledku znamená dôsledné oddelenie zodpovednosti za duchovnú a hmotnú službu, trojstupňové riadenie (zrušenie dištriktov) a zastúpenie v službe na ktorejkoľvek úrovni spravovania a zastúpenia ordinovaných a neordinovaných nie paritne, ale podľa potrebnej odbornosti, nevylučujúc ostatných z diania, predkladania názorov a riešení.

C.1. Duchovná služba
C.1. 1. ZBOR

1. Pastorálna starostlivosť ako dielo lásky „úradnej cirkvi“
Zodpovednou osobou pred zborovým konventom za túto službu je zborový farár spolupracujúci s tými presbytermi a členmi zboru, ktorí sa podieľajú na duchovnej službe zboru.

Do tejto služby patrí

 • služba slova,
 • služba prisluhovania sviatostí,
 • služba bohoslužobných výkonov – sobáše, pohreby,
 • ďalšia služba ordinovaného vyplývajúca z úradu cirkvi,
 • služba vnútromisijného výboru – deti, dorast, mládež, rodiny, spevokoly atď.,
 • služba mediálneho výboru,
 • služba ďalších výborov, ktoré si pre duchovnú prácu zriadi zborový konvent,
 • služba zborovej diakonie,
 • služba vzdelávania.

Očakávam hlavne pravidelné pastoračné návštevy ordinovaných predovšetkým u tých členov zboru, ktorí sú mimo akejkoľvek služby, a o ich prítomnosti na podujatiach zboru ani nehovoriac. Ak má ordinovaný kontakt s členom zboru len cez nedeľnú kázeň, prípadne biblické hodiny či ďalšiu svoju službu, je jeho duchovná opatera len nepatrná. Takže možno konštatovať, že si spolu s tými, ktorí sa na tejto službe podieľajú, neplní v prípade ordinovaného ordinačný sľub a v prípade ostatných sľub pri úvode do služby zboru.

Nie som povolaný, ani odborne – teologicky zdatný, preto ak si dovoľujem vysloviť vo veci duchovnej služby svoj názor, tak sa opieram o svoje skúsenosti práce v zbore. V súčasnosti nevidím nič dôležitejšie ako misiu pre tých členov zboru, ktorí sú síce v zbore evidovaní, ale v spoločenstve nie sú prítomní. Lenže misia je potrebná aj u tých, ktorí sme v nedeľu čo nedeľu v spoločenstve, ale mnohokrát len ako „konzumenti“, a nie ako slúžiaci. Preto viniť z toho, že stav zborov je úbohý, nemožno ani bývalý režim, ani súčasný, zo všetkých strán sa tlačiaci liberalizmus; kus viny nesie každý jeden z nás.

S týmto zlým stavom priamo súvisí aj akosi zabudnutá diakonická služba. Rozpad rodiny, podporovaný cez poprekrucované „ľudské práva“ a snaha mať všetko, čo reklama ponúka: byť majetný, znamená neúnosný tlak na medziľudské vzťahy, ktoré sa čoraz viac konajú cez tlačidlá – virtuálne, na spokojnosť tých, ktorí z toho majú profit. A tak blížny, i ten najbližší, musí ísť stranou. Ja predsa kvôli zostarnutej matke či ocovi nemôžem odísť zo zamestnania. Starostlivosť o dôchodcov je predsa vec štátu. Na nič nieto času, ani na poriadny pozdrav. Takže práce je nad hlavu, len ochotné ruky sú za chrbtom a ešte vykrútené od seba.

2. Vnútorná misia ako dielo lásky „neúradných združení“ uzatvorených na základe všeobecného kňazstva
práca cirkevných spoločenstiev, spolkov a združení na úrovni zboru

C.2. Správna a zastupiteľská služba (organizačná štruktúra)
C.2. 1. ZBOR

1. Konvent
Najvyššou spravujúcou a zastupujúcou vrchnosťou zboru je zborový konvent, pretože ide o zjednocovanie zhromaždenia veriacich v zbore.

2. Zborové presbyterstvo
Mimo rokovania konventu obmedzenou spravujúcou a zastupujúcou vrchnosťou je zborové presbyterstvo, v ktorom dochádza k dôslednému oddeleniu zodpovednosti za duchovnú a hospodársku službu zboru.

Obmedzenie je dané zborovým štatútom.

Členmi presbyterstva sú

 1. zborový správca,
 2. zborový farár,
 3. kurátor,
 4. účtovník,
 5. pokladník,
 6. predsedovia výborov,
 7. predseda revíznej komisie,
 8. predsedovia cirkevných spolkov na úrovni zboru –

títo z titulu funkcie – a ďalší členovia zboru, ktorých počet si zborovým štatútom určí konvent.

3. Správca zboru (zborový správca)
Mimo rokovania konventu a presbyterstva je obmedzenou spravujúcou a zastupujúcou vrchnosťou zborový správca, ktorý je aj štatutárnym zástupcom zboru.

V návrhu teda odstupujem od doterajšieho predsedníctva a navrhujem funkciu zborového správcu (namiesto zborového dozorcu), ktorý predsedá konventu i presbyterstvu, čím sa odstraňujú problémy pri prípadnom odchode farára zo zboru. Obmedzenie je dané zborovým štatútom.

Reprezentantmi zboru sú zborový správca v správnej, zastupiteľskej, hospodárskej službe a zborový farár v službe duchovnej. Ide o dôsledné oddelenie zodpovednosti za službu duchovnú a službu hospodársku.

C.3. Hospodárska služba
C.3.1 Zbor

Na zabezpečenie hmotného chodu zboru, cieľom ktorého je plynulá, bezpečná a Trojjediným Pánom Bohom požehnaná duchovná služba, zriaďuje si zbor hospodársku službu.

Za hospodársku službu zodpovednou osobou pred zborovým konventom je zborový správca, ktorý spolupracuje s kurátorom a s tými presbytermi a členmi zboru, ktorí sa podieľajú na hospodárskej službe zboru:

Do tejto služby patrí

 • služba zborového úradu – administratíva, vedenie účtovníctva a pokladne,
 • služba hospodárskeho výboru,
 • služba ďalších výborov, ktoré si pre hospodársku službu zriadi zborový konvent.

C.4. Služba prípravy poriadkov, predpisov a nariadení (zákonodarná služba)
C.4.1 Zbor

Na úrovni zboru ide o službu prípravy zborového štatútu a ďalších, s prácou v zbore súvisiacich potrebných predpisov a nariadení, ktoré sú navrhované členmi zboru a presbyterstvom. Návrh spracováva presbyterstvo, ktoré ho predkladá na pripomienkovanie všetkým členom zboru a po zapracovaní a zdôvodnení neprijatých pripomienok takto upravený návrh predkladá konventu na schválenie.

C.5. Služba poriadku a kázne
C.5.1 Zbor

Pri zistení priestupku týkajúceho sa nerešpektovania A. konceptuálnej moci, jedinej, počiatočnej, absolútne neobmedzenej moci v cirkvi, ktorej Hlavou i nositeľom je Pán Ježiš, či porušenia B. kresťanského učenia – evanjelia Pána Ježiša Krista – člena zboru najprv napomína zborový farár alebo správca zboru, ďalej presbyterstvo a nakoniec zborový konvent. Konečným riešením je vylúčenie z ECAV na Slovensku. Pri priestupku týkajúcom sa člena zboru postaveného do úradu zboru sa pred vylúčením z ECAV použije zbavenie úradu konventom a až následne vylúčenie z ECAV.

C.6. Kontrolná služba
C.6. 1. Cirkevný zbor

Na kontrolu hospodárskej služby si zbor zriaďuje kontrolný výbor a osobitne deleguje kontrolu duchovnej služby zborového farára seniorátu.

Predpokladám, že uvedené služby by mali pokrývať všetko, čím by kresťanský zbor mal žiť a slúžiť, to všetko na slávu Božiu. Návrh považujem za otvorený a rád prijmem aj iný názor, ktorý by viedol k pokoju a láske medzi nami všetkými, na zlepšenie práce a bratsko-sesterského spolunažívania.

Otče nebeský, v mene Tvojho Syna Pána Ježiša Krista prosíme, požehnaj prácu tých, ktorí rozmýšľajú, ako službu v ECAV na Slovensku zlepšiť, a k tejto práci prispor Ducha Svätého. Amen.

Ospravedlňujem sa za nedostatok pri označení jednotlivých služieb v Lutheruse č. 19 – 20/2021, ktorý vznikol kopírovaním bez ďalšej mojej úpravy. Verím, že to nič neubralo na zrozumiteľnosti môjho príspevku. Za porozumenie ďakujem.

Ondrej Mrlian,
člen SEJ

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!