Stanovisko SEJ k údajnému disciplinárnemu previneniu Martiny Kováčikovej

SEJ vníma list podpísaný dozorcom a farárkou cirkevného zboru v Liptovskom Ondreji adresovaný šéfredaktorke Lutherusu Martine Kováčikovej ako neprijateľný pokus o zastrašovanie. V liste sa spomína „odstúpenie prejednania disciplinárneho previnenia“ šéfredaktorky na dištriktuálne presbyterstvo. Samotná šéfredaktorka nebola pozvaná na prejednanie údajného previnenia na rokovanie na úrovni CZ, čo SEJ považuje za hrubé porušenie jej práva vyjadriť sa k celej veci. Navyše, uvedený list neuvádza meritum, ktorým sa mala previniť. To všetko je v príkrom rozpore nielen s cirkevným právom, ale aj s biblickými a demokratickými princípmi ECAV, za ktoré bojovali a často zomierali naši predkovia.

Tento list preto SEJ považuje nielen za útok proti osobe šéfredaktorky, ale aj za útok na slobodu slova a právo vyjadrovať kritické názory. Martina Kováčiková má preto ako šéfredaktorka Lutherusu našu plnú podporu. Lutherus od svojho vzniku nastavuje kritické zrkadlo nelegitímnemu vedeniu ECAV. Bolo by popretím hodnôt reformácie, keby sme ako kresťania v tejto chvíli mlčali. Zostať ticho by znamenalo stratiť morálne právo nazývať sa luteránmi.

SEJ vyzýva presbyterstvo VD, aby uvedené „odstúpenie“ v plnom rozsahu zamietlo. Naopak, zastávame názor, že disciplinárnemu konaniu by mali čeliť tí, čo porušujú cirkevnoprávne, biblické a demokratické pravidlá bratsko-sesterského spolužitia v cirkvi, a nie tí, ktorí poukazujú na jej nešváry. Nedovoľme, aby našu drahú ECAV ovládol strach, nenávisť a tupá servilnosť, ktoré ruinujú jej demokratického ducha. Ešte stále nie je neskoro.

Prijaté na Valnom zhromaždení SEJ
Ružomberok 4. jún 2022

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!