Vedenie cirkvi nabáda k výberu podľa hodnôt, sami však nerešpektujú demokratickosť volieb

BRATISLAVA – Vedenie ECAV na Slovensku publikovalo stanovisko, v ktorom oslovuje členov cirkvi pred blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami. Parlamentné voľby sú demokratickým nástrojom, v ktorom ľudia slobodne volia predstaviteľov štátu, no v cirkvi, ktorej reprezentanti sa pred voľbami pokúšajú moralizovať, sa žiadna slobodná voľba nedeje. Cirkevné voľby sú už niekoľko rokov nedemokratické a neslobodné a to znižuje aj váhu stanoviska, cez ktoré sa aktuálne vyjadrili.

V stanovisku predsedníctva cirkvi a dištriktov hovoria, že pri výbere politickej strany, ktorej ľudia odovzdajú svoj hlas, sa majú riadiť určitými hodnotami. Podľa ich slov ide o múdrosť, kultivovanosť a čestnosť kandidovaných. Ďalej kladú dôraz na odmietnutie ideológií fašizmu a komunizmu, úctu k základným ľudským právam a slobodám. „Hodnotou je hájenie záujmov Slovenska. Tiež orientácia na našu bezpečnosť v rámci NATO a spolupráca v rámci EÚ, avšak rozvíjajúca sa na pôvodnej myšlienke spoločného priestoru pre voľný pohyb občanov, služieb a kapitálu, bez centralistickej regulácie,“ píšu v stanovisku. Medzi ďalšími hodnotami spomínajú názor na manželstvo ako zväzok muža a ženy, vytváranie ekonomicky a sociálne prajného prostredia pre fungovanie rodín s deťmi, rešpektovanie práva rodičov na slobodné rozhodovanie o náboženskej či sexuálnej výchove svojho dieťaťa.

Popri výpočte ďalších hodnôt však opomenuli fakt, že voľby predstaviteľov štátnej moci sú slobodné a demokratické, kým v cirkvi to od ich nástupu na čelo ECAV neplatí.

Hodnotou je podľa ich slov úcta k ľudskej bytosti a ochrana jej života od počatia po prirodzenú smrť. „Odmietnutie ideológie genderizmu ako nebezpečnej idey, ktorá stiera rozdiely medzi mužmi a ženami či zužuje politiku na otázku práv sexuálnych menšín. Odmietnutie nátlaku na spoločnosť v otázke registrovaných partnerstiev a zároveň odmietnutie inštitútu registrovaných partnerstiev ako tichej cesty k dosiahnutiu legalizácie manželstiev osôb rovnakého pohlavia a adopcie detí nimi,“ píšu Eľko, Vinczeová, Hroboň, Synak, Mihoč a Pankuch.

Popri výpočte ďalších hodnôt však opomenuli fakt, že voľby predstaviteľov štátnej moci sú slobodné a demokratické, kým v cirkvi to od ich nástupu na čelo ECAV neplatí. Kandidovať môžu len tí, ktorých predvyberú kandidačné porady zhluknuté okolo súčasného vedenia. Voliči si tak nemôžu vyberať slobodne, ale len tých, ktorých im určia súčasní mocipáni. V ECAV totiž nepripustia ku kandidatúre nikoho, komu záleží na tom, aby cirkev bola soľou a svetlom, morálna a čestná. Uchádzať o funkcie sa môžu iba tí, ktorí sú sami nemorálni, prípadne ochotní prehliadať prešľapy a kauzy. Pritom podpísaní autori stanoviska konštatujú:

„Naša cirkev však prešla pol tisícročím vlastnej histórie za rozličných spoločenských a politických podmienok. Generácie našich predkov sa mnohokrát zasadili o právo a spravodlivosť. Ich odkaz je pre nás poučením. Aj dnes máme otvorené oči a živú skúsenosť s politickým dianím. Určite jestvujú hodnoty, podľa ktorých sa môžeme orientovať. Samozrejme, každý má právo rozhodnúť sa slobodne. Hodnotou je múdrosť, kultivovanosť a čestnosť kandidovaných. Nezištná služba pre „polis“ – spoločenstvo občanov. Za hodnotu nepokladajme populistické prejavy či schopnosť urážať protivníka. Kariérne či mocenské motívy kandidovaných zákonite vyúsťujú do destabilizácie demokratických inštitúcií a korupčných káuz. Vedenie štátu je najzložitejšia úloha, ktorá môže byť občanovi s politickými ambíciami zverená. Nestavme na plytký dojem. Uvažujme.“ Pritom presne toto si mnohí veriaci pamätajú práve v podaní súčasného vedenia, ktoré sa do funkcií dostalo na základe osočovania svojich predchodcov. Tých opakovane nepravdivo škandalizovali a urážali, šírili klamstvá cez sociálne siete i tzv. Reformačné listy. Štvavá kampaň im napokon priniesla úspech v podobe víťazstva v nelegitímnych voľbách.

„Dnes má ECAV najhoršie vedenie v celej histórii. Mnohí sú presvedčení, že ich úlohou v popredných funkciách je krytie majetkových aj iných káuz v cirkvi. Sme svedkami toho, ako mnohí kvalitní kňazi odchádzajú zo služby – buď do iných cirkví alebo svetských zamestnaní. Iných zas prepúšťajú len preto, že sa nestotožňujú s názormi vedenia cirkvi a kritizujú jeho praktiky,“ povedal Lutherusu jeden z oslovených funkcionárov na nižšej úrovni.

V tomto kontexte viacerí členovia cirkvi poukazujú na frázy z uverejneného stanoviska k voľbám, kde sa autori prezentujú myšlienkou: „Hodnotou je odmietnutie ideológií fašizmu a komunizmu. Úcta k základným ľudským právam a slobodám. Rešpekt k autorite zákona a k rovnosti občanov pred zákonom.“ No mnohí farári i laici si myslia, že práve praktiky spomínaných režimov sú vedeniu blízke, pretože prenasleduje nepohodlných tak, ako to robili komunisti. „Za týmto účelom chcú prijať na synode aj nový zákon o súdnictve, aby mohli nepohodlných vyhadzovať ešte jednoduchšie,“ zdôraznil farár v službe, ktorý zdôraznil, že o tom svedčí napríklad úsilie farárky v Liptovskom Ondreji Kataríny Hudákovej, ktorá sa snaží z cirkvi vyhodiť svoju cirkevníčku, šéfredaktorku Lutherusu Martinu Kováčikovú. Dôvodom má byť, že v čase, keď sa v cirkvi konali voľby generálneho dozorcu a boli vylučovaní kandidáti na tento post, vyšlo mimoriadne číslo Lutherusu pripravené Slovenskou evanjelickou jednotou, ktoré kritizovalo tieto predvolebné praktiky.

Oslovení respondenti k stanovisku k voľbám poukazujú aj na fakt, že vedenie cirkvi v ňom nepomenováva ani jednu kandidujúcu politickú stranu, no naznačuje, aké témy sú pre nich kľúčové. V týchto voľbách kandiduje viacero evanjelických farárov a súčasných cirkevných predstaviteľov, ktorí by sa radi dostali do vysokej politiky. „Ako však majú narobiť poriadky v štáte, keď neurobili nič preto, aby nedochádzalo ku kauzám vo vlastnej cirkvi? Nepomáhali ich ani riešiť, nepodporili ľudí, ktorí sa snažili o očistu. Opäť len bažia po funkciách, postavení a dobrých platoch,“ myslia si mnohí evanjelici a. v. na Slovensku.

Redakcia Lutherus
Foto: ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár