Správna rada ASloZ: generálny biskup manipuluje evanjelickú verejnosť

Vedenie cirkvi sa 12. septembra v Liptovskom Hrádku stretlo s predsedníctvami cirkevných zborov. Na rokovaní, ktorého témou bola budúca podoba financovania cirkvi sa generálny biskup Ivan Eľko vyjadril, že od spoločnosti Reformata, ktorá spravuje majetok ECAV, nemožno čakať, že bude sliepkou, ktorá bude znášať zlaté vajcia. Takisto účastníkom stretnutia položil rečnícku otázku, či vedia, koľko Reformata odviedla za posledných 4 – 5 rokov do ECAV, s tým, že si aj sám odpovedal: NIČ!

K Eľkovým tvrdeniam sa v stanovisku vyjadrila Správna rada Asociácie slobodných zborov.

„Tieto informácie sa nezakladajú na pravde, účastníkov stretnutia generálny biskup klamal a zavádzal. Za zvlášť závažnú považujeme skutočnosť, že tým znevážil úrad generálneho biskupa, a to z pozície člena predsedníctva cirkvi, ktoré je zároveň najvyšším orgánom, a to Valným zhromaždením spoločnosti Reformata! Kto iný má mať lepšie informácie o hospodárení spoločnosti, kto iný má väčšiu právomoc a vplyv na spoločnosť ako práve generálny biskup v spojení s generálnym dozorcom cirkvi?“ – pýta sa v stanovisku správna rada ASloZ.

Táto skutočnosť je podľa jej členov ešte závažnejšia z toho pohľadu, že informácie o Reformate boli na pravú mieru uvedené v správe špeciálnej synodálnej komisie, ktorá bola na Synode 2019 v Prešove veľkou väčšinou synodálov schválená. Správna rada preto citovala priamo zo správy: „V roku 2015 bol odvod do ECAV 30 000 €, v roku 2017 to bolo 65 301,68 € (z toho 14 529,26 € za nájom pôdy v Beckovskej Vieske). V roku 2018 bol odvod do ECAV vo výške 73 055,74 € (z toho 13 643,16 € za nájom pôdy v BV). V roku 2019 Reformata neodviedla do ECAV žiadnu sumu, pretože spol. Reformata zaplatila daňovému úradu na daniach a pokutách za roky 2012 až 2014 sumu vo výške 72 835,62 €. Reformata za roky 2015 – 2018 odviedla do ECAV spolu 168 357 €, pričom spolu s peniazmi, ktoré bolo nutné uhradiť daňovému úradu, vytvorila zdroje vo výške 241 193 €!“

Manipulatívne zavádzanie širokej verejnosti

Podľa správy synodálnej komisie bolo od roku 2004 do roku 2014 (za 11 rokov) do ECAV odvedených len 99 083 €, čo predstavuje hodnotu približne 9 000€ ročne. ASloZ zdôrazňuje, o aký rozdiel ide oproti hospodáreniu v období rokov 2015 – 2018, keď Reformata za 4 účtovné roky dokázala vytvoriť zdroje pre ECAV vo výške 241 193€, čo je viac ako 60 000€ ročne, a to s potenciálom ďalšieho rastu. „Na dokreslenie situácie pripomíname, že bývalí konatelia (do roku 2014) doteraz neodovzdali elektronickú verziu účtovníctva,“ píše sa v stanovisku správnej rady ASloZ.

Podľa neho takéto zavádzanie širokej evanjelickej verejnosti vyznieva o to viac účelovo a manipulatívne v situácii, keď vedenie cirkvi, po predchádzajúcom prerokovaní v Generálnom presbyterstve, plánuje na Synode predložiť nový návrh financovania cirkvi. „Tento návrh je založený skoro výlučne na zvyšovaní odvodov z cirkevných zborov, a úplne ignoruje iné zdroje financovania: z Reformaty, iných zariadení ECAV či z podnikateľskej činnosti. A to, že niektorí predstavitelia ECAV resp. Evanjelickej diakonie vedia podnikať, ukázali na komerčnom využívaní bytu na Panenskej 25. Avšak za cenu porušenia elementárnej morálky, podpísanej zmluvy, a nie v prospech ECAV, ktorej tento byt a aj celý objekt patrí! Práve so spoločnosťou Reformata je totiž spojené aj zavádzanie celej ECAV na Slovensku, ktorého sa dopustili bývalí konatelia v rokoch 2012 – 2013, keď skresľovali správy o hospodárení Reformaty, ktoré boli predkladané Generálnemu presbyterstvu, ktoré v tom čase bolo Valným zhromaždením spoločnosti.“

Generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi správna rada ASloZ adresovala i slová: „V tomto kontexte vaše vyjadrenie na stretnutí predsedníctiev cirkevných zborov ECAV považujeme za účelovú manipuláciu širokej evanjelickej verejnosti, s cieľom získania ďalších peňazí zo zborov, a to v situácii, keď doteraz neboli objasnené ani bývalé kauzy (Svoradove, Panenská, Palisády a pod.), spojené s tou-
to spoločnosťou do roku 2014. To vyvoláva oprávnené pochybnosti a otázky, či je zvyšovanie odvodov zo zborov vôbec potrebné, a kto bude so zdrojmi z Reformaty resp. z iných zdrojov disponovať. Sme presvedčení, že takýto netransparetný a manipulatívny prístup vytvára atmosféru nedôvery, podozrievania a pochybností, ktorá novému vedeniu nedáva žiaden mandát požadovať ďalšie finančné zdroje zo zborov, pokiaľ nevysvetlí bývalé kauzy, nepredstaví úsporné programy na GBÚ a dištriktoch, a nepredloží potenciálny prínos z iných aktivít, ktoré by pomohli zabezpečiť financovanie cirkvi.“

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!