Riaditeľ diakonie bude čeliť odvolaniu

Vedenie cirkvi si objednalo nákladnú advokátsku kanceláriu. Ďalej však plánuje ťahať peniaze z cirkevných zborov

ZVOLEN – Problémy v Evanjelickej diakonii i trend pokračovania v súdnych sporoch rezonovali na piatom tohtoročnom zasadnutí Generálneho presbyterstva 6. augusta v priestoroch Biskupského úradu Západného dištriktu vo Zvolene. Správu o jeho rokovaní priniesol web cirkvi.

Žiadajú odvolať riaditeľa i predsedníčku správnej rady

Dlhodobé problémy v Evanjelickej diakonii, predovšetkým personálne otázky, rezonujú na Generálnom presbyterstve už niekoľko mesiacov. Podľa slov Zuzany Polákovej zo Sekretariátu ECAV ide hlavne o vyhýbavú, netransparentnú komunikáciu s generálnym presbyterstvom a vedením cirkvi ale aj o neriešenie otázky riaditeľa Evanjelickej diakonie (ED) či vydávanie interných smerníc nad rámec kompetencií a napokon o neprizývanie riadne zvolených členov Správnej rady ED na jej zasadnutia. Podľa informácií zo synody mali byť otázky personálneho obsadenia postov v diakonii aj dôvodom, pre ktorý z funkcie odstúpil generálny dozorca Ján Brozman.

Generálni presbyteri v kontexte týchto záležitostí vyjadrili nedôveru predsedníčke Správnej rady ED Jane Tomašovičovej. „Na základe dlhodobej nespokojnosti s netransparentným konaním vyjadrilo generálne presbyterstvo nedôveru aj br. Jánovi Gasperovi, poverenému riaditeľovi Evanjelickej diakonie. Z vyššie spomenutých dôvodov generálni presbyteri žiadajú Správnu radu ED o odvolanie ses. Jany Tomašovičovej z funkcie predsedníčky SR, a zároveň o predloženie návrhu na odvolanie br. Jána Gaspera z pozície povereného riaditeľa ED,“ uviedla Z. Poláková.

GP diakonii schválilo transfer na august a september vo výške troch percent zo štátneho transferu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Synoda bude rozhodovať o nových modeloch financovania

Presbyterstvo vzalo na vedomie správu Revíznej komisie ECAV o kontrole hospodárenia ECAV a účtovnú závierku za rok 2020.

Prerokovalo i alternatívne modely výberu finančných prostriedkov do Fondu finančného zabezpečenia, ktoré predložil Generálny hospodársky výbor. V septembri bude o nich rozhodovať synoda. Z. Poláková informovala, že prvý model – ktorý odporúča GP – je platba príspevku za člena cirkevného zboru, druhý má byť kombináciou poplatku za člena a poplatku za zriadené farárske miesto.

Odvolaniu bude čeliť aj Danišov podporovateľ

Témou, ktorú sa vedeniu cirkvi doposiaľ nepodarilo uzavrieť, je Reformata. I keď uznesenie synody, najvyššieho zákonodarného orgánu cirkvi, nariadilo problematickú spoločnosť zrušiť, doposiaľ sa tak nestalo. Generálni presbyteri však navrhli, aby bol z funkcie odvolaný jej súčasný konateľ – podporovateľ bývalého konateľa Vladimíra Daniša – Branislav Rybnikár. S funkciou v cirkvi sa zrejme bude musieť rozlúčiť aj samotný Daniš, keďže GP žiada, aby bol odvolaný z postu
predsedu Rady Kuratória Beckovská Vieska. Na jeho miesto plánujú dosadiť Petra Gärtnera, súčasného riaditeľa vydavateľstva Tranoscius a dozorcu Liptovsko-oravského seniorátu. Podľa informácii, ktoré redakcia získala od ľudí blízkych bývalému generálnemu dozorcovi J. Brozmanovi, nejde o žiadnu očistu cirkvi. „M. Dakmankoš si len dosádza ľudí, bez ohľadu na ich spôsoby a minulosť.“ Ako ďalej uviedli P. Gärtner mal totiž v minulosti využiť svoje postavenie riaditeľa farského úradu v L. Mikuláši a výhodne získať cirkevný pozemok, na ktorom si postavil dom. Svojim menom mal tiež poslúžiť miestnemu podnikateľovi „pri kšeftovaní“ s pozemkami v Liptovskom Mikuláši.

Chcú meniť rokovací poriadok

„Na Právny výbor ECAV boli postúpené legislatívne návrhy, týkajúce sa zmeny cirkevného zákona o rokovacom poriadku, návrh zákona o celocirkevných úlohách, programoch, účelových zariadeniach ECAV na Slovensku a napokon návrh zákona o nemocničných duchovných. Zároveň presbyterstvo posunulo Právnemu výboru ECAV na pripomienkovanie aj predloženú novelizáciu Štatútu Spoločenstva evanjelických žien,“ uviedla ďalej v správe o rokovaní GP Z. Poláková. Podľa jej slov jedným z bodov programu bolo prerokovanie žiadosti cirkevného zboru Pezinok, ktorá sa týka scudzenia majetku formou kúpy domu z ušetrených finančných prostriedkov cirkevného zboru, ktorú generálne presbyterstvo hlasovaním schválilo.

Cirkev má vlastného právneho zástupcu, no najala si nákladnú advokátsku kanceláriu

Trend pokračovať v súdnych sporoch generálne presbyterstvo potvrdilo ďalším rozhodnutím. Napriek tomu, že na poste generálneho právneho zástupcu v súčasnosti pôsobí Vladimír Cipciar, človek s právnickým vzdelaním, cirkvi bude právne služby zabezpečovať prestížna advokátska kancelária, čo bude podľa všetkého stáť obrovské finančné prostriedky zo zdrojov ECAV na Slovensku. Presbyteri totiž schválili uzavretie mandátnej zmluvy s advokátskou kanceláriou, ktorej cieľom má byť poskytovanie právnej pomoci. Správa na webe cirkvi však ani v tomto bode neinformuje evanjelickú verejnosť, o akú právnu pomoc má ísť, prípadne akých ďalších súdnych sporov sa má právne zastupovanie týkať. Platby pre externú právnickú firmu tak opäť zaťažia rozpočet cirkvi, na ktorý sa majú skladať všetky cirkevné zbory a všetci členovia cirkvi. Zdá sa teda, že vzhľadom na obsadenú funkciu generálneho právneho zástupcu, ktorý by mal cirkev zastupovať v právnych otázkach, je investícia do služieb advokátskej kancelárie pre vedenie cirkvi krokom vyjadrujúcim nedôveru voči vlastnému generálnemu právnemu zástupcovi. Účet, ktorý bude musieť ECAV zaplatiť v zmysle mandátnej zmluvy externým právnikom, však „transparentná“ cirkev nezverejnila.

Generálne presbyterstvo podľa správy prerokovalo aj personálne otázky. Do pracovného pomeru prijali na tretinový úväzok Martina Šimuna na post hlavného ekonóma.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!