Diskusia o novelizácii cirkevnej Ústavy na pôde Slovenskej evanjelickej jednoty (4. časť)

Návrh osnovy, kostry, náčrtu prípravy Ústavy ECAV

Ak som v Lutheruse 15/2021 len uvažoval nad riadením Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, teraz sa odvažujem predložiť vám, bratia a sestry, osnovu, kostru, náčrt, na základe ktorého by sa mala pripravovať Ústava ECAV. Nadväzujem tak na článok brata emeritného dozorcu Jána Holčíka i na veľmi podrobný a musím poznamenať i odvážny návrh novelizácie Ústavy od člena predsedníctva SEJ brata Viktora Čopa, napĺňajúc tiež výzvu do diskusie od predsedu SEJ brata Petra Bzdúcha.

Neviem, či by sa našiel niekto z veriacich, ktorý by mi oponoval, či zavracal ma v tvrdení uvedenom v spomínanom čísle Lutherusu, týkajúcom sa konceptuálnej moci Syna, Pána Ježiša Krista a Ním zvestovaného učenia – evanjelia. Len pre zopakovanie k obidvom tvrdeniam: ako základ Ústavy uvádzam a dovoľujem si na podporu môjho tvrdenia citovať i Písmo. Určite tých citácií bude viac a budem rád, ak ich vy, bratia a sestry, doplníte a prispejete tak do diskusie, čím pomôžete všetkým, ktorým naša ECAV a dianie v nej nie je ľahostajné.

A. KONCEPTUÁLNA MOC

Evanjelická cirkev na Slovensku je z milosti Božej spoločenstvo veriacich, ktoré ako celok i ako jednotliví členovia sa bez výhrad podriaďujú jedinej Konceptuálnej, absolútne neobmedzenej moci v cirkvi, ktorej Hlavou i nositeľom je Syn – Pán Ježiš Kristus.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. (Mt 28, 18)
Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. (Zjav 22, 13)

B. KRESŤANSKÉ UČENIE

Evanjelická cirkev na Slovensku ako spoločenstvo veriacich – ako celok i ako jednotliví členovia, bez výhrad, z milosti Božej, prijímajú Učenie – evanjelium Pána Ježiša Krista (kresťanskú ideológiu) Ním zjavené a obsiahnuté v Písme svätom, zaznamenané Bohom k tomu vybranými pisateľmi.

Lebo tak Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (J 3, 16)

Pretože všetka moc je Otcom odovzdaná do rúk Syna, Pána Ježiša Krista, v cirkvi na akomkoľvek stupni musí ísť vždy a zásadne len o službu. O akú službu? Dovoľujem si predložiť tie, o ktorých si myslím, že je v nich zahrnuté všetko, čo dostávame k ich výkonu z milosti Otca ako duchovné dary a ktoré, z poverenia Božieho Syna, máme s pomocou Ducha Svätého napĺňať.

Z povedaného mi vyplýva potreba nasledovných služieb:

C. SLUŽBA V CIRKVI

Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. (Mt 28, 19 a 20)

Túto službu si na jednotlivých úrovniach riadenia ECAV predstavujem podobne, ako to vyjadril brat v Pánu zosnulý bývalý riaditeľ Dušan Vagaský, ktorý ju očakával od „úradnej cirkvi“ a na základe „všeobecného kňazstva“ od neúradných združení, majúc na mysli všetkých členov ECAV v ním predkladanej publikácii Reforma správy ECAV – Pohľad zvnútra. Žiaľ, tú si málokto všimol na škodu všetkých nás, hlásiacich sa k evanjelikom, luteránom. V mnohom nám, ktorí máme snahu predkladať návrh novej ústavy, môže byť obsah jeho rozmýšľania nápomocný. Hlavne predsedníctva a presbyterstvá zborov, seniorátov, dištriktov a generálnej cirkvi by sa s ním mali zoznámiť a začať byť horlivejší, keď ide o to, ako ďalej. Lebo po starom, v dôkladnom napĺňaní služby neobstojíme.

C.1 Duchovná služba

C.1.1 Pastorálna starostlivosť ako dielo lásky „úradnej cirkvi“
C.1. 1. 1 Cirkevný zbor – má zriadenú vlastnú, vykonávanú zborovým farárom a tými členmi zboru, ktorí sa na tejto službe z titulu funkcie podieľajú.
C.1. 1. 2 Seniorát – má zriadenú vlastnú, požadovanú a delegovanú od zborov, vykonávanú seniorom a tými do úradu seniorátu postavenými, ktorí sa na tejto službe podieľajú.
C.1. 1. 3 ECAV – má zriadenú vlastnú, požadovanú a delegovanú od zborov a seniorátov, vykonávanú superintendentom a tými do úradu ECAV postavenými, ktorí sa na tejto službe podieľajú.

V návrhu neuvažujem s dištriktmi. Ich službu považujem za naplnenú a ukončenú. Historicky vykonali svoj podiel práce v ECAV. Nový obsah služby budú musieť prevziať hlavne senioráty. Pomenovanie biskup navrhujem nahradiť superintendent. Biskup, podľa biblického významu, je pomenovanie staršieho v gréčtine. V žiadnom prípade nie sú nástupcovia či zástupcovia apoštolov.

C.1.2 – Vnútorná misia
ako dielo lásky „neúradných združení“ uzatvorených na základe všeobecného kňazstva. Táto služba je zriaďovaná na každej úrovni riadenia cirkvi ako služba cirkevných spoločenstiev, spolkov a združení.

C.2 Správna a zastupiteľská služba (organizačná štruktúra)

Všetko nech sa medzi vami deje v láske! (1K 16, 14)
Keď to počuli desiati, namrzeli sa na oných dvoch bratov. Ježiš ich však zavolal a riekol im: Viete, že vladári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom, a kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. (Mt 20, 24 – 28)

V tejto službe ide o to, akým spôsobom sa má na všetkých úrovniach spravovať a zastupovať tých, ktorí nás k tomu poverili. Samozrejme, že rozhodujúcim je konvent zboru ako ucelené spoločenstvo, ktoré môže niektorú správnu alebo zastupiteľnú službu odovzdať vyššej správnej a zastupiteľnej službe.

C.2.1 Cirkevný zbor – má vlastnú, vykonávanú úplne konventom, obmedzene zborovým presbyterstvom a zborovým správcom a zborovým farárom.

C.2.2 Seniorát – má ju delegovanú od zborov, vykonávanú úplne seniorálnym konventom, obmedzene seniorálnym presby-
terstvom, seniorálnym správcom a seniorom.

C.2.3 ECAV – má ju delegovanú od zborov, vykonávanú úplne konventom ECAV, obmedzene presbyterstvom ECAV, správcom ECAV a superintendentom.

I pomenovanie dozorca navrhujem nahradiť názvom správca. Ak by som bol dozorca, tak musím mať moc a keď mám moc, tak nie som slúžiacim. V službe, do ktorej som bol postavený, nepotrebujem mať v rukách žezlo, ale predovšetkým vedieť a napĺňať to, k čomu som sa pri vstupe do služby zaviazal.

C.3. Hospodárska služba (zborový úrad, seniorálny úrad a Ústredie)

Či neviete, že tí, čo pri svätých veciach pracujú, zo svätých vecí aj jedia, a ktorí slúžia pri oltári, z oltára majú podiel? Tak to nariadil aj Pán, aby z evanjelia žili tí, čo zvestujú evanjelium. (1K 9, 14)
Hoden je pracovník svojej mzdy. (1Tim 5, 18b)

Ako veriaci členovia ECAV žijeme v tomto svete, a preto sme „poviazaní“ i svetskými zákonmi. K napĺňaniu svetských zákonov, ale predovšetkým k plynulému, bezpečnému a Trojjediným Pánom Bohom požehnanému konaniu duchovnej i správnej a zastupiteľnej služby potrebujeme materiálové a finančné zdroje a k nim služobníkov, ktorí „zúradujú“ potrebnú zborovú, seniorálnu dokumentáciu a dokumentáciu Ústredia všetkého potrebného druhu súvisiacu s chodom zboru, seniorátu a ECAV a zabezpečia tomuto chodu potrebné finančné a materiálové zdroje.

C.2.1 Cirkevný zbor – má zriadenú vlastnú, navrhovanú členmi zboru a presbyterstvom a schvaľovanú konventom ako úrad zboru.

C.2.2 Seniorát – má zriadenú vlastnú, požadovanú a delegovanú od zborov, navrhovanú členmi zborov, zborovými presbyterstvami, seniorálnym presbyterstvom, schvaľovanú seniorálnym konventom ako seniorálny úrad.

C.2.3 ECAV – má zriadenú vlastnú, požadovanú a delegovanú od zborov a seniorátov, navrhovanú členmi zborov, zborovými presbyterstvami, seniorálnym presbyterstvom a presbyterstvom ECAV, schvaľovanú konventom ECAV ako Ústredie.

C.4. Služba prípravy poriadkov, predpisov a nariadení (zákonodarná služba)

Kto a ako má pripravovať texty poriadkov, predpisov a nariadení, keď Zákon – Desatoro už máme k poznaniu svojej hriešnosti? Židia tých zákonov mali až-až. Neboli schopní ich dodržiavať, nebolo to v ľudských silách. Z toho ich usvedčil sám Pán Ježiš Kristus. I my ich máme nie nadostač, ale až nad mieru. Koľkí sme si ich aspoň prečítali? Priznám sa, ja sám nie. Ak sa vzdáme súdenia a podriadime sa slovu Božiemu, tak táto služba bude pripravovať poriadky, predpisy a nariadenia predovšetkým vo vzťahu ku svetskej moci a v podstatne menšej miere medzi nami.

C.3.1 Cirkevný zbor – má zriadenú vlastnú, v rozsahu pre činnosť zboru, navrhovanú členmi zboru a presbyterstvom a schvaľovanú konventom.

C.3.2 Seniorát – má zriadenú vlastnú, v rozsahu pre činnosť seniorátu delegovanú od zborov, navrhovanú zborovými konventmi a schvaľovanú seniorálnym konventom.

C.3.3 ECAV – má zriadenú vlastnú, v rozsahu pre celú ECAV navrhovanú zborovými a seniorálnymi konventmi a presbyterstvom ECAV, schvaľovanú celocirkevným konventom.

C.5 Služba poriadku a kázne

Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené! (L 6, 37)

Na základe citovaného slova Božieho v návrhu odstupujeme od súdov a navrhujeme konať v zmysle:

Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedectve dvoch alebo troch svedkov. Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik. (Mt 18, 15 – 17)

Pri rozhodovaní napomínajúci musí mať vždy na zreteli slová Písma svätého:

Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia. Jedni neste bremená druhých, a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, a nie je ničím, sám seba klame. Nech každý skúma svoje konanie, a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý bude niesť svoje bremeno. Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má, s tým, kto ho vyučuje. Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. (G 6, 1 – 10)

C.3.1 Cirkevný zbor – pri priestupku člena zboru najprv napomína zborový farár alebo správca zboru, ďalej presbyterstvo a nakoniec zborový konvent. Konečným riešením je vylúčenie z ECAV na Slovensku.

C.3.2 Seniorát – pri priestupku činovníka na úrovni seniorátu najprv koná senior alebo seniorálny správca, potom seniorálne presbyterstvo a nakoniec seniorálny konvent. Konečným riešením je zbavenie úradu.

C.3.3 ECAV – pri priestupku činovníka na úrovni ECAV najprv koná superintendent alebo správca ECAV, potom presbyterstvo ECAV a nakoniec konvent ECAV. Konečným riešením je zbavenie úradu.

C.3 Kontrolná služba

C.2.1 Cirkevný zbor – má zriadenú vlastnú a osobitne deleguje časť kontroly hospodárskej a duchovnej služby seniorátu.

C.2.2 Seniorát – má zriadenú vlastnú a osobitne deleguje časť kontroly hospodárskej a duchovnej služby ECAV.

C.2.3 ECAV – má zriadenú vlastnú a vytvorenú osobitne ako orgán zborov.

Vážení bratia a sestry!

Nie je jednoduché zostavovať osnovu, kostru, náčrt – Pravidiel služby – Ústavy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Preto takto o to prosím Trojjediného Pána Boha:

Otče nebeský, ďakujeme Ti, že Tvoj Syn Pán Ježiš Kristus je Hlavou cirkvi, v ktorej sme z Tvojej milosti prítomní. Prosíme, skrze Ducha Svätého osvieť naše rozmýšľanie o novom usporiadaní našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Túžime byť Tvojimi poslušnými deťmi, pociťujeme však svoju bezradnosť už tridsať rokov. Chceme sa podriadiť Tvojej vôli, a preto voláme: Buď nám milostivý. Amen.

P. S.: Bratia a sestry, prosím vás, nemlčte! Hlavne vy, ordinovaní a do úradu cirkvi postavení, pripojte sa k úvahám, ako by sme mali po novom slúžiť v Pánovej cirkvi. Veď len desiatok z evidovaných našich členov „pozná chrám zvnútra“, len desiatok sa k ECAV na Slovensku aj svojím životom k nej verejne priznáva. A ostatní čo? Hýbať sa nám treba. Veď i apoštol Pavel nás vyzýva, aby sme na nich nezabúdali:

Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov zákon. (G 6, 2)

Ondrej Mrlian, člen SEJ

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!