Spravodlivý model financovania neprešiel, synodáli odsúhlasili pokračovanie vymáhania peňazí od cirkevných zborov a cirkevníkov

TRENČIANSKE TEPLICE – Druhá tohtoročná synoda mala vo svojom programe aj ďalší vývoj financovania formou napĺňania už existujúceho Fondu finančného zabezpečenia. Ten vznikol s deklarovaným cieľom zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na platy duchovných, ktoré nedosahovali ani úroveň minimálnej mzdy podľa platnej legislatívy.

Už od začiatku tohto roku vedenie ECAV aplikovala napĺňanie fondu cez model, v ktorom od cirkevných zborov žiadala príspevky za každého člena, za kňazskú stanicu a určité percento zo všetkých príjmov – teda nájmov, milodarov, ofier a podobne. Spôsob vymáhania peňazí vyvolal vlnu nevôle, keď sa po obdržaní platobných výmerov ukázalo, že cirkevné zbory – aj tie v chudobných regiónoch Slovenska s nízkym počtom veriacich – musia do centrálnej pokladnice odvádzať tisíce eur. ECAV im síce poskytla možnosť ich uhradiť v štyroch splátkach, ale veľa z nich bolo na hrane hospodárenia a zadlžovania už po prvej splátke. Aj z tohto dôvodu – likvidačnej výšky odvodov – mnohé zbory neuhradili ani prvú splátku. Vedenie cirkvi sa im po krátkom čase začalo vyhrážať tzv. sankčným mechanizmom, ktorým chcelo postihovať najmä farárov v neplatiacich zboroch. Deklarovalo i zámer týchto duchovných presunúť na iné miesto, prípadne ukončiť ich pracovný pomer výpoveďou.

Modely financovania

Na druhej synode v septembri prišlo financovanie spomínaného fondu opäť do diskusie. Predseda generálneho hospodárskeho výboru Marián Damankoš uviedol, že od začiatku roka do 31. augusta do Fondu finančného zabezpečenia zbory poslali 598-tisíc eur. 

Synodáli prerokovávali, akým spôsobom možno fond napĺňať ďalej. Predložené boli tri modely, ktoré pripravil generálny hospodársky výbor. Išlo o model A – s financovaním „na člena“, model B „na člena a systemizované miesto“ a model C „na dofinancovanie platu svojho farára“. V hre bol aj štvrtý, tzv. Bunčákov model, ktorý synoda schválila už minulý rok počas zasadnutia v Ružomberku. Podľa viacerých cirkevných zborov by najspravodlivejším modelom bolo dofinancovania mzdy vlastného farára. Ten predpokladal vyplatenie štátneho príspevku na farára a doplatok z peňazí samotného zboru. Dozorca Tatranského seniorátu Tomáš Hyben na synode zhrnul jeho výhodu v tom, že ide o spravodlivých model, ktorý nepodporuje trestanie zodpovedných zborov na úkor tých, ktorí sa nestarajú, podporuje iniciatívu zdola zo zboru a uviedol, že ak si každý zbor doplatí mzdu vlastnému farárovi, podporí to aj proces vokátorov. Vidí v ňom i transparentnosť a považuje ho za najlepší model v čase hospodárskej krízy a pandémie. Keďže vedenie ECAV nepožíva v súčasnosti dôveru, model by bol podľa neho výhodný aj v tom, že by sa peniaze nemuseli posielať na ústredie.

Trvajú na ďalšom vymáhaní zo zborov

V tajnom hlasovaní synodáli vyberali jeden zo štyroch spomínaných modelov. Prvý model A získal podporu ôsmich hlasov, druhý model B 22 hlasov a  model C 8 hlasov. Až trinásť hlasov synodálov bolo neplatných. Hlasovanie bolo zrejme v rozpore s rokovacím poriadkom, keďže sa hlasovalo o všetkých modeloch súčasne. Ako sa očakávalo, model C nezískal dostatočnú podporu – no výraznú podporu v podobe nadpolovičnej väčšiny nezískali ani prvé dva. I keď bolo ohlásené, že o ďalšom postupe sa bude diskutovať, došlo k zásadnému obratu. Predsedníctvo synody dalo opäť hlasovať o tzv. Bunčákovom modeli (platnom aj pre tento rok). Ani ten synodáli neodklepli a tak si Marián Damankoš vyžiadal nové hlasovanie už len o modeli B, teda príspevku do ústredia na každého člena a na systemizované miesto – a ten napokon aj schválili. Schválenie akéhokoľvek modelu dokazuje enormnú snahu pokračovať vo „výpalnom“ z cirkevných zborov, ako tento povinný odvod veriaci dnes nazývajú. 

Z rozhodnutia synody sa teda peniaze zo zborov budú vymáhať aj naďalej, a to za každého člena a systemizované kňazské miesto. Je teda predpoklad, že cirkevné zbory dostanú nové platobné výmery odvodov do ústredia. Sankčný mechanizmus však synoda neschválila. Zbory, ktoré nezaplatia, si farára budú musieť dofinancovať samy, keďže ten z fondu dostane len dofinancovanie minimálnej mzdy. Prakticky to znamená, že zbory, ktoré nechcú odvádzať financie na ústredie, budú uplatňovať navrhnutý model financovania „C“.

Redakcia Lutherus

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár