Právnička upozorňuje: cirkevné nariadenie k financovaniu je neplatné

Právnička upozorňuje: cirkevné nariadenie k financovaniu je neplatné

Synoda prijala v roku 2020 zákon o financovaní cirkvi, podľa ktorého majú cirkevné zbory trojzložkovo odvádzať percentá zo svojich príjmov, poplatky za každého člena i kňazskú stanicu do ústredia cirkvi. Na tento účel zriadila fond – bez toho, aby doposiaľ bolo zverejnené, ako budú peniaze z neho použité. Synodáli sa však podľa všetkého dopustili právneho prešľapu, ktorý znamená, že vymáhanie prostriedkov zo zborov nie je regulárne. Synoda totiž prijala uznesenie k zákonu, ktorý ešte nenadobudol právoplatnosť, keďže bolo schválené na rovnakom zasadnutí ako samotný zákon. Otázkou je, či možno schvaľovať na tom istom zasadnutí grémia vykonávacie uznesenie k zákonu, ktorý nebol ešte publikovaný v zbierke cirkevnoprávnych predpisov.

Uznesenie sa totiž odvoláva na zákon č. XX/2020, teda na zákon, ktorý v tom momente ešte nemal ani číslo.

Samotný zákon o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku bol v Zbierke CPP uverejnený až 4. decembra 2020. S rovnakým decembrovým dátumom bolo publikované aj uznesenie Synody 2020 ECAV na Slovensku z 10. 10. 202, ktorým schválila model cirkevných príspevkov do Fondu finančného zabezpečenia ECAV pre rok 2021. Generálne presbyterstvo prijalo Cirkevné nariadenie zo 4. 12. 2020 o spôsobe výpočtu a platby cirkevného príspevku v roku 2021 uverejnené v Zbierke CPP 4. 12. 2020.

Ak rozhodnutie cirkevného orgánu nie je v súlade s ústavou, nemusíme ho poslúchať

Podľa cirkevnej právničky Anny Drobnej možno povinnosti ukladať len na zá-
klade zákona a len v jeho medziach. „Cirkevné predpisy sú nástrojom toho, aby sa v našej Evanjelickej cirkvi a. v. dialo všetko v poriadku. Je samozrejmé, že pod slovami „všetko v poriadku“ rozumieme, že všetko má byť v súlade s Písmom svätým ako základným pravidlom života a v súlade s jeho verným výkladom podľa Symbolických kníh a aj v súlade s platnými CPP a rozhodnutiami cirkevných orgánov, pokiaľ tieto nie sú v rozpore s predpismi „vyššej právnej sily“. Pokiaľ Cirkevná ústava, cirkevné zákony, cirkevné nariadenia, rozhodnutia cirkevných orgánov nie sú v súlade s Písmom svätým ako základným pravidlom života a v súlade s jeho verným výkladom podľa Symbolických kníh, potom musíme poslúchať viac Boha a riadiť sa Jeho príkazmi a pravidlami. Ak rozhodnutie cirkevného orgánu nie je v súlade s Cirkevnou ústavou alebo iným cirkevným predpisom, nemusíme ho poslúchnuť, pokiaľ sa pre poriadok obrátime na nezávislý cirkevný súd, aby rozhodol o zákonnosti či nezákonnosti rozhodnutí tohto cirkevného orgánu,“ uvádza.

Minuloročná synoda podľa jej názoru prijala Cirkevný ústavný zákon o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, ktorý podľa svojho obsahu nekorešponduje s jeho názvom. Vysvetlila, že tento zákon podľa svojho obsahu uzákoňuje:

1. Zriadenie účelového finančného fondu v Ústredí ECAV v zmysle § 17 ods. 1 CZ 2/1999 o hospodárení (podobných finančných fondov má Ústredie ECAV zriadených viac, napr. Generálna podporoveň, Fond misie, Sociálny fond, Štipendijný fond atď.), ktorého prostriedky je možné použiť len na platy duchovných a programové ciele organizované ECAV a dištriktami.

2. Povinnosť cirkevných zborov prispievať do tohto fondu vo výške, ktorú určí synoda pre nasledujúci kalendárny rok.

Synoda 2020 prijala zároveň so zákonom o zriadení finančného fondu na platy duchovných a programové ciele organizované ECAV a dištriktami a povinnosti CZ prispievať do tohto fondu aj model, plán, vzor pre určenie výšky cirkevného príspevku do fondu pre cirkevné zbory pre rok 2021 – a to uznesením, ktoré bolo uverejnené v Zbierke CPP 4. 12. 2020. Podľa zákona: Výšku príspevku cirkevným zborom určí pre nasledujúci kalendárny rok Synoda ECAV.

Výšku príspevkov môže určiť až synoda 2021

To naznačuje, že od nového roka neexistuje relevantný základ, od ktorého sa majú odvíjať sumy odvodov do ústredia. Dodáva, že generálne presbyterstvo vydalo Cirkevné nariadenie zo 4. 12. 2020 o spôsobe výpočtu a platby cirkevného príspevku v roku 2021. V tomto cirkevnom nariadení Generálne presbyterstvo tvrdí, že tak robí v zmysle cirkevného zákona č. 2/1993 o vydávaní cirkevných právnych predpisov. „Tento cirkevný zákon č. 2/1993 obsahuje § 3, ktorý znie: Cirkevné nariadenia vydáva generálne presbyterstvo na základe splnomocnenia cirkevnými zákonmi. Otázka preto znie: Na základe splnomocnenia akého zákona generálne presbyterstvo vydalo toto nariadenie?“ V skutočnosti podľa slov právničky nič také neexistuje, pričom konštatuje, že generálne presbyterstvo hrubým spôsobom porušilo svoje kompetencie, protiprávne ukladá cirkevným zborom povinnosti, ktoré môžu byť ukladané len zákonom.

Podľa jej slov generálne presbyterstvo môže žiadať od generálneho biskupského úradu výpočet príspevku podľa uznesenia Synody č. 13-01, ale potom výšku príspevku musí generálne presbyterstvo predložiť synode rešpektujúc § 4 CZ č. 15/2020: „Výšku príspevku cirkevným zborom určí pre nasledujúci kalendárny rok Synoda ECAV.“

Právnička zároveň upozorňuje na chýbajúci štatút cirkevného finančného fondu, za správcu ktorého bolo ustanovené generálne presbyterstvo. Kontrolným orgánom má byť generálny hospodársky výbor. „Je žiadúce, aby bol prijatý štatút fondu, ktorý bude transparentne upravovať konkrétne podmienky čerpania prostriedkov fondu pri zachovaní zásady rovnosti, resp. zásady pomoci slabším, resp. iných kresťanských zásad, ako aj vzhľadom na to, že vo fonde budú nemalé finančné prostriedky. Samozrejmosťou je právo jednotlivých CZ informovať sa o tom, ako sa nakladá s ich povinnými príspevkami,“ myslí si A. Drobná a poukazuje aj na ďalšie nezrovnalosti v kontexte prijatej legislatívy o novom financovaní cirkvi. Otázky, ktoré by mal zodpovedať redaktor zbierky cirkevnoprávych predpisov podľa nej znejú:

Prečo má cirkevný ústavný zákon uverejnený pod číslom 14/2020 aj číslo 1/2020?

Prečo má cirkevný ústavný zákon uverejnený pod číslom 15/2020 aj číslo 2/2020?

Prečo má cirkevný zákon uverejnený pod číslom 16/2020 aj číslo 3/2020?

Prečo má cirkevný zákon uverejnený pod číslom 17/2020 aj číslo 4/2020?

Prečo má cirkevný zákon uverejnený pod číslom 18/2020 aj číslo 5/2020?

Prečo má cirkevný zákon uverejnený pod číslom 19/2020 aj číslo 6/2020?

Prečo má cirkevné nariadenie uverejnené pod číslom 21/2020 aj číslo 1/2020?

Zdá sa teda, že novoprijatý zákon k financovaniu cirkvi má vážne trhliny a jeho uplatnenie v praxi je vďaka pochybeniam s prijímaním uznesenia nateraz nereálne. Otázkou je, či si nulitnosť zákona uvedomí aj vedenie cirkvi a upustí od vymáhania peňazí z cirkevných zborov s hrozbou rušenia tých, ktoré nezaplatia.

Redakcia Lutherus

„Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 1. 2021, v čase konania nebol účinný a zrejme preto synoda 2020 výšku príspevku cirkevným zborom pre nasledujúci kalendárny rok 2021 neurčila. Môže tak urobiť až najbližšia synoda – určiť výšku príspevku cirkevným zborom pre nasledujúci kalendárny rok,“ tvrdí právnička.

„Cirkevné nariadenie, ktoré je vydané v rozpore so zákonom, je nulitné,“ zdôraznila
A. Drobná.

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!