Informujú bez informácií: správy o generálnom presbyterstve majú nulovú výpovednú hodnotu

Cirkev dostane zo zahraničia iba zlomok peňazí, mnoho zborov sa pomoci nedočká

BRATISLAVA – Nulovú výpovednú hodnotu opäť ponúka správa z rokovania generálneho presbyterstva na oficiálnom webe cirkvi. Na informačné texty bez podrobných faktov si už verejnosť za pôsobenia súčasného vedenia cirkvi zvykla, stavia ich však do protikladu s vyjadreniami o tom, že toto vedenie bude najtransparentnejšie v histórii.

„Stačí si spomenúť na podrobné správy v podaní niekdajšieho riaditeľa generálneho biskupského úradu Dušana Vagaského, ktorý o všetkom informoval aj s vysvetlením dopadu prijatých rozhodnutí. Dnes sa nedozvieme v podstate nič,“ komentuje publikované správy z generálneho presbyterstva jeden z oslovených duchovných.

Ako prednedávnom informoval Lutherus, aj jeho čitatelia si všimli, že mediálnej tajomníčke Jane Nunvářovej sa evanjelickú verejnosť veľmi informovať nechce, a pravdepodobne je jej oveľa bližšia rímskokatolícka cirkev. Tá totiž nielenže pred nástupom na generálny biskupský úrad ECAV dlhé roky pracovala pre katolícku televíziu, ešte aj v čase, keď mediálne reprezentuje ECAV, aktívne spolupracuje s katolíckymi novinami tamojšej charity, pritom web evanjelickej cirkvi je de facto prázdny, neaktuálny, informácie prináša neskoro a stroho.

Z poslednej správy o online rokovaní 3. decembra sa čitateľ dozvie, že presbyteri schválili Pracovný poriadok pre zamestnancov generálneho biskupského úradu a rozpis povinne vyhlasovaných a odporúčaných celocirkevných ofier na rok 2022. Odobrili tiež štipendium zo študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov pre najlepších študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Dostanú ho Eva Chalupková, Andrea Majchráková, Ondrej Baranec a Gabriela Nemčková.

„Generálni presbyteri ďalej prerokovali a schválili Štatút Evanjelickej diakonie ECAV a rovnako bol schválený aj Projekt EMC pre Svetový luteránsky zväz na roky 2023-25 vrátane predloženého rozpočtu a spoluúčasti ECAV na tomto projekte,“ píše v správe Zuzana Poláková zo Sekretariátu ECAV. Neuvádza však, k akým zmenám v štatúte diakonie reálne dochádza – napriek tomu, že práve otázka Evanjelickej diakonie sa dlhodobo javí ako problematická s množstvom otáznikov vo fungovaní tejto inštitúcie. Udalosti súvisiace s diakoniou mali byť podľa niektorých zdrojov dokonca príčinou abdikácie generálneho dozorcu Jána Brozmana, ktorý sa po tomto rozhodnutí, zdá sa, definitívne stiahol z pôsobenia v cirkvi.

Jednou z otázok, ktorej sa presbyteri venovali bolo Edukačno-misijné centrum. Na základe výberového konania a v zmysle Štatútu EMC ECAV menovali za jeho vedúceho na čiastočný úväzok farára Stanislava Gregu z Hýb, seniora Liptovsko-oravského seniorátu. Generálny biskupský úrad tak na platenú funkciu zo zdrojov cirkvi opäť zamestnal „svojho“ človeka, ktorý dlhodobo podporuje súčasné vedenie ECAV. Koordinátorom vzdelávacích aktivít bude Matej Oráč.

„V ďalšom priebehu rokovania si generálni presbyteri so záujmom vypočuli nové informácie o Múzeu Lutherovej reformácie na Slovensku,“ píše ďalej Z. Poláková bez toho, aby informovala, o aké nové informácie má ísť.

Podľa správy sa na generálnom presbyterstve volili funkcionári komisií. Do heraldickej komisie boli zvolení: Ladislav Vrtel, Radoslav Grega a Jozef Karlík a do Koordinačného výboru rómskej misie Ľuboslav Beňo, Ivan Bojna a Stanislav Gurka. Predsedníčkou Výboru pre ochranu Božieho stvorenstva bude Svetlana Bartoňová.

„Na rokovaní zazneli aj dôležité informácie o vzájomných pohľadávkach a záväzkoch medzi ECAV a spoločnosťou Reformata, s. r. o., ktoré generálni presbyteri zobrali na vedomie,“ píše Z. Poláková. Ani na tieto „dôležité inforácie“ však verejnosť podľa všetkého nemá nárok napriek faktu, že Reformata je už dlhé roky najostrejšie sledovanou kauzou v cirkvi a evanjelikov a. v. na Slovensku zaujíma jej ďalší vývoj.

Generálne presbyterstvo vzalo na vedomie informácie od prerozdeľovacieho výboru Hoffnung für Osteuropa o schválení príspevku na projekty v celkovej výške 35 000 €. Schválená suma výrazne poukazuje na neschopnosť súčasného vedenia zabezpečiť dostatok finančných zdrojov zo zahraničia tak, aby sa v cirkevných zboroch mohli realizovať potrebné projekty, opravy a udržiavanie zborového majetku. Kým pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika prichádzali zo zahraničia do slovenských zborov rádovo státisíce eur, dnes má vedenie k dispozícii len 35-tisíc. Znamená to, že väčšina zborov sa podpory nedočká. Práve naopak, odtečú im tisíce eur, ktoré ich cirkev núti platiť do tzv. Fondu finančného zabezpečenia pod zámienkou zvýšenia farárskych platov. Opakovane tak v diskusiách medzi duchovnými i laikmi rezonuje otázka zbytočnosti dištriktuálnych biskupských úradov, ktoré z rozpočtu cirkvi vysávajú neúmerné náklady na svoju prevádzku, pričom pre dištrikty i cirkev sú de facto zbytočné.

Redakcia Lutherus
Ilustračné foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!