Luteráni z celého sveta sa zišli v Krakove

KRAKOV – Trináste valné zhromaždenie, ktoré organizuje Svetový luteránsky zväz (SLZ), sa konalo v Krakove od 13. do 19. septembra. Zúčastnilo sa ho 326 delegátov z celého sveta a hosťom zhromaždenia bol rímskokatolícky teológ z Českej republiky Tomáš Halík. Trináste valné zhromaždenie SLZ sa konalo v kongresovom centre ICE Krakove.

Prvé zhromaždenie v Európe po 29 rokoch

„Jedným z dôležitých cieľov Trinásteho valného zhromaždenia SLZ bolo spoločné zamyslenie sa nad témou: Jedno telo, jeden duch, jedna nádej. A nielen delegáti, ale aj my v cirkvi v Poľsku, pretože sme súčasťou tohto spoločenstva. Tým, že sme si kládli otázky o význame tejto témy, pričom sme nezabúdali na naše miestne podmienky, sme sa istým spôsobom stali súčasťou tohto podujatia,“ informujú organizátori. Motto odkazuje na biblický verš z epištoly Efezským (4, 4) a zdôrazňuje význam jednoty v cirkvách a spoločnostiach s cieľom zaceliť rozdelenie a prekonať rastúcu polarizáciu. Rečníci sa zamysleli nad niektorými hlavnými výzvami našej doby a položili si otázku, ako môžu byť cirkvi poslami nádeje a vierohodnými svedkami evanjelia vo svojich rozmanitých regionálnych kontextoch. Zhromaždenie malo tiež tri čiastkové témy: Duch Svätý tvorí, Duch Svätý uzmieruje, Duch Svätý obnovuje. Tie mali pomôcť delegátom interpretovať hlavnú tému vo svetle Božej stvoriteľskej, uzmierujúcej a premieňajúcej lásky.

Luteráni majú každých šesť rokov valné zhromaždenie. „Za zmienku stojí aj to, že toto bude po 29 rokoch len druhé valné zhromaždenie SLZ v strednej a východnej Európe, prvé sa konalo v roku 1984 v Budapešti,“ informuje portál krakow.pl.

Halík varoval cirkvi pred skorumpovanosťou

Hlavný referát predniesol rímskokatolícky teológ z Českej republiky Tomáš Halík, známy svojou prácou o náboženskej slobode a medzináboženských vzťahoch. Halík povedal, že v strednej a východnej Európe, kde krajiny prežili „temnú noc komunistického prenasledovania“, zohrávajú cirkvi dôležitú úlohu v procese zmierenia. „Demokracia sa nedá nastoliť a udržať len zmenou politických a ekonomických podmienok,“ upozornil, ale vyžaduje si „určitú morálnu a duchovnú klímu.“

Halík tiež varoval, že cirkvi, ktoré sa nechajú skorumpovať politickými režimami, sa samy pripravujú o budúcnosť. „Keď cirkev vstupuje do kultúrnych vojen so sekulárnym prostredím, vždy z nich vychádza porazená a deformovaná.“

Delegáti v Auschwitzi

V tretí deň zhromaždenia SLZ v Krakove strávili delegáti popoludnie návštevou pamätníka a múzea v bývalých koncentračných táboroch. V malých skupinách prešli plynovými komorami, okolo pecí, v ktorých sa pálili telá a videli kopy ľudských vlasov, šiat a osobných vecí, ktoré boli obetiam odňaté, keď ich posielali na smrť.

V pamätníku a múzeu Auschwitz, pred múrom, kde bolo zastrelených množstvo väzňov, položili veniec kvetov prezident SLZ arcibiskup Dr. Panti Filibus Musa a generálna sekretárka Rev. Dr. Anne Burghardtová v sprievode biskupa Adriana Korczaga z Cieszyňskej diecézy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku, kde sa tábory nachádzajú. Obaja vedúci predstavitelia SLZ predniesli modlitbu, „aby sme nezostali ľahostajní“, aby sa „to, čoho sme tu svedkami, už nikdy nezopakovalo.“

SLZ zvolilo aj členov novej Rady SLZ

Trináste zhromaždenie SLZ zvolilo aj členov novej Rady SLZ. Tento 48-členný výročný riadiaci orgán tvoria zástupcovia členských cirkví spoločenstva z celého sveta.

Nominovaní členovia zastupujú cirkvi zo siedmich regiónov SLZ. Po desať ich pochádza z Afriky a Ázie. Stredovýchodnú Európu zastupuje päť osôb a stredozápadnú Európu osem osôb. Severské krajiny majú šesť zástupcov, Latinskú Ameriku a Karibik štyroch a Severnú Ameriku zastupuje päť osôb.

Polovica z celkového počtu nových členov Rady sú ženy a 13 mladých delegátov, čo je v súlade s politikou SLZ týkajúcou sa rodovej a generačnej inklúzie, podľa ktorej je v riadiacich orgánoch 40 percent žien a mužov a 20 percent mladých.

V sobotu bol za nového predsedu SLZ zvolený dánsky biskup Henrik Stubkjær, ktorý bude v nasledujúcich rokoch viesť celosvetové spoločenstvo cirkví. Stubkjær bol spolu s členmi novej Rady slávnostne uvedený do funkcie počas záverečnej bohoslužby zhromaždenia v utorok popoludní. Prvé zasadnutie novej Rady pod jeho vedením sa uskutočnilo nasledujúci deň, 20. septembra.

Rada SLZ sa schádza každý rok. Jej úlohou je podporovať strategické smerovanie SLZ, vrátane schvaľovania rozpočtov, a prijímať správy, okrem iných povinností opísaných v ústave SLZ.

Na svojom prvom zasadnutí Rada vymenovala výkonný výbor, ktorý zahŕňa sedem regionálnych viceprezidentov a predsedov príslušných výborov Rady. Podľa Ústavy SLZ Radu tvorí 48 osôb a predseda, pričom všetci sú volení zhromaždením. V súčasnosti už nebude mať zastúpenie v Rade SLZ nikto z ECAV na Slovensku.

Záverečné služby Božie

„Vychádzajte ako jedno telo, v jednom duchu, s jednou nádejou milovať Boha a slúžiť mu.“ S týmto posolstvom boli účastníci trinásteho zhromaždenia SLZ vyslaní na záver stretnutia najvyššieho rozhodovacieho orgánu luteránskeho spoločenstva.

„Nikdy nepodceňujte silu modlitby, ktorá nás spája v spoločenstve svätých, ktorá nás spája s našimi sestrami a bratmi naprieč časmi a kontinentmi,“ povedala Rev. Dr. Anne Burghardtová, generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu, keď predniesla záverečnú kázeň v posledný deň trinásteho zhromaždenia.

Vo svojom posolstve sa podelila o nádej na ďalšie prehlbovanie globálneho spoločenstva. „Nech nás Boh vedie a posilňuje jediným Duchom, ktorý nám pred očami priťahuje Ježiša Krista,“ povedala. „Nech sú naše srdcia naplnené nádejou, ktorá prináša svoje ovocie už dnes v našom svete a pre náš svet. Nech nás Boh požehná a nech sme požehnaním pre tento svet.“

Na záver bohoslužby odchádzajúci prezident SLZ Musa vyhlásil trináste zhromaždenie za oficiálne ukončené.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Poľsku hostila Trináste zhromaždenie v Krakove od 13. do 19. septembra. Zúčastnilo sa na ňom takmer 1 000 účastníkov, vrátane 326 delegátov z členských cirkví SLZ z celého sveta.

Pripravila Redakcia Lutherusu
Foto: Flickr

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!