Zverejňoval zápisnice, volal po transparentnosti. Keď sa z kritika stal funkcionár, informovanosť prestala byť prioritou

ZVOLEN – Presbyterstvo Západného dištriktu, ktoré zasadalo 27. septembra, opäť nezostalo nič dlžné povesti netransparentne informujúceho grémia. Ich postoj je v rozpore s tým, čo pred poslednými voľbami vedenia hlásal jeden zo súčasných členov presbyterstva.

V programe rokovania bolo zhodnotenie vnútromisijných podujatí ZD v tomto roku a plán najbližších akcií. Patria medzi ne Misijné dni v Piešťanoch či kázňové prípravky na advent a vianočné sviatky.

Ako na webe dištriktu informovala vedúca biskupského úradu Zuzana Žilinčíková, presbyterstvo sa zaoberalo aj žiadosťami CZ Hlohovec a CZ Modra-Kráľová, ktoré neboli schválené, pretože nespĺňajú podmienky Štatútu Generálnej podporovne. Neuviedla však, o aké žiadosti ide. Naproti tomu grémium odkleplo žiadosti ZD o finančný príspevok zo zahraničia na vnútromisijné podujatia plánované v roku 2024, ktoré budú postúpené generálnemu presbyterstvu a nemeckým partnerom.

Dištriktuálni presbyteri odsúhlasili novelizáciu Štatútu Bratislavského seniorátu, kde pribudol článok o činnosti výboru pre cezhraničnú spoluprácu. „Bola odročená žiadosť CZ Bratislava-Petržalka o zriadenie kaplánskeho miesta na najbližšie rokovanie DP z dôvodu, že k žiadosti neboli včas doručené všetky náležitosti, požadované uznesením BAS. V druhej polovici rokovania členovia DP prijali úpravu/odpustenie výšky príspevku do FCŠ za rok 2023 CZ Banská Bystrica, t. j. 2 % z predaja majetku za rok 2022, ktoré sa týkali budovy, ktorú odkúpil ZD,“ píše Žilinčíková.

Podľa jej slov na webovej stránke presbyterstvo vzalo na vedomie výzvu členov ECAV na hľadanie novej podoby spolunažívania so sestrami a s bratmi s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou s tým, že podporuje a žiada otvorený a komplexný dialóg kompetentných orgánov ECAV (Zbor biskupov ECAV a Vieroučný výbor ECAV) s iniciátormi výzvy.

Dištriktuálne presbyterstvo schválilo zmluvu a aj odmenu pre nového dištriktuálneho dozorcu Petra Synaka. Jej výšku však nezverejnili. Znova teda pod rúškom tajomstva odmietli zverejniť sumu, ktorú bude Synak poberať z vreciek veriacich v celom dištrikte.

Úroveň informovanosti sa v Západnom dištrikte podobá na tú, ktorú de facto od svojho nástupu do funkcií predviedlo a predvádza vedenie ECAV na Slovensku. Ľuďom odopierajú právo na informácie o chode cirkvi, dištriktov či seniorátov, zverejňujú len frázovité a bezobsažné správy. Pritom ešte pred voľbami farársky syn Daniel Mišina, dnes člen presbyterstva Západného dištriktu, na sociálnych sieťach vo veľkom kritizoval netransparentné informovanie. Teraz, keď je sám súčasťou vrcholového grémia, odrazu ostal ticho a už nezverejňuje zápisnice z rokovaní, ako to robil za bývalého vedenia cirkvi. Už mu neprekáža chabé informovanie o dianí v ECAV. „Je to jasný dôkaz, že sa na základe klamstiev chcel iba dostať do funkcií, pretože ak by mu úprimne záležalo na transparentnosti, dnes by rovnako nahlas kričal, že zápisnice z rokovaní majú byť sprístupnené verejnosti,“ myslí si oslovený farár, ktorý pôsobí v jednom z cirkevných zborov Západného dištriktu.

Redakcia Lutherus
Foto: zdecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!