Diskriminácia v prístupe k odmeňovaniu:
 na stranu farárov sa reálne nemá kto postaviť

BRATISLAVA – Zásady odmeňovania duchovných sú diskriminačné. Ukazuje to príkry rozpor so Zákonníkom práce, ktorý diskrimináciu zakazuje.

Lutherus už informoval, že generálne presbyterstvo prijalo na svojom rokovaní
5. novembra minulého roka Zásady odmeňovania duchovných ECAV na Slovensku. Tie nadväzujú na schválené Platové tabuľky odmeňovania duchovných ECAV, ktoré odsúhlasila synoda v septembri minulého roka. Z prijatých uznesení je zrejmé, že vedenie cirkvi sa rozhodlo rozdeľovať zbory na tie, ktoré platia, a tie, ktoré neplatia – čo v konečnom dôsledku pocítia duchovní na svojich výplatných páskach. V skratke: farár zboru, ktorý nezaplatí tzv. výpalné, ako mnohí nazývajú povinné odvody do kasy generálneho biskupského úradu, nemá nárok na nenárokovateľnú zložku platu vo výške od 161,50 do 204,79 eura.

Takýto postup je však v ostrom rozpore so Zákonníkom práce, ktorý v mzdovom ohodnotení nepovoľuje diskriminovať zamestnancov, ak vykonávajú rovnakú prácu. Konkrétne v § 13 ods. 1 sa stanovuje: „Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). V ďalších odsekoch zákon hovorí, že výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto podľa Zákonníka práce nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.

Prijaté zásady odmeňovania sú preto v príkrom rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce a s antidiskriminačným zákonom č. 365/2004 Z. z. „Veď predsa nie je možné, aby posúdenie práce rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa, bolo závislé od toho, či tretia osoba – cirkevný zbor, niekomu niečo uhradil alebo nie!“ – uviedol na otázku Lutherusu o nespravodlivosti zásad odmeňovania právnik.

Diskriminácia v priamom prenose tak kladie pred farárov otázku, ako sa pred ňou môžu voči zamestnávateľovi brániť. Oslovený odborník na pracovnoprávne záležitosti pre Lutherus podotkol, že zamestnanec síce má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania a nedodržaním podmienok Zákonníka práce a zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky, je však podľa neho otázne, či sa nájde duchovný, ktorý to aj reálne urobí.

V tomto kontexte je vysoko pravdepodobné, že diskriminovaných duchovných sa nezastane ani stavovská organizácia Združenie evanjelických duchovných. Jej predseda Ján Bunčák sa totiž stal riaditeľom výkonného aparátu vedenia cirkvi – generálneho biskupského úradu, a tak bude podľa všetkého bojovať za svojho zamestnávateľa, ktorý ho platí – nie za farárov, ktorým jeho nadriadený porušuje základné práva.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!