Hyben postavil správu predstavenstva Tranoscia na klamstve. Mala odvrátiť pozornosť od obrovského pochybenia nelegitímnych štatutárov

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius, a. s., sa uskutočnilo 26. júna v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Sprevádzala ho škandalózna správa podpredsedu predstavenstva, ktorou sa mal pokúsiť vyvolať nenávisť voči redakcii Lutherusu a Spolku Lutherus a zmanipulovať evanjelickú verejnosť. Snahou mala byť zrejme aj taktika odviesť pozornosť od zlého stavu, do ktorého sa Tranoscius dostal po nástupe súčasného nelegitímne zvoleného vedenia spoločnosti na minuloročnom valnom zhromaždení. O nezákonnosti vedenia tohto valného má rozhodovať súd 13. júla.

 

Ani tohtoročné valné zhromaždenie nebolo vedené podľa pravidiel, aké prináležia k tomuto typu bilančného stretnutia akcionárov obchodnej spoločnosti. Pripomínalo skôr verejný súd so snahou kriminalizovať Spolok Lutherus, jeho redakciu a ďalších ľudí okolo spolku. Tí preto zvažujú podniknúť právne kroky.

Tomáš Hyben, ktorý počas prvého roka „vlády“ nového vedenia Tranoscia zastával post podpredsedu predstavenstva a de facto riadil spoločnosť, keďže predseda predstavenstva nebol zvolený, postavil svoju výročnú správu na klamstve a domnienkach. Jeho materiál, ktorý bol predložený akcionárom, sa niesol v duchu hrubých útokov na bývalých zamestnancov a bývalé predstavenstvo akciovky. Na manipuláciu verejnosti použil expresívny a ironizujúci štýl, ktorý podľa odborníkov na obchodné spoločnosti v správe nemá čo hľadať: „Pripomína skôr „krčmové reči“ než výročnú bilanciu.“ Je evidentné, že podpredseda predstavenstva túto taktiku zvolil na odvedenie pozornosti od svojej osoby a ostatných členov súčasného vedenia firmy, keďže to boli práve oni, ktorí po nástupe do vedenia Tranoscia firmu takmer položili na kolená. Namiesto skladania účtov za posledných 12 mesiacov sa tak radšej sústredil na očierňovanie svojich predchodcov.

Vedenie Tranoscia okrem toho odignorovalo otvorený list, ktorý bol ešte vo februári tohto roka adresovaný dozornej rade. Skupina akcionárov v ňom vyjadrila znepokojenie nad vývojom spoločnosti. „Za posledných 12 rokov (do júna 2019] udržal kladný hospodársky výsledok, napriek neprajnosti a poškodzovaniu spoločnosti zástupcami vlastných akcionárov, ktorí odhovárali od odberu periodík a kúpy produktov vydavateľstva a verejne poškodzovali dobré meno spoločnosti. Napriek tomuto nepriateľskému prostrediu sa vydavateľstvo v tom čase vyvíjalo želateľným smerom. Dnes – sledujúc vývoj Tranoscia, a. s. – nadobúdame dojem, že súčasné vedenie priviedlo spoločnosť do nezdravého stavu, ktorý môže spôsobiť jej trvalé poškodenie až zánik,“ uviedli v liste. Žiadali o prešetrenie viacerých skutočností, ako bolo bezdôvodné stiahnutie už vydaného čísla 26/2019 periodika z distribúcie, nedodržanie záväzku vydať 26 čísel pre predplatiteľov za prvý polrok minulého roka a vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí o týchto skutočnostiach rozhodli. Akcionári tiež apelovali na dozornú radu, aby preskúmala, prečo neboli zabezpečené elektronické informácie, čo malo podľa ich informácií za následok znefunkčnenie ekonomicko-informačného systému, a tým aj celého chodu spoločnosti ako aj údajnú pokutu z úradu na ochranu osobných údajov. „Predajne boli prevádzkované bez vydávania bločkov z elektronickej pokladne (podľa našich informácií v čase od septembra 2019 do januára 2020 vrátane], čím bola spoločnosť vystavená riziku vysokých pokút. Žiadame o vyvodenie osobnej zodpovednosti za tento stav, nakoľko bol zásadným ohrozením ekonomiky Tranoscia, a. s., ako aj prijatie opatrení k tomu, aby sa neopakoval,“ písala v liste skupina akcionárov, ktorí upriamili pozornosť aj na to, že vedenie vydavateľstva nezabezpečilo chod predajní v predvianočných mesiacoch, v ktorých firma dosahovala najvyššie tržby z celého kalendárneho roka. Pýtali sa aj na dôvody, pre ktoré došlo k predraženiu výroby týždenníka a chceli tiež vysvetlenie k prisvojeniu si ochranných známok periodika, ročenky jedným z akcionárov.

„Vedenie spoločnosti údajne skončilo súdne spory napriek priaznivej prognóze, že by v nich vydavateľstvo bolo úspešné a dokonca údajne vyplatilo finančné náhrady, čím by došlo k priamemu finančnému poškodeniu spoločnosti. Naopak, otvorilo nové súdne spory (so spochybniteľnou vyhliadkou na úspech], ktoré tak prinesú ďalšie nepomerne vysoké náklady pre spoločnosť. Žiadame vyčíslenie a oznámenie nákladov priamo či nepriamo súvisiacich s takýmto konaním, ako aj návrh na vyvodenie osobnej zodpovednosti zaň,“ vyjadrili sa akcionári v otvorenom liste, v ktorom žiadali urýchlené zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Ten však vedenie spoločnosti odignorovalo a k žiadaným informáciám nedalo stanovisko ani na riadnom valnom zhromaždení 26. júna.

Vzhľadom na podozrenia z nezákonného postupu ako aj z dôvodu hrubých útokov a klamstiev v prednesenej správe dotknutí akcionári Tranoscia a bývalí zamestnanci spoločnosti v súčasnosti zvažujú právne kroky. (Viac informácií z VZ Tranoscia prinesieme v nasledujúcich číslach.)

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!