Reformatu nie sú schopní zrušiť, plánujú si na to najať profesionálov

Hospodársky výbor riešil otázky odvodov zo zborov. So solidaritou k chudobnejším zborom nepočíta

BRATISLAVA – Generálny hospodársky výbor žiada personálne zmeny v spoločnosti Reformata, ktorá mala byť zrušená. Dodnes sa tak napriek uzneseniu synody nestalo. Aj o jej likvidácii sa diskutovalo na zasadnutí Generálneho hospodárskeho výboru (GHV) ECAV na Slovensku 28. júla v Bratislave. Web cirkvi o tom informoval jeho predseda Marián Damankoš.

Podľa jeho slov výbor prerokoval uznesenia, ktoré mu vyplynuli zo zasadnutia synody v júli tohto roku a pripravoval materiály na druhú synodu, ktorá bude v septembri. Podľa jeho slov sa rokovania GHV zúčastnil aj Ivan Eľko, ktorý zastáva funkciu generálneho biskupa, a Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu. Prizvali tiež ekonómky a účtovníčky generálneho biskupského úradu.

„GHV prerokoval čiastkovú Správu Revíznej komisie, ktorá vykonala prvú časť kontroly účtovníctva na GBÚ. Členovia GHV sa stotožnili so závermi Revíznej komisie a odporučili Predsedníctvu aj Revíznej komisii vykonanie komplexnej kontroly a zabezpečenie realizácie prijatých opatrení,“ uviedol M. Damankoš. Ako dodal, výbor sa zaoberal aj zisteniami Revíznej komisie i samotného výboru vo veci spoločnosti Reformata. „Členovia GHV si na základe uznesenia synody vyžiadali na preštudovanie originálne znenia vybraných nájomných zmlúv a súčasne sa živo sa zaujímali o stav procesu likvidácie spoločnosti Reformata,“ informoval Damankoš. Reformata mala byť pritom zrušená už v marci, uznesenie synody však nenaplnili. Dnes nepriamo priznávajú, že aktéri procesu likvidácie spoločnosti zlyhali, nakoľko GHV dospel podľa slov Damankoša k záveru, že „proces likvidácie je potrebné profesionalizovať“.

Spravil tak po tom ako na tohtoročnej synode ECAV v Turčianskych Tepliciach, generálny právny zástupca V. Cipciar vytkol M. Damankošovi, že na likvidáciu Reformaty „volajú ľudí z ulice – poďte nám zrušiť Reformatu“. Predsedníctvu cirkvi tiež výbor odporučil, aby vykonalo viaceré personálne zmeny v tejto spoločnosti. Damankoš však v správe nespresnil, o aké zmeny má ísť a či sa týkajú napríklad aj konateľa Reformaty B. Rybnikára (člena generálneho presbyterstva), prípadne exkonateľa V. Daniša, ktorý mal byť v spoločnosti opätovne zamestnaný napriek kauzám, ktoré sa spájajú s jeho menom.

Navýšenie platov je len zásterka pri získavanie peňazí z CZ

„Dôležitým bodom rokovania GHV bolo spracovanie viacerých modelov výberu finančných prostriedkov do Fondu finančného zabezpečenia, o ktorých bude rozhodovať synoda v septembri. Hospodársky výbor pripravil analýzu súčasného modelu už na svojom ostatnom zasadnutí a v súčasnosti spracovali ďalšie tri možné varianty. Prvou možnosťou výberu bude súčasný model, ktorý má svojich zástancov aj veľkých kritikov. Druhou možnosťou bude platba príspevku na člena cirkevného zboru. Treťou možnosťou je kombinácia poplatku za zriadené farárske miesto a poplatku na člena cirkevného zboru. GHV sa zaoberal aj štvrtou možnosťou výberu, a síce modelom, v rámci ktorého by každý cirkevný zbor doplatil nenárokovateľnú zložku mzdy svojho farárov (farárov). Každý z modelov má svoje výhody aj nevýhody a bude úlohou generálneho presbyterstva aj synody rozhodnúť, ktorý model bude schválený na nasledujúce obdobie,“ tvrdí M. Damankoš.

Po zverejnení tabuliek, nárokovateľných a nenárokovateľných častí farárskych platov sa ukazuje, že údajná motivácia pre zriadenie fondu – dorovnanie platov farárov – je len zásterkou pre výber finančných prostriedkov z cirkevných zborov. Mnohé z nich sa totiž domnievajú, že synoda schválila „výpalné“ – ako odvody nazývajú, pretože ak z cirkevného zboru vymôžu napríklad 20 000 eur a farárovi prilepšia v hrubom dvoma tisíckami, v centrálnej pokladnici ostane 18 000 eur. Problémom je, že z týchto prostriedkov nebudú podporovať chudobnejšie cirkevné zbory, ktoré nemajú na zaplatenie predpísaných splátok, ale použijú ich na rôzne iné aktivity. V konečnom dôsledku na to doplatia farári z chudobnejších zborov, ktorí sa – ak synoda schváli tzv. sankčný mechanizmus – budú musieť zo svojich zborov presídliť, prípadne evidovať na úrade práce ako nezamestnaní…

„Poslednou veľkou úlohou, ktorou sa GHV zaoberal boli otázky spojené so Záverečným účtom ECAV za rok 2020, stavom plnenia rozpočtu v roku 2021 a prípravou rozpočtu na rok 2022. Téma rozpočtu bola rozpracovaná a bude predmetom rokovania ešte aspoň jedného zasadnutia GHV, následne generálneho presbyterstva a synody,“ dodal v správe Damankoš.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!