Synoda zabránila prístupu k informáciám z ďalšieho vysokého cirkevného grémia

BRATISLAVA – Vedenie ECAV na Slovensku opäť ukázalo, že sľuby o transparentnosti, ktoré im pomohli dostať sa k moci, ostali len prázdnymi frázami. Synoda totiž nenápadne prijala ďalšie „pozoruhodné“ uznesenie.

Minuloročná synoda v rámci legislatívnych zmien prijala jedno navonok ne- patrné uznesenie. Z cirkevného zákona o rokovacom poriadku č. 15/2004 vypustila slovné spojenie „a predsedníctvam seniorátov“. Následkom toho budú zápisnice z dištriktuálnych presbyterstiev dostávať len ich členovia – a o priebehu rokovania sa tak nedozvedia ani predsedníctva najbližšej nižšej cirkevno-organizačnej jednotky, teda seniorátu. Za vzor si zrejme vzali generálne presbyterstvo, ktoré o obsahu rokovania informuje rovnako len svojich členov.

Prijaté uznesenie tak predstavuje ďalšie rozhodnutie, ktoré ostentatívne ukazuje skutočnosť odklonu ku hierarchickému usporiadaniu cirkvi, čo reformácia rázne odmietla, a posilňovania moci vyššej hierarchie. Tento fakt potvrdzuje aj to, že na tej istej synode bol zo stola zmietnutý návrh synodála – skúseného právnika a dlhoročného sudcu, aby sa do cirkevnej ústavy vrátila zásada, že všetka moc pochádza v cirkvi z cirkevného zboru. Ako sa však podľa slov mnohých veriacich dnes ukazuje, cirkevný zbor má právo len platiť príspevky, ktoré mu nadiktujú a už sa nikdy nedozvie, o čom rokujú hierarchicky vyššie orgány.

Schválenie tejto   zmeny   na   synode v praxi znamená, že už ani predsedníctva seniorátov nedostanú do rúk zápisnicu z rokovania dištriktuálnych presbyterstiev. Hoci sa funkcií ujali členovia cirkvi, ktorí v minulosti volali po väčšej transparentnosti, v praxi ukazujú pravý opak.

Ozvali sa aj niektorí predsedovia celocirkevných výborov s tým, že dokonca ani oni nemajú prístup k zápisniciam z rokovaní ústredného cirkevného orgánu, takže odrezanie seniorátov od informácií nie je až takým veľkým prekvapením.

A základné organizačné jednotky – cirkevné zbory, ani len netušia, čo sa vo vrcholnej „cirkevnej politike“ deje.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!