Výzva z Pukanca: hľadajte riešenia, ktoré pre zbory nebudú likvidačné

PUKANEC – Predsedníctvo a presbyterstvo cirkevného zboru Pukanec v Dunajsko-nitrianskom senioráte zaslalo Ivanovi Eľkovi, ktorý aktuálne zastáva funkciu generálneho biskupa, list, v ktorom sa vyjadrilo k plánovaným zmenám vo financovaní ECAV na Slovensku.

Mottom listu sa stali biblické slová z Listu Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.“ Reagujú v ňom na materiály, ktoré boli do zborov len nedávno zaslané vo veci budúceho financovania cirkvi.

„V materiáli, ktorý sme dostali pod názvom Financovanie ECAV, sa hneď v prvom odseku uvádza: Prečo meniť financovanie? Ako je v prvom odstavci uvedené, vo všeobecnosti v spoločnosti prevláda názor, že štát financuje cirkev, a my, ktorí sa v cirkvi aktívne pohybujeme, vieme, že to nie je pravda – že štát iba prispieva na činnosť cirkvi, a to najmä na platy duchovných a prevádzku troch biskupských úradov. Veľmi krásna je veta: „Všetky ostatné náklady na prevádzku kostolov, modlitební, fár, organizáciu misijných podujatí znášajú priamo cirkevné zbory z príspevkov svojich členov.“ Radi by sme reagovali práve na túto poslednú vetu, keď si spoločne uvedomujeme, že okrem tohto náročného financovania nášho cirkevného zboru, máme ešte prispievať na chod biskupských úradov, dištriktov…,“ uvádza v liste predsedníctvo CZ Pukanec.

Ako pripomína, v materiáli o financovaní sa poukazuje na to, že príspevok od štátu je „iba“ 4 568 230 eur. Upriamuje pritom pozornosť na fakt, že v prípade odluky cirkví od štátu by ECAV nemusela dostávať ani túto sumu. Kladie teda otázku: „Či by aj potom niekto napísal, že ide iba o 4 568 230 eur?“

Oba modely sú pre zbory likvidačné

Predstavenými modelmi cirkev podľa názoru predsedníctva a presbyterstva CZ Pukanec nechce znášať bremená svojich zborov, ale kladie im na plecia ešte väčšie bremeno, aké dosiaľ nesú. Preto navrhované modely považuje za likvidačné. „Hovoria len o tom, že konkrétne náš cirkevný zbor bude platiť navyše 2 031 eur alebo 3 500 eur (podľa toho, ktorý model financovania bude prijatý, pozn. red.). Určite chceme podotknúť jednu vec: ak by náš cirkevný zbor nemal príjmy z prenájmu priestorov vo veži pre mobilných operátorov, tak by mal velikánsky problém, z čoho zaplatiť elektrinu a plyn pre existenciu prevádzky nášho cirkevného zboru. Ak by došlo k schváleniu či už jedného alebo druhého modelu, a vznikne povinnosť platenia nielen pre náš cirkevný zbor, ale pre všetky cirkevné zbory na Slovensku, dovolíme si povedať, že mnoho cirkevných zborov, ktoré nie sú v extra dobrej finančnej kondícii, bude zrušených, nebudú obsadené duchovným pastierom a evanjelická cirkev a viera v týchto jednotlivých zboroch v obciach, zanikne,“ myslia si vo vedení CZ Pukanec. Dodávajú, že v cirkvi sa hovorí o osvete a priťahovaní mladých ľudí do kostolov, no realita návštevnosti na službách Božích spočíva konkrétne v CZ Pukanec v 15 – 20 ľuďoch s tým, že pri oferách cirkevníci prispievajú podľa svojich možností.

Vďační aj za „medený šrot“

Predsedníctvo CZ Pukanec vo svojej reakcii cituje slová biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa, ktorý spomína „medený šrot“.

„Náš cirkevný zbor by bol hrdý za akýkoľvek „medený šrot“, keby bol naviazaný na počet duší, ktorí navštívia služby Božie v nedeľu. Lenže máme pocit, že čoskoro nebude ani tento „medený šrot“, pretože ho nebude mať kto do kostolov doniesť. Ak chceme zachovať evanjelickú cirkev na Slovensku a chceme, aby naše chrámy neboli prázdne, hľadajme také riešenia, ktoré nám pomôžu, a nie také, ktoré nás položia na lopatky.“

Presbyteri CZ Pukanec píšu, že v materiáli k financovaniu sa dočítali aj to, že: „dôležitou súčasťou príjmov dištriktov a ústredia cirkvi sú aj príjmy z prenájmu majetku, ktoré pre ZD predstavovali v roku 2019 sumu 58 365 eur a pre ústredie cirkvi sumu 286 216 eur.“ Zároveň je v ňom uvedené, že po odpísaní energií, opráv, odpisov a pod. zo sumy 58 365 € zostalo 17 874 € a z 286 2016 € zostala suma 63 080 €. „Máme za to, že treba asi trošičku korigovať náklady na prevádzku budov a možno pristúpiť k trošku hospodárnejšiemu nakladaniu s financiami na úrovni GBÚ. Pred časom sa hovorilo aj o zrušení dištriktov. Prečo v tomto materiáli nie je model financovania bez dištriktov? Pretože to vyhovuje pár ľuďom, ktorí nechcú ubrať na svojom komforte, a ten komfort majú dorovnať cirkevné zbory?“ – pýtajú sa pukanskí evanjelici.

Žiadajú hľadať iné riešenia

Vo svojom liste poukázali na úvahu v materiáli o financovaní, kde sa hovorí, že by sa zrušili všetky biskupské úrady a celý príspevok od štátu by sa rozdelil medzi zbory. „Píše sa tam, či si vieme predstaviť, ako by to vyzeralo v praxi, a kto by bol zamestnávateľom farára – či priamo cirkevný zbor? A keby sa mu skončilo volebné obdobie, a zbor by ho už napríklad nechcel kandidovať, či by išiel na úrad práce, a kto by v zboroch viedol mzdovú a personálnu agendu… Ak tento text má slúžiť ako strašiak pre cirkevné zbory, že by sme si toto na úrovni zborov nevedeli zastrešiť, tak chceme povedať len toľko, že v cirkevných zboroch pracujú šikovní ľudia, a myslíme si, že je najmenší problém prihlásiť duchovného do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a odvádzať za neho všetky odvody. Čo sa týka toho, že by duchovný bol priamo zamestnancom cirkevného zboru, a v tom by bol problém? Veď aj teraz si zbor svojho duchovného volí na 10 rokov. A takzvané funkčné obdobia sú v našom štáte tiež samozrejmosťou. Veď v zboroch podávame daňové priznania, vedieme účtovníctva, tak prečo zrazu by toto mal byť nejaký problém?“ – pýtajú sa Pukančania.

Podľa modelu budú musieť platiť na každého člena v cirkevnom zbore približne 11 eur, ktoré budú posielať na biskupský úrad. V súčasnosti je cirkevná daň v tomto zbore, ako zdôrazňujú, 6 eur na dospelého, 3 eurá na dieťa. „Takže keď k 6 eurám pripočítame 11 eur, ktoré odvedieme na biskupský úrad, a budeme teda žiadať 17 eur na člena cirkevného zboru, pokojne sa môže stať, že z 300 členov budeme mať len 100. A keď takýto pokles evanjelikov na Slovensku bude celoplošný, bude aj príspevok od štátu pre evanjelickú cirkev taký, ako bol predtým? V súčasnosti platíme povinne vyhlasované celocirkevné ofery, percentuálny podiel z našich príjmov: 2 % z prenájmu 172 eur, 2 % z predaja majetku za rok 2019 bol 172 eur a 3 % z predaja 258 eur na GP, finančné prostriedky za členov cirkevného zboru 163 eur, aj seniorátny príspevok, aj dištriktuálny príspevok 123 eur, snažíme sa prispieť aj na cirkevné zbory, pre ktoré je vyhlásená ofera. Naše ročné náklady na elektrickú energiu, vykurovanie, vodné sú cca 6 000 eur. Ďalšie výdavky: daň z príjmu cca 600 eur, daň z nehnuteľností a poistné cca 400 eur. Naše ročné príjmy sú 12 150 eur, pozostávajú z prenájmu 8 564 eur, pričom nie je isté, či tieto príjmy budú dlhodobé. Zvyšok príjmov je z milodarov, ofier a cirkevného príspevku,“ analyzujú svoju situáciu predsedníctvo a presbyterstvo CZ Pukanec.

Vo svojom liste, ktorý žiadajú prečítať na synode ECAV, preto vyzvali k hľadaniu iného riešenia financovania cirkvi a nakladania s jej majetkom. „Veď naša evanjelická cirkev nás má všetkých spájať. Máme si navzájom pomáhať, a hľadať riešenia, aby sme sa rozrastali a súdržne spolu pracovali. Pevne veríme, že tento list z Cirkevného zboru Pukanec neskončí v zabudnutí, ale zostane v našich mysliach pre to, aby sme spoločne našli riešenie, ako našu cirkev a vieru aj v tejto ťažkej dobe zachovať,“ uzavreli.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!