Pripravujú zákon o spolufinancovaní cirkvi cirkevnými zbormi

Pripravujú zákon o spolufinancovaní cirkvi cirkevnými zbormi

PREŠOV – V posledný januárový deň v Prešove zasadalo generálne presbyterstvo. O uznesenia a prijaté závery z rokovania redakcia týždenníka Lutherus ešte 5. februára požiadala tlačovú tajomníčku generálneho biskupského úradu Janu Nunvářovú. Na túto požiadavku však nereagovala. Uznesenia zverejnil až 18. februára na webe cirkvi riaditeľ GBÚ Igor Bartho.

Z uznesení sa možno dozvedieť, že GP schválilo štatúty niektorých výborov, ako Výbor misie či Výbor zahraničnej misie – a ich fondov. Zároveň poverilo predsedníctvo cirkvi, aby uzavrelo zmluvu o spolupráci s Evanjelickou diakoniou, Východným i Západným dištriktom ako aj Ekumenickou radou cirkví. Poverilo tiež predsedníctvo cirkvi, aby na najbližšie rokovanie predložilo Oznámenie Ministerstva kultúry SR o spôsobe prerozdeľovania transferu z rozpočtu SR.

Vyjadrilo i svoje odporúčania k prerozdeľovaniu zahraničnej pomoci z fondu Hoffnung fűr Osteuropa. Odporučilo, aby peniaze z tohto fondu išli na nasledujúce účely:  viac ako 4800 € na opravu strechy na zborovom dome v Dobšinej, 2800 € na opravu kostolnej strechy v Čabradskom Vrbovku, ktorý patrí do cirkevného zboru Drieňovo, cez 4400 € na opravu fasády kostola v Čankove. Sumou 15 000 € odporúčali podporiť dištriktuálny deň a misijný víkend Západného dištriktu a rovnakej finančnej podpory by sa malo dostať i organizátorom misijných dní a dištriktuálneho dňa Východného dištriktu. Ďalších 15 000 € má ísť aj na stavebné úpravy zborového domu v Leštinách a 30 000 € na prístavbu modlitebne v Necpaloch. Z Projektkatalógu Gistav Agolf Werku odporúčajú 16-tisíc eurami podporiť rekonštrukciu starej fary v Sučanoch. Projekt, ktorý odložili „kvôli prevereniu situácie“ je obnova strechy kostola v Modre-Kráľovej.

Generálni presbyteri stanovili miesto a dátum konania tohtoročnej synody. Od 19. do 20. júna sa uskutoční v Bratislave. Zaoberali sa tiež otázkami financovania cirkvi, ako o tom Lutherus informuje v samostatných článkoch.

Rokovali aj o zámere pripraviť návrh znenia zákona o cirkevných súdoch, zákona o spolufinancovaní cirkvi cirkevnými zbormi a o elektronickej informačnej službe. Vzali tiež na vedomie informáciu, že novým redaktorom zbierky cirkevnoprávnych predpisov sa stal Vladimír Ferenčík.

Generálne presbyterstvo zároveň odvolalo Imricha Lukáča z Rady Kuratória Beckovská Vieska a nahradilo ho Jánom Brozmanom.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!