Evanjelická diakonia mala kšeftovať s nájomným bytom ECAV

Synoda ECAV na Slovensku, ktorá zasadala 10. októbra v Ružomberku, sa zaoberala aj správou o spoločnosti Reformata, ktorá spravuje cirkevný majetok. Odznela aj otázka o prenajímaní bytu na Panenskej 25 v Bratislave, s ktorým sa malo zrejme kšeftovať.

Morálne zlyhanie diakonie

S nájomným bytom ECAV na Panenskej 25 mala kšeftovať Evanjelická diakonia zrejme už po roku 2014. Tej byt prenajal ešte bývalý konateľ Reformaty V. Daniš. Podľa dvoch členov synodálnej komisie na prešetrenie hospodárenia spol. Reformata J. Mervarta a M. Klimu zmluva medzi ECAV, ktorá bola zastúpená spol. Reformata a Evanjelickou diakoniou, bola podpísaná 1. 6. 2009. Byt s rozlohou 103 m2
sa nájomca zaviazal využívať za účelom realizácie projektov a činností Evanjelickej diakonie ako napr. práca s deťmi a mládežou. Na kompletnú rekonštrukciu priestorov v roku 2009 preinvestoval 32 000 €. Z tohto dôvodu bolo nájomné v roku 2009 stanovené na symbolické 1 euro a v ďalšom období na 1850 eur ročne (mesačne 154 €). Priestory mali byť počas prvého päťročného obdobia nájmu využívané v súlade so zmluvou.

V máji 2014 konatelia Reformaty –
V. Daniš a J. Mlynár – dodatkom zmluvu predĺžili o ďalších 5 rokov – do 31. 5. 2019. Základné nájomné pritom ostalo vo výške 154 € za mesiac, ale už bez akéhokoľvek záväzku diakonie investovať do majetku. V dodatku bola zároveň upravená klauzula, že bez súhlasu prenajímateľa môže nájomca priestory prenajať len Stredisku evanjelickej diakonie. Tá, podľa informácií J. Mervarta a M. Klimu, mala v roku 2018 „morálne zlyhať, keď zmluva, ktorá predpokladala realizáciu diakonických aktivít, bola zneužitá na komerčné podnikanie so zámerom dosahovania zisku.“ Na celosvetovej internetovej stránke (AirbnbCouch Surfing) sa totiž objekt patriaci ECAV prenajímal v cene okolo 25 € na osobu na noc pri maximálnom počte 8 osôb, pričom podľa údajov na stránke bola dosahovaná skoro 100-percentná obsadenosť.

„Pri obsadenosti len 5 osôb a cene 25 € za noc by priemerný mesačný zárobok dosiahol 3 750 €, pričom ročne by táto hodnota mohla dosiahnuť 45 000 € (pri plnom obsadení do 60 000 €). Nájom necelých 2 000 € ročne, ktorý Reformata „inkasovala“ od Ev. diakonie, je z tohto pohľadu zanedbateľný a evidentne to poukazuje na porušenie zmluvy zo strany nájomcu,“ myslia si obidvaja členovia spomínanej komisie. Dodávajú, že okrem toho „sa bez vedomia vlastníka objektu v jeho nehnuteľnostiach pohybovali úplne neznámi ľudia, čo predstavuje vážne porušenie bezpečnosti, týkajúce sa cirkevných pozemkov a budov v bezprostrednej blízkosti generálneho biskupského úradu“.

Porušenie nájomnej zmluvy

Súčasný konateľ Reformaty Branislav Rybnikár, blízky priateľ V. Daniša, konanie vysvetľuje tak, že priestory prenajímali pracovníci Strediska Evanjelickej diakonie na Partizánskej, kde boli ubytovaní dobrovoľníci v rámci výmenných programov. Ak dobrovoľníci neboli, mali osobu, ktorá tieto priestory ponúkala cez AirBnB. K otázke prenájmu bytu sa vyjadril aj I. Eľko, ktorý je ako člen predsedníctva ECAV zároveň Valným zhromaždením Reformaty, s. r. o. Ten, podľa informácií J. Mervarta a M. Klimu, rovnako tvrdil, že „diakonia dáva prenájom svojim stážistom, a keď tam nie sú, tak ho ponúka k prenajímaniu „na inej báze“, aby aspoň niečo dostala.“

Podľa členov prešetrovacej komisie vysvetlenie Ivana Eľka by možno obstálo v byte, ktorý by vlastnil, a vtedy by mohol sám rozhodovať o účele, spôsobe aj rozsahu jeho využívania. „Určite to však neplatí pre byt, ktorý patrí ECAV a ktorý Reformata ako správca prenajíma ďalšej právnickej osobe.“ Ako ďalej konštatujú, Eľko aj Rybnikár tak definitívne potvrdili, že objekt bol prenajímaný a využívaný na komerčné účely. „To všetko sa udialo bez vedomia ECAV ako vlastníka, resp. spoločnosti Reformata ako správcu. Zodpovednosť za tento stav nesie najmä Evanjelická diakonia, ktorá v súlade so zmluvou mala zabezpečiť, že objekt bude prenajatý len Stredisku Evanjelickej diakonie a nikomu inému,“ tvrdia obaja členovia komisie. Evanjelická diakonia tak porušila zmluvné podmienky využívania objektu a tiež, že objekt nesmie byť prenajímaný žiadnej inej osobe, iba Stredisku Evanjelickej diakonie (pritom bol prenajímaný tretím a dokonca úplne cudzím osobám cez verejný internetový portál). „Okrem toho porušila zásadu bezpečnosti pohybu v areáli generálneho biskupského úradu tým, že sa v ňom pohybovali bez oprávnenia úplne cudzie osoby a morálnu zásadu, že objekt prenajatý za symbolickú cenu na diakonické účely by sa nemal zneužívať v nekontrolovanom rozsahu na podnikanie a tvorbu zisku – to je podvod,“ dodávajú J. Mervart a M. Klima. Poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie J. Gasper pritom v tom čase, keď ho žiadal o vysvetlenie predošlý konateľ Reformaty Š. Sabol tvrdil, že o prenajímaní priestorov cudzím osobám nič nevie. Z internetu zároveň zmizla aj možnosť objednania pobytu z portálu AirBnB.

Žiadajú zverejniť dôkazy

Podľa nich B. Rybnikár a I. Eľko bagatelizujú aj výšku výnosu z tohto podnikania a to spochybňovaním kalkulácie, v danom prípade jednotkovej ceny prenájmu za noc, alebo celkového výnosu, ako ju uvádza správa synodálnej komisie na prešetrenie hospodárenia spol. Reformata. „Ibaže kalkulácia, ktorá bola použitá pre výpočet v správe komisie, nebola teoretická, ani ju nebolo potrebné konzultovať s „odborníkmi z Partizánskej”, pretože bola získaná priamo z vtedy ešte fungujúcich webstránok. Konkrétne bola použitá suma 120 eur za noc, pričom podľa obdobia a obsadenosti bola dosahovaná aj cena 150 eur. V správe, a rovnako na základe pozorovania nájomcov, bolo konštatované tiež to, že obsadenosť objektu bola veľmi vysoká. Čiže nie iba občas, ako to tvrdia zástupcovia vedenia Reformaty a ECAV,“ uvádzajú Mervart a Klima. Podľa nich sa Rybnikár snažil zisk z komerčného prenájmu ponížiť aj tvrdením, že „príjem za rok 2018 bol zhruba 13 974 €, od čoho je ešte potrebné odpočítať upratovanie, údržbu a pod.“

Keďže pre uvedené Rybnikárovo tvrdenie neboli predložené žiadne dôkazy, chcú obaja členovia komisie vyzvať predsedníctvo ECAV, a tiež konateľa Reformaty B. Rybnikára, aby zverejnili záväzné údaje o využívaní bytu a to, koľkým externým záujemcom bol byt cez AirBnB ročne prenajatý a s akým ziskom, zmluvu medzi Evanjelickou diakoniou a Strediskom Evanjelickej diakonie, potvrdenie o registrácii ubytovania na mestskom úrade, ktorý vedie evidenciu ubytovaných hostí, okrem iného aj za účelom platenia daní a kto bol konečným užívateľom výhod – zisku z komerčného prenájmu „sociálneho” bytu. Zároveň chcú žiadať vyvodenie zodpovednosti vo vzťahu k zmluvným partnerom (Evanjelická diakonia) za viacnásobné porušenie zmluvy s ECAV (zastúpenej spoločnosťou Reformata). V prípade podozrenia s kšeftovaním s majetkom ECAV a brania úplatkov, malo by sa to kvalifikovať ako trestný čin a bude treba podať trestné oznámenie. „Navyše, ak vedenie cirkvi požaduje ďalšie peniaze zo zborov, ale pritom prostriedky, ktoré má, zásadným spôsobom unikajú a tratia sa. Hospodárske veci je potrebné najskôr upevniť a zefektívniť so zámerom dosahovania zisku a až potom hľadať ďalšie riešenia,“ dodávajú členovia komisie.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!