Zaviesť sankčný mechanizmus na vymáhanie peňazí zo zborov je donebavolajúca neľudskosť a bezcitnosť

Výzva adresovaná biskupom Eľkovi, Mihočovi a Hroboňovi a dištriktuálnym dozorcom Pankuchovi a Vinczeovej

Majetok cirkvi, ktorý nadobudli veriaci

Z našich médií evanjelikov a internetovej stránky cirkvi sa dozvedáme, že na poslednom zasadaní generálneho presbyterstva, ktoré bolo v poradí štvrté tohto roku, generálni presbyteri odsúhlasili sankčný mechanizmus na vymáhanie peňazí z cirkevných zborov, ktoré nezaplatia predpísané príspevky do Fondu finančného zabezpečenia cirkvi (Lutherus v čísle 24/2021 na stranách 11 a 12 informuje o ich presnej podobe.)

Naši predkovia v roku 1941 v ťažkých časoch, keď zistili, že cirkev by sa mohla dostať do finančnej tiesne, vyhlásili celocirkevnú zbierku s názvom „Cirkev sebe“. Vyzbieralo sa vtedy 2 533 286 vtedajších korún, bol to obrovský úspech. Kúpil sa majetok známy ako Beckovská Vieska v celkovej hodnote 4 649 000 korún. Ku kúpe sa pridali niektoré zbory aj iné cirkevnoorganizačné jednotky (COJ). Kúpený majetok tvorili polia, lesy, TTP (pasienky), liehovar a pod. V roku 1948 bol majetok znárodnený, cirkev bola v tom čase aj čiastočne finančne odškodnená. Po roku 1994 v rámci reštitučného zákona bol majetok vrátený ECAV. V roku 2017 bol urobený sumár tohto majetku, uvediem čísla: TTP okolo 35 ha, orná pôda 124,7 ha, lesné pozemky 57,5 ha. Vrátane ostatných plôch plocha pozemkov to bolo asi 230 ha.

Po nemeckých evanjelikoch v Bratislave pripadlo ECAV okolo 28 nehnuteľností (pozemky, byty, budovy atď.). Odhadovaná suma tohto majetku po roku 1994 bola vyše 2 miliárd našich korún. Obrovský majetok. Aký osud ho stihol? Kde je, čo zostalo, ako sa s ním nakladalo?

Nastavovanie špinavých rúk

Keď som zistil tieto fakty, šokovali ma a šokujú dodnes. Aké to bolo nakladanie s majetkom cirkvi za posledné roky? Bolo to kresťanské šafárenie? Nech báchorky naši bratia biskupi vykladajú niekomu inému. Tu je obrovské rozkrádanie cirkevného majetku, ktoré nemá nič spoločné s kresťanstvom. Nehanbia sa? Kde boli doteraz? Nevideli, nepočuli? Cirkev si bude musieť zodpovedať otázku nakladania so svojím majetkom. Bola to lúpež storočia, treba ju objasniť! Preto verejne vyzývam bratov biskupov Eľka, Hroboňa, Mihoča, dozorcov ZD a VD Vinczeovú a Pankucha, aby sa postavili pred cirkev a verejne vydali počet. Neskrývajte sa za bučkom ako zbabelci, vylezte, ak máte odvahu. Poďte a opravte ma, kde nemám pravdu, a vydajte počet z tohto šafárenia. Lebo vy ste nič nevideli a nepočuli. Nesprávajte sa ako obyčajní náboženskí tárajkovia a zbabelci. Treba sa postaviť pred evanjelickú verejnosť a odpovedať! Vyzývam k celocirkevnej diskusii. Ináč je to zbabelosť – a vy chcete niekoho viesť do neba? Vy chcete niekoho priviesť na správnu cestu života? Veď to je výsmech evanjelickej verejnosti ešte aj dvíhať palicu na tých, ktorí nechcú sypať do zlodejského vreca. Najprv vysvetlite a tak nastavujte špinavé ruky!

Zborom berú našetrené peniaze

Je to donebavolajúca neľudskosť, bezcitnosť a barbarstvo – zaviesť sankčný mechanizmus na vymáhanie peňazí zo zborov, aby sa naplnilo bezodné vrece GBÚ. A teraz, v čase pandémie. Zbory, ktoré si našetrili peniaze, aby mali z čoho opravovať svoj majetok, šíriť misiu, platiť výdavky zborov, musia peniaze odviesť ako „výpalné“, ak chcú mať svoj zbor, svojho farára. Viaceré zbory sa mi sťažovali, že si teraz budú musieť zobrať pôžičky, platiť bankám úvery, aby mali na elektrinu, plyn, opravy a áno, aj na zaplatenie „výpalníkom“, ktorí sa prevaľujú v biskupských vilách. A to napriek tomu, že majetok si veriaci krvopotne vystavali. Vyzbierali sa naň, hoci si museli častokrát odtrhnúť od svojich úst v čase, keď stavali svoje chrámy a fary pre svojich farárov. Nikdy v histórii sa predstavitelia nesprávali tak chamtivo, mysliac sebecky len na seba a svoje pôžitky a bruchá. Toto je antimisia cirkvi, toto sú falošní proroci, ktorí zasadli na vysoké miesta cirkvi, aby ju ničili, aby devastovali a rušili cirkevné zbory, aby z obcí a miest vyprázdňovali priestor evanjelickej cirkvi a dávali priestor misijne pôsobiť iným cirkvám tým, že zrušia zbor, vezmú evanjelikom farára. A to všetko len a len pre peniaze, preto, aby sa mali lepšie, aby mali pre seba viac peňazí, aby si mohli kupovať drahé autá a súdiť sa so svojimi členmi cirkvi. Toto je návrat stredoveku pred Lutherovu reformáciu. Veriaci môžu už čochvíľa čakať na návrat „odpustkov“ v inej forme, zákaz zvestovania Božieho slova a prisluhovania sviatostí v zboroch, ktoré nezaplatia.

Platiť by mali aj bohatí cirkevní funkcionári

Na vysokých postoch dištriktov aj generálnej cirkvi, v generálnych a dištriktuálnych presbyterstvách či na synode sedia aj bohatí a majetní ľudia. Pýtam sa: dávajú desiatky zo svojho podnikania, príjmov a majetkov, idú príkladom? Prečo nezaplatia požadované príspevky za chudobné cirkevné zbory, keď to môžu urobiť z kresťanskej lásky k veriacim, prečo títo bohatí cirkevní podnikatelia nezaplatia farárom a GBÚ z vlastných prostriedkov, ale drankajú na to groše chudobných veriacich, starých ľudí, ktorí majú ešte záujem o cirkev?

Zamysleli sa niekedy oni aj farári či cirkevní funkcionári, prečo ubúda veriacich v cirkvi? Či to nie je náhodou ich vina? Či nemajú radšej z lásky k cirkvi odísť zo svojich postov a prenechať vedenie cirkvi slušným veriacim ľuďom a kňazom?

Zakončím citovaním zo žiadostí, ktoré boli predložené na sneme, pred ktorý Luther predstúpil: „Akú stratu kresťanských duší, aké lúpenie a vydieranie má na svedomí pohoršenie, ktorým je obklopená duchovná hlava kresťanstva. Je našou povinnosťou zabrániť skaze a zneucteniu nášho ľudu. Z toho dôvodu vás čo najpokornejšie a pritom čo najnaliehavejšie žiadame, aby ste nariadili všeobecnú nápravu a zaistili jej prevedenie.“

Cirkev potrebuje obnovu stále, snažme sa predovšetkým usilovať o vlastnú svätosť, o jej lepší kredit, ak chceme, aby bola príťažlivá, a hlavne vrátiť jej opäť ten základ, ktorý kresťansko-luteránska cirkev položila: zvestovanie čistého Božieho slova a evanjelia. Lebo vieru kňazov odrážajú kázne, ktoré sú v súčasnosti prázdne a bezduché. Bratia a sestry, modlime sa o milosť pre našu cirkev, za dobrých kňazov a pracovníkov cirkvi, za vieru a lásku, akú mali naši predkovia.

Imrich Lukáč,
bývalý generálny dozorca
ECAV na Slovensku

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!