Imrich Lukáč sa nenechal odbiť: napriek obštrukciám trvá na zverejnení pochybnej zmluvy

BRATISLAVA – Zmluvu, ktorá sa stala novou kauzou vedenia cirkvi, nezverejnia – napriek tomu, že o to žiada emeritný dozorca Imrich Lukáč s cieľom, aby sa evanjelická verejnosť dozvedela pravdu. O podozreniach z falšovania nájomnej zmluvy informoval Lutherus v prechádzajúcich číslach.

I. Lukáč vo svojom liste adresovanom vedeniu cirkvi vyzýval na zverejnenie zmluvy predovšetkým súčasného generálneho biskupa Ivana Eľka, pričom poukázal na súvislosti, pre ktoré zmluvu požaduje: „Vzhľadom na to, že v Správe predsedníctva ECAV za rok 2020 a tiež na synode v Trenčianskych Tepliciach 3. júla 2021 Vy ste pri problémoch okolo Reformaty pri svojej argumentácii uvádzali na podporu svojho tvrdenia Zmluvu o nájme a podnájme nebytových priestorov a pozemkov zo dňa 10. 1. 2012, podpísanú bratom emeritným generálnym biskupom M. Klátikom a br. emeritným generálnym dozorcom P. Delingom.“ Podľa vyjadrenia I. Lukáča zmluva nie je zapísaná v knihe zmlúv, v preberacom protokole, čiže ani on sám ju pri nástupe do funkcie generálneho dozorcu neprebral, tým pádom ani neodovzdal ďalej svojmu nástupcovi. Keďže sa v krátkom čase objavili vážne podozrenia, že zmluva mohla byť sfalšovaná (podpis na nej popreli M. Klátik aj P. Delinga), Imrich Lukáč žiadal v lehote do siedmich dní zverejnenie jej originálu. Okolnosti podľa jeho slov „poukazujú na mimoriadne vážne podozrenia z toho, že je falošná. V prípade potreby žiadam, aby jej pravosť bola preskúmaná expertmi,“ dodal s tým, že v prípade nepredloženia originálu zmluvy to bude považovať za dôkaz, že originál zmluvy neexistuje a použitá kópia je falošná.

Kauza sa v týchto dňoch dostala do kontroverzného bodu, ktorý vyústil do pomerne rozdielneho prístupu vedenia cirkvi a vedenia spoločnosti Reformata k podozreniam z falšovania zmluvy. Kým konateľ Reformaty Tomáš Hyben nevylúčil, že zmluva, resp. jej kópia by mohla byť falzifikátom a originál ani nemusí existovať, Ivan Eľko si ide vo svojich vyjazdených koľajach a v rovnakej rétorike. Opakuje totiž, že zmluva je rovnaká, akou sa oháňal na synode.

Imrichovi Lukáčovi napokon na jeho list odpovedal administrátor generálneho právneho zástupcu a člen dozornej rady Reformaty Ivan Syrový. O podozreniach z falšovania dokumentu však v jeho liste nie je ani zmienka. Práve naopak, používa v ňom Eľkovu rétoriku s tým, že nájomnou zmluvou podľa jeho slov vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, prípadne iného trestného činu. Nájomnou zmluvou, ktorej pravosť je významne spochybnená… Syrový tvrdí, že plánujú podať trestné oznámenie, preto žiadnu zmluvu zverejňovať nebudú. Údajne ju odovzdajú až orgánom činným v trestnom konaní, ak to budú požadovať.

Emeritný generálny dozorca Lukáč sa však kľučkami právnika Syrového nenechal odbiť. Napriek zamietavej odpovedi zdôrazňuje, že na verifikácii pravosti zmluvy má ako emeritný generálny dozorca relevantný právny záujem, keďže on sám takúto zmluvu pri nástupe do funkcie neprevzal. Opäť sa preto obrátil na I. Eľka s tým, že: „Keďže som oslovil priamo Vás, brat Eľko, ako štatutárneho zástupcu ECAV, následne očakávam od Vás osobne odpoveď a nie od administrátora generálneho právneho zástupcu a člena dozornej rady Reformaty Dr. Syrového. Neakceptujem stanovisko br. Dr. Syrového, že predloženie originálu nájomnej zmluvy zo dňa 10. 1. 2012 nie je možné, nakoľko táto zmluva bude slúžiť ako listinný dôkaz v pripravovanom trestnom oznámení pre príslušnú prokuratúru. Tento úkon nemá s mojou požiadavkou nič spoločné a podnet na prokuratúru je možné realizovať bez ohľadu na to, či do zmluvy nazriem, alebo nie. Preto Vás opätovne žiadam, vážený brat Eľko, aby mne, resp. mnou splnomocnenej osobe bolo umožnené nahliadnuť do originálu uvedenej zmluvy za prítomnosti osôb v čase a mieste, ktoré Vy určíte v lehote 5 dní od prijatia tohto listu,“ zdôrazňuje I. Lukáč. Poznamenáva pritom, že originál nájomnej zmluvy nie je osobným dokumentom Ivana Eľka ani jeho osobným majetkom. Ide, ako uvádza, o dokument charakteru verejnej listiny, patriacej ECAV. „Preto nemáte žiadne právo niekomu, kto má na veci preukázateľný právny záujem, za stanovených podmienok odmietnuť nahliadnutie do uvedenej originálnej zmluvy. V opačnom prípade Vás upozorňujem, že sa dopúšťate konania, ktoré môže mať vážne právne konzekvencie,“ doplnil I. Lukáč v liste adresovanom generálnemu biskupovi.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!