Konventuáli žiadajú vedenie cirkvi o vydanie podrobného výpisu o hospodárení s peniazmi, ktoré im odviedli cirkevné zbory

VEĽKÝ GROB – V Evanjelickom a. v. kostole vo Veľkom Grobe sa 24. apríla uskutočnil konvent Bratislavského seniorátu (BAS). Do úradu nového predsedníctva seniorátu boli uvedení senior Pavel Kollár a dozorca Peter Synak. Akt uvedenia vykonal biskup Západného dištriktu Ján Hroboň.

Na slávnostnej inštalácii P. Kollára a P. Synaka sa zúčastnili aj bývalá seniorka Sidónia Hoňanová, konsenior Vladimír Kmošena, konventuáli a ďalší hostia. Po nej sa uskutočnil konvent BAS, na ktorom zvolili za konseniora BAS za Trnavský kraj Branislava Dolinského a za zástupcu seniorálneho dozorcu BAS Martina Kováča, ktorý používa prezývku Miti. Predsedom seniorálneho hospodárskeho výboru sa stal Michal Šebesta a seniorálnym právnym zástupcom Branislav Juráš. Konventuáli zvolili aj za riadneho presbytera z ordinovaných Radoslava Danka, dvoch riadnych presbyterov z neordinovaných Ildikó Gyurcsiovú a Ľubomíra Synaka a náhradného presbytera z neordinovaných Jaroslava Andora. Za riadneho delegáta na dištriktuálny konvent z neordinovaných určili Ľubomíra Synaka, za náhradného delegáta na dištriktuálny konvent z ordinovaných Vladimíra Kmošenu, za riadneho delegáta na synodu z ordinovaných Jána Oslíka a za náhradného delegáta na synodu z ordinovaných Michala Koreňa. Na post zástupcu seniorálneho dozorcu sa uchádzal aj Ivan Plačko, za riadneho seniorálneho presbytera BAS z radov neordinovaných Štefan Sabol, za riadneho delegáta na synodu z ordinovaných Oľga Klátiková a za riadnu delegátku na synodu za neordinovaných kandidovala Adriana Grešová-Sekelská. Všetci štyria pochádzajú z Cirkevného zboru Dunajská Lužná, kde pôsobí emeritný biskup Miloš Klátik. Podľa niektorých konventuálov to bol aj dôvod, prečo nedostali dostatočný počet hlasov.

Konventuáli tiež prijali uznesenie, v ktorom predsedníctvo BAS žiada Právny výbor ECAV o prehodnotenie či zmenu ústavného zákona, článku 6, bod 2 nasledovne: Pri sídlach, na území ktorých sa nachádza viac cirkevných zborov, je možné uplatniť výnimku z členstva v cirkevnom zbore podľa územného princípu; o prehodnotenie či zmenu ústavného zákona, článku 40, bod 2 nasledovne: Princíp voľby do funkcií v rámci seniorátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia sa uplatňuje len pri seniorálnom predsedníctve. Ostatné funkcie trvajú rovnako ako doteraz 6 rokov, ale kandidovať do nich je možné viackrát po sebe. Právny výbor ECAV žiadajú aj o prehodnotenie či zmenu ústavného zákona, článku 20, bod 2 nasledovne: Seniorát si môže schválením na seniorálnom konvente určiť a ponechať jedno administratívne sídlo na komunikáciu so štátnymi orgánmi. Reálnym sídlom v rámci cirkvi je stále sídlo farského úradu seniora. Navrhujeme tiež, aby štatúty CZ boli písané na spôsob „ústavy“ zboru, t. j. obsahovali by základné údaje, ktoré nie sú závislé na bežnej prevádzke zboru. Tieto prevádzkové záležitosti by obsahovala interná smernica/prevádzkový poriadok zboru. O ich zmene by predsedníctvo CZ bolo povinné bezodkladne informovať predsedníctvo seniorátu a to by v prípade zásadných odôvodnených výhrad mohlo navrhovanú zmenu vetovať a postúpiť na prerokovanie seniorálnemu presbyterstvu.

Uznesenie konventuáli adresovali aj vedeniu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré žiadajú o podrobný výkaz o hospodárení so zdrojmi vo Fonde finančného zabezpečenia ECAV za rok 2021.

Redakcia Lutherus
Foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár