Cirkev nedokáže Reformatu ani len zlikvidovať, hospodársky výbor opäť spomína sankcie pre neplatenie

BRATISLAVA – Generálny hospodársky výbor ECAV na Slovensku rokoval 4. a 5. mája v Bratislave. Na webe cirkvi o tom informoval jeho súčasný predseda Marián Damankoš.

Výbor okrem iného posudzoval hospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami v Ústredí Evanjelickej diakonie. Táto inštitúcia už v minulosti čelila viacerým kauzám, medzi nimi aj podozrivému nájmu jedného z bytov v areáli neďaleko generálneho biskupského úradu. Podľa Damankošových slov sa posúdením hospodárnosti nakladania s financiami zaoberala Revízna komisia Evanjelickej diakonie, ktorá na to dostala poverenie od Generálneho presbyterstva, a spoločne s ňou aj generálny hospodársky výbor. „Evanjelickú diakoniu zastupoval poverený riaditeľ Ján Gasper, s ktorým viedli prítomní obsiahly rozhovor na tému fungovania a hospodárenia ED. Generálny hospodársky výbor vyjadril svoje poľutovanie nad neprítomnosťou predsedníčky Správnej rady ED s. J. Tomašovičovej a to napriek tomu, že stretnutie bolo dlhodobo plánované a obsah rokovania vyžaduje najvyššiu pozornosť vedúcich osobností zainteresovaných strán,“ konštatoval M. Damankoš.

V diakonii nie je všetko v súlade s dobrými mravmi

Hlavnou témou bola podľa neho výška transferu finančných prostriedkov z ECAV do Ústredia diakonie. Ide o novú formu financovania. Do roku 2019 Ústredie Evanjelickej diakonie dostávalo peniaze priamo z Ministerstva kultúry SR, ale po zmene zákona štát posiela celý transfer zo svojho rozpočtu do ústredia ECAV na Slovensku. O tom, koľko z nich dostane na svoju prevádzku diakonia, rozhoduje Generálne presbyterstvo. „Vzhľadom k tomu, že podľa nového štátneho zákona sú prostriedky pre diakoniu súčasťou balíka financií, ktorého základom je počet členov ECAV, rozhodlo sa GP zistiť spôsob nakladania s prostriedkami a spôsob prijímania rozhodnutí v tomto zariadení, ktorým je Evanjelická diakonia. Dôvodom rozhodnutia je snaha Generálneho presbyterstva o efektívne a transparentné nakladanie s prostriedkami a o vytvorenie nového modelu financovania s ohľadom na nový štátny zákon,“ tvrdí predseda generálneho hospodárskeho výboru. Ako dodal, za minulý rok generálni presbyteri schválili diakonii 4,45 percenta z transferu pre evanjelickú cirkev, čo predstavuje viac ako 215 tisíc eur. Suma je podľa Damankošových slov v rovnakej výške, ako diakonia dostávala predtým z Ministerstva kultúry. Presbyterstvo však toto rozhodnutie podmienilo tým, že dôjde k sfunkčneniu dlhodobo absentujúcej revíznej komisie a do poriadku sa dá aj obojstranná komunikácia so správnou radou diakonie. Zároveň požadujú kontrolu nakladania s peniazmi. Damankoš zároveň potvrdil, že v diakonii nie je všetko v súlade s dobrými mravmi, ako na to už v minulosti upozorňoval aj týždenník Lutherus. Konštatoval, že vzhľadom na to, že „ani po opakovaných výzvach a niekoľkých uzneseniach generálneho presbyterstva nedošlo k vysvetleniu mnohých nejasností, rozhodlo sa generálne presbyterstvo pristúpiť k reštriktívnym opatreniam a vyzvalo kompetentných na zodpovedanie viacerých otázok súvisiacich s fungovaním Správnej rady a Ústredia Evanjelickej diakonie. Na záver rokovania prijal Generálny hospodársky výbor sériu odporúčaní pre Generálne presbyterstvo, ktoré sa bude problematikou financovania Ústredia Evanjelickej diakonie zaoberať na svojom zasadnutí.“

Na stole je opäť téma sankcií pre zbory

Členovia generálneho hospodárskeho výboru sa na dvojdňovom zasadnutí zaoberali aj poverením Generálneho presbyterstva na prehodnotenie vhodnosti v súčasnosti platného modelu financovania ECAV, ktorý bol schválený na synode v roku 2020 ako súčasť zákona
č. 02/2020 o finančnom zabezpečení poslania ECAV. Mnohými zbormi kritizovaný model zrejme aj v praxi ukázal, že naplniť stanovené odvody zo zborov do centrálnej kasy je neúnosné, o čom podľa informácií Lutherusu svedčí fakt, že podstatná časť cirkevných zborov predpísané platby neuhradila. Damankoš v tomto kontexte uviedol, že generálny hospodársky výbor spracoval sériu odporúčaní pre generálneho presbyterstvo, v rámci ktorých „dominuje odporúčanie na prehodnotenie súčasného modelu, vypustenie povinnosti platenia trojpercentného podielu na všetkých príjmoch cirkevného zboru a posilnenie naviazanosti cirkevného príspevku na počet kňazských staníc a množstvo členov cirkevného zboru.“

GHV podľa jeho vyjadrenia navrhol vedeniu cirkvi spôsob komunikácie s cirkevnými zbormi, ktoré nevedia zaplatiť cirkevný príspevok z rôznych dôvodov a sériu sankčných opatrení pre solventné, ale neplatiace cirkevné zbory. Je tak pomerne pravdepodobné, že vedenie cirkvi sa vydá cestou nátlaku na cirkevné zbory – mimochodom samostatné právne subjekty – a pristúpi k napĺňaniu vyhrážok z minulosti o tom, že zbory, ktoré príspevok nezaplatia, môžu byť zlikvidované. Viacerí farári pritom tvrdia, že nevôľu voči plateniu pociťujú od mnohých zborov, s ktorými komunikujú, a v cirkvi postupne slabne strach z represií, nakoľko rastie počet tých, ktorí sa odmietajú podriadiť diktátu zhora a sú odhodlaní obhajovať suverenitu svojich zborov. Deje sa tak aj preto, že vedenie cirkvi absolútne odignorovalo diskusiu o novom modeli financovania s tými, ktorých sa to najviac týka, a nový model financovania jednoducho odbavilo zaslaním platobného výmeru pre každý zbor.

Generálny hospodársky výbor však tento aspekt zjavne neberie do úvahy a opakuje svoj jediný argument: údajne hroziaci nedostatok finančných prostriedkov. Ten dáva do súvisu aj s očakávaným poklesom ľudí, ktorí sa pri tohtoročnom sčítaní prihlásia k svojej cirkvi. Nepátra však po príčinách tohto stavu a nepomenúva ani dôvody tejto krízy v cirkvi, za ktorej pôvodcu veľká časť cirkevníkov považuje práve súčasné vedenie a jeho direktívne rozhodnutia, ako aj neschopnosť doriešiť vleklé kauzy z minulosti a činiť z nich pokánie. GHV tiež argumentuje, že jedine naplnením centrálnej kasy možno zlepšiť odmeňovanie farárov. Ignoruje pritom dôsledky, ktoré so sebou priniesla vyše roka trvajúca pandémia – na jednej strane pokles príjmov z ofier a milodarov, no na druhej strane ušetrené peniaze z nekonaných cirkevných podujatí. O tom, na čo budú použité, cirkev mlčí.

Reformata – nesplnené uznesenie synody

Ďalším bodom rokovania bola Reformata. Ako už Lutherus uviedol v predchádzajúcich číslach, táto eseročka mala byť rozhodnutím synody z minulého roka zrušená do 31. marca tohto roka. Zatiaľ sa tak podľa všetkého nestalo a uznesenie synody tak ostalo nenaplnené. Reformatu malo nahradiť stredisko správy majetku, ktoré by spadalo priamo pod dohľad generálneho biskupského úradu. Damankoš vo svojej správe konštatuje, že Reformata, s. r. o. „stále nedokázala uspokojivo splniť viaceré uznesenia zo synody 2019 a 2020 a uznesenia Generálneho presbyterstva z posledných takmer dvoch rokov.“ Témou rokovania podľa neho bola aj otázka prípravy na preberanie cirkevného majetku, ktorý v súčasnosti spravuje spoločnosť Reformata, s.r.o., keďže Synoda v roku 2020 schválila zámer likvidácie tejto spoločnosti a presunu správy majetku priamo pod cirkev, resp. pod Generálny biskupský úrad. „Zámerom tohto rozhodnutia je väčšia miera efektivity hospodárenia s cirkevnými prostriedkami plynúcimi z prenajímania nehnuteľností. Členovia GHV s nevôľou prijali informáciu o pracovnej zaneprázdnenosti a teda neprítomnosti konateľa spoločnosti B. Rybnikára (blízkeho priateľa niekdajšieho konateľa Vladimíra Daniša, dosadeného súčasným vedením cirkvi pozn. red.), s ktorým chceli viesť zásadný dialóg na tému plnenia platných uznesení a kvalitnej pasportizácie a správy zvereného majetku a prípravy na zrušenie spoločnosti. Členovia GHV opakovane zdôraznili potrebu prijatia podrobného harmonogramu likvidácie spoločnosti a prechodu správy majetku do ECAV,“ tvrdí v správe M. Damankoš.

Vývoj posledných mesiacov teda ukazuje, že cirkev nie je schopná ani len zlikvidovať Reformatu, opradenú dlhoročnými kauzami – o ktorých Ján Brozman, súčasný generálny dozorca, verejne v médiách svojho času vyhlasoval, že „Reformata nie je žiadnou kauzou.“ Dnes už je zrejmé, že ide o kauzu takých rozmerov, s akými sa bude cirkev vyrovnávať ešte niekoľko rokov bez toho, aby si kompetentní dokázali priznať vinu a zachovať sa k Reformate v duchu vyvodenia patričnej sebareflexie.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!