Žiadajú o prerozdelenie celého štátneho transferu do cirkevných zborov

MERNÍK – Budúce financovanie cirkvi je otázkou, ktorá bude zrejme najviac rezonovať na októbrovej synode v Ružomberku. Napriek tomu, že mnohé zbory si uvedomujú, že o budúcej podobe finančných tokov rozhodne jednoliata skupina synodálov, táto téma ich nenecháva pasívnymi. Jedným z takýchto zborov je Merník v Šarišsko-zemplínskom senioráte, ktorý svojim nadriadeným – vedeniu ŠZS – poslal svoje vyjadrenie k financovaniu ECAV od roku 2021.
Dvaja členovia zborového presbyterstva sa totiž 12. septembra zúčastnili na stretnutí v Liptovskom Hrádku, ktoré sa týkalo financovania ECAV na Slovensku od budúceho roka. Vzápätí materiál zo stretnutia distribuovali všetkým členom presbyterstva a bol zvolané jeho zasadnutie. Cieľom bolo vyjadriť sa k jednotlivým návrhom a prijať k otázkam financovania vlastné stanovisko.
Na rokovaní zborového presbyterstva zazneli rôzne návrhy. Niektorí členovia vyjadrili súhlas s tým, že súčasná výška mzdy pre duchovných je ponižujúca. Navrhli pritom, aby došlo k zníženiu počtu zamestnancov na biskupských úradoch a aby sa zároveň opätovne preskúmalo hospodárenie Reformaty. Uviedli, že celý štátny transfer pre ECAV treba rozdeliť cirkevným zborom na platy duchovných s tým, že ak by to bolo potrebné, jednotlivé cirkevné zbory si dofinancujú plat svojho duchovného.
Po rozprave zborové presbyterstvo v Merníku prijalo nasledovné uznesenia:
1. Rozdeliť celý príspevok od štátu do jednotlivých cirkevných zborov. Ak by bolo ešte potrebné, cirkevný zbor navýši mzdu zborového farára pri dodržaní štátnych a cirkevných predpisov.
2. Doplniť do Cirkevnej ústavy, že „všetka moc v ECAV pochádza z cirkevných zborov.“
Obidve uznesenia boli hlasovaním celozborového presbyterstva prijaté jednomyseľne všetkými prítomnými presbytermi a presbyterkami. V tomto kontexte požiadali vedenie seniorátu, aby názor zborového presbyterstva prezentovalo aj na synode.
Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!