Cirkev chystá nový spevník. Otázkam, či sa jeho vydaním snažia skresať dlhy Tranoscia, sa manažment vyhýba

BRATISLAVA – ECAV na Slovensku opäť pripravuje nový spevník, ktorý si zrejme budú musieť zakúpiť všetci evanjelici a. v., ktorí budú chcieť spievať na službách Božích.

Generálne presbyterstvo menovalo komisiu pre vydanie nového Evanjelického spevníka. Pre mnohých veriacich tak vyvstáva otázka, či sa po jeho vydaní prestane používať súčasná verzia spevníka s tým, že budú musieť opäť siahnuť do svojich peňaženiek a vymeniť ho za nový. Redakcia Lutherusu sa so žiadosťou o vyjadrenie k tejto veci obrátila na súčasného riaditeľa vydavateľstva Tranoscius Petra Gärtnera, keďže je to práve Tranoscius, ktorý má spevník pripraviť do tlače a vydať. „Vymenovanie komisie na prípravu nového Evanjelického spevníka je výsledkom štandardného vývoja v cirkvi, ktorá aj touto formou reaguje na pripomienky a požiadavky z cirkevného života. Príprava nového spevníka je dlhodobý, možno aj niekoľko rokov trvajúci proces a momentálne sme na jeho začiatku. O forme a spôsobe výmeny starého spevníka za nový je v tomto momente veľmi predčasné hovoriť,“ tvrdí Gärtner. Vydavateľstvo má však vo svojich skladových zásobách aj pôvodné spevníky. Na otázku, či ich bude naďalej predávať riaditeľ neurčito uviedol, že pri nakladaní so skladovými zásobami bude vydavateľstvo Tranoscius postupovať hospodárne a efektívne v súlade s vývojom situácie. Neobjasnil tak, či si majú ľudia naďalej v prípade potreby kupovať aktuálne spevníky, ak majú byť v krátkom čase vymenené za nové.

Lutherus už na svojich stránkach informoval, že vyše 120-ročný Tranoscius je aktuálne zadlžený. Pod vedením P. Gärtnera totiž požiadal cirkev o pôžičku, ktorá mala dosiahnuť sumu 40-tisíc eur. V tomto kontexte sa môže javiť vydanie nového spevníka – a prípadné vynútenie si jeho kúpy všetkými držiteľmi pôvodného spevníka – ako spôsob dosiahnutia zisku v situácii, keď musí splácať vysoké dlžoby. Gärtner sa vysvetleniu tejto súvislosti opäť vyhol, keď iba vyhýbavo konštatoval, že „jedným z cieľov vydavateľstva Tranoscius je pokrývať potreby cirkvi v rámci bohoslužobného života. Zásoby Evanjelického spevníka a aj Biblie klesli na úroveň, keď už v krátkom čase nebudeme schopní naplniť dopyt našich zákazníkov po tomto type tovaru. Finančné prostriedky z pôžičky chce preto vydavateľstvo použiť práve na tlač Evanjelického spevníka a Biblií.“ Dodal, že nejde o vydanie nového spevníka, ale o tlač jeho upraveného 5. vydania. „Úpravy, ktoré sme pre tlač realizovali, boli schválené Výborom cirkevnej hudby a hymnológie a Bohoslužobným výborom na základe poverenia Generálneho presbyterstva ECAV.“ Tu sa snažil verejnosti podsunúť, že 5. vydanie vyšlo v roku 2015 „a je na škodu, že vtedy (počas vedenia spoločnosti riaditeľom Ľ. Turčanom) neprešlo príslušnými schváleniami. V súčasnosti máme na tlač pripravený spevník, v ktorom sú odstránené chyby z prechádzajúceho vydania a zároveň disponujeme schváleniami príslušných grémií,“ deklaruje Gärtner. Zabudol pritom priznať, že v čase vydávania 5. vydania spevníka pôsobil vo vydavateľstve Tranoscius, a teda sa ako manažér priamo podieľal na príprave tejto verzie spevníka. Jeho konštatovania o chýbajúcich schváleniach – resp. o tom, že vydavateľstvo spevník nedalo schváliť príslušným grémiám, sú podľa slov vtedajšieho riaditeľa Ľ. Turčana zavádzajúce a nepravdivé. Myslí si, že súčasný riaditeľ P. Gärtner chce zámerne uviesť evanjelickú verejnosť do omylu, keď si vymýšľa informácie, a tým ju manipuluje a zavádza, čo vie preukázať. V čase vydávanie nového Evanjelického spevníka totiž vo veci komunikoval s vtedajším predsedom Bohoslužobného výboru ECAV, ktorý mu zaslal pripomienky k zmenám a tie boli následne zapracované. Nie je preto pravda, že vydavateľstvo nedalo spevník schváliť kompetentným.

K dlhom Tranoscia ešte súčasný riaditeľ uviedol, že informácie o nutnosti zadlžovať sa sa nezakladajú na pravde. Vzápätí si však protirečí, keď dodáva: „Spoločnosť Tranoscius môže tak, ako každá iná obchodná spoločnosť čerpať rôzne formy bankových úverov alebo pôžičiek na financovanie projektov, ktoré súvisia s dlhodobejšou perspektívou,“ čím potvrdzuje, že si pôžičku predsa len vzali.

Pokiaľ ide o spevník, komisia mala podľa informácií Lutherusu zaslať do cirkevných zborov dotazník, ku ktorému sa majú ľudia vyjadriť. Možno ho teda nájsť na jednotlivých farských úradoch a aktívne vstúpiť do zámeru prípravy nového Evanjelického spevníka. Ak sa veriaci nevyjadria, či súhlasia s vydaním nového Evanjelického spevníka aj so zmenou piesní, rozhodne komisia sama. Podľa tvrdení niektorých kantorov z cirkevných zborov tak do Evanjelického spevníka budú zaradené aj katolícke piesne či moderné chvály. Zámer našich predkov mať vlastný kancionál potom stratí svoj význam, keďže pôvodné evanjelické piesne a. v. boli nástrojom na pestovanie čistoty viery, lebo sa v nich odzrkadľovala čistá luteránska náuka.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!