Vo Zvolene si pripomínali sté výročie úmrtia biskupa Rudolfa Koštiala

ZVOLEN – V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku vo Zvolene sa 28. októbra – presne v deň 30. výročia úmrtia Rudolfa Koštiala, bývalého zvolenského farára a biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku – uskutočnili spomienkové služby Božie.

Na službách Božích sa zúčastnil aj biskup ZD Ján Hroboň s manželkou, ktorý sa účastníkom prihovoril. Liturgoval a kázal domáci farár Ján Mojzsis. Farárka Lívia Mojzsisová zostavila a prečítala podrobný životopis biskupa R. Koštiala. Osobnú spomienku na brata biskupa povedala pamätníčka Dana Antošková. Presbyterka Ida Zacharová zase vyzdvihla jeho záujem o sociálne otázky v cirkvi. Touto témou sa R. Koštial zaoberal vo svojej útlej, ale myšlienkami bohatej a vzácnej knihe pod názvom Kresťanstvo a sociálna otázka (Tranoscius 1946). Popri bohatej duchovnopastierskej činnosti, ktorá bola poznamenaná triezvym pietizmom a tichým modlitebným životom, rozvíjal aj bohatú literárnu činnosť. Napísal veľké množstvo článkov, homílií, úvah, recenzií, prednášok a príspevkov do cirkevných domácich i zahraničných časopisov. Preložil okolo pätnásť literárnych diel, Lutherov spis Ako sa treba modliť a vzácna je i jeho sociálno-etická publikácia Biblia u nás.

Po skončení spomienkových služieb Božích v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene sa zhromaždenie presunulo do cintorína k hrobu, kde je R. Koštiaľ pochovaný aj so svojou manželkou. Pri hrobe sa prihovoril a pomodlil biskup J. Hroboň aj domáci farár J. Mojzsis. Na znak úcty účastníci položili na hrob kyticu kvetov.

Biskup ThDr. Rudolf Koštial sa narodil sa 3. apríla 1913 v Starej Turej, kde navštevoval základnú školu. Po maturite na Gymnáziu v Novom Meste nad Váhom sa zapísal na Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Po ordinácii pôsobil rok v USA v Detroite. Po návrate pôsobil vo Veľkej, v Hrušove, Mysleniciach pri Bratislave, Prahe a Skalici. Po smrti biskupa Dr. A. Ľ. Katinu bol v roku 1969 zvolený za biskupa ZD. Na volebnom konvente vo Zvolene 19. 9. 1971 si ho cirkevný zbor jednohlasne zvolil aj za farára. Na začiatku svojej zborovej práce zostal sám, nakoľko biskupský tajomník Dr. Andrej Hajduk bol v tom čase farárom v Hronseku a kaplán Pavel Hanka bol dlhodobo chorý. Od 1. 1. 1972 sa A. Hajduk vzdal kňazskej stanice v Hronseku a stal sa zástupcom farára – biskupa vo zvolenskom zbore, vykonávajúc súčasne funkciu dištriktuálneho farára. Radostné udalosti v cirkevnom zbore striedali smutné, ako aj ťažké chvíle v živote cirkvi. Bol problém s vyučovaním náboženskej výchovy na školách, ako aj s veľkým poklesom konfirmandov a nezáujmom o náboženský a cirkevný život po novembri 1989.

Napokon aj v generálnej cirkvi nastali zmeny: generálny biskup prof. ThDr. Ján Michalko sa 2. 4. 1990 vzdal úradu, a tak veľkú časť práce na seba prevzali dištriktuálni biskupi. Vo zvolenskom zbore sa v tom čase riešila i oprava bašty v záhrade, vrátenie Domu evanjelickej mládeže na Ul. Čsl. armády a vrátenie domu SEJ na Námestí SNP. Zborové presbyterstvo 10. 3. 1991 podalo návrh na odčlenenie Biskupského úradu ZD od farského úradu. Evanjelická fara vo Zvolene totiž v rokoch 1970 – 1994 bola aj sídlom Biskupského úradu ZD, ktorý je vo Zvolene od roku 19S2; až do roku 1970 sídlil v budove Slovenskej evanjelickej jednoty, ktorá má dodnes na priečelí znak SEJ; a tam sa znovu presťahoval 1. 7. 1994.

V roku 1991 na zasadnutí generálneho presbyterstva biskup R. Koštial oznámil, že 1. 8. 1991 zo zdravotných dôvodov po viac ako S3-ročnej kňazskej činnosti skladá svoj biskupský úrad a odchádza do dôchodku. Ako biskup ZD ECAV slúžil 22 rokov a do ústrania odišiel ako 78-ročný. Počas celej služby mu bola vernou a starostlivou pomocníčkou jeho drahá manželka Júlia Koštialová, ktorá bola aj iniciátorkou a organizátorkou rôznych cirkevných aktivít.

Dňa 24. 10. 1991 sa R. Koštiaľ prišiel rozlúčiť na GBÚ pred cestou do Stuttgartu, odkiaľ sa vrátil do Prahy a potom do Bratislavy, kde ho očakávali na zasadnutí GP 28.

10. 1991, ale Pán života i smrti si ho v nočných hodinách povolal k sebe do večnosti. Rozlúčka so zosnulým biskupom bola 4. 11. 1991, a to najskôr v Novom chráme na Legionárskej ul. v Bratislave, kde sa s ním za bratislavský cirkevný zbor rozlúčil farár doc. ThDr. Ján Grešo. Potom vo zvolenskom chráme Božom sa s ním rozlúčili členovia zboru, seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi, ale aj predstavitelia mesta, okresu a kraja. Veľký pohrebný sprievod odprevádzal zosnulého za veľmi nepriaznivého počasia až na mestský cintorín vo Zvolene, kde bol pochovaný.

Informovala: Eleonóra Kostorová
Foto: archív autora

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!