Pokles členov znepokojuje aj dištrikty. Do kasy im bude pribúdať čoraz menej peňazí

ZVOLEN – V predposledný marcový deň rokovalo dištriktuálne presbyterstvo Západného dištriktu. Jednou z tém online zasadnutia bol pokles členov v dištrikte, od ktorého sa odvíjajú aj financie.

Presbyteri podľa správy, zverejnenej na dištriktuálnom webe, dostali informáciu o dotáciách a finančných príspevkoch na vnútromisijné aktivity. Podľa správy sa v apríli z týchto aktivít uskutočnia semináre pre neordinovaných v Galante, Trenčíne a Zvolene a Pastorálna konferencia pre duchovných vo Zvolene.

Presbyteri rokovali aj o programe dištriktuálneho konventu. Ako informovala Zuzana Žilinčíková, vedúca Biskupského úradu ZD, konvent sa uskutoční 12. júna v cirkevnom zbore Veľký Krtíš.

„Bodom programu bol aj rozpočet na rok 2023 a úprava rozpočtu na rok 2022, ktorú pripravil dištriktuálny hospodársky výbor. Bola schválená aj správa o kontrole hospodárenia a správa o hospodárení za rok 2021. V rozprave boli spomenuté plánované náklady a výdavky ako aj plánované príjmy,“ uviedla na margo zasadnutia Z. Žilinčíková.

Podľa jej slov sa presbyteri zaoberali tiež schválením zámeru odkúpiť budovu Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici vo vlastníctve cirkevného zboru Banská Bystrica a schválením kúpnej a nájomnej zmluvy s CZ Banská Bystrica, ktorá bude následne predložená na rokovanie konventu. Rovnako odsúhlasili záložné právo k úveru gymnázia, kde Západný dištrikt podľa slov Žilinčíkovej pristúpi k záväzku gymnázia voči banke.

Hovorilo sa tiež o požiadavke cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto, ktorý – ako uvádza správa – uznesením zborového presbyterstva oznámil dobu nájmu a výšku požadovaného nájomného za priestory Evanjelickej základnej školy v Bratislave. Presbyteri dostali informáciu o návrhu zmluvy, ktorý upravoval podmienky financovania opráv a rekonštrukcie budovy.

„Nasledovala informácia o poklese členov v Západnom dištrikte o cca 4 400 k 31. 12. 2021 oproti predchádzajúcemu roku 2020 na základe štatistických údajov, ktoré cirkevné zbory poskytli v zmysle CN č. 1/2006 o evidencii členov cirkevného zboru v programe Maurit. Presbyterstvo prijalo na vedomie rozhodnutie predsedníctva ZD, ktoré sa dohodlo žiadať vysvetlenie od tých CZ, kde bol pokles viac ako 7 %, na akom základe bol znížený počet členov,“ informovala Z. Žilinčíková. Je paradoxné, že Západný dištrikt nenačrtol žiadny projekt vnútornej misie v cirkevných zboroch, ktorý by viedol k stabilizácii členstva, ale získané údaje o poklese vyhodnocuje štatisticky a žiada vysvetlenie zo zborov. Takýto prístup nasvedčuje faktu, že v skutočnosti ide len o paralelu poklesu členov s poklesom výberu finančných prostriedkov. Analogicky tomu, ako klesá počet ľudí hlásiacich sa k svojmu cirkevnému zboru, dištrikt pocíti aj menej peňazí na svojom účte v príjmových položkách. Je otázne, či ZD zaujíma fakt, že šírenie Božieho slova a misie medzi ľuďmi sa bude diať v čoraz menších skupinách v zboroch, alebo jeho predstaviteľom robí vrásky na čele len úbytok financií, ktorý s tým bude spojený. Lutherus už niekoľkokrát informoval o snahe zlikvidovať cirkevné zbory, ktoré neplatia likvidačné odvody na ústredie – hoci sú z hľadiska bohoslužobného života a misie plne funkčné a vedeli by si vlastného farára zaplatiť aj sami. No ak by tak urobili – a neplatili do centrálnej pokladnice, je zrejmé, že súčasní biskupi by nemali zdroje na svoje nadpriemerné platy a iné požitky (podľa dostupných informácií môže ísť o hmotné požitky vo výške cca o 2 300 eur mesačne pre každého biskupa), autá a lukratívne bývanie.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!