Riešili financovanie i súdnictvo, návrhy chcú predložiť synode

ZVOLEN – Vo Zvolene 19. júna už siedmy raz v tomto roku zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. Informáciu o tom priniesla webová stránka cirkvi.

„Pred začiatkom samotného rokovania GP generálny biskup Ivan Eľko slávnostne uviedol do funkcie predsedu, podpredsedu, členov Generálneho súdu a generálneho žalobcu zvolených na Synode v roku 2018 a 2019. Ceremónia sa konala v kostole Svätej Trojice,“ priblížil na webe riaditeľ generálneho biskupského úradu Igor Bartho.

Podľa jeho slov hlavným bodom programu bolo pokračovanie diskusie k legislatívnym návrhom v oblasti financovania cirkvi a cirkevného súdnictva. „Pripomienkovanie oboch zákonov je už v pokročilom štádiu. Posledné pripomienky, ktoré vzišli z diskusie na rokovaní, budú do návrhov zákonov zapracované a pred ich postúpením právnemu výboru a Synode budú ešte raz posúdené generálnym presbyterstvom na jeho septembrovom zasadnutí,“ uviedol bez toho, aby bližšie špecifikoval, ako vlastne vyzerá navrhovaný model financovania či cirkevného súdnictva. Z toho možno predpokladať, že verejnosť sa o nich dozvie až v momente, keď budú pripravené na schvaľovanie synodou a nebude mať možnosť návrhy pripomienkovať ani sa zapojiť do celocirkevnej diskusie.

GP sa tiež malo zaoberať Centrom histórie ECAV na Slovensku. I. Bartho píše, že Centrum histórie bude pozostávať z troch zložiek: knižnice, archívu a muzeálneho zariadenia. „GP schválilo štatút knižnice, ako aj štatút muzeálneho zariadenia. Štatút archívu ECAV bol už schválený skorej. S budovaním Centra histórie ECAV je úzko spojený zámer využitia „Modranského sirotinca“ ako jeho sídla. Tento zámer však predpokladá komplexnú rekonštrukciu sirotinca. Uvedená rekonštrukcia je však v súčasnosti nad rámec finančných možností cirkvi a tak bude potrebné zvoliť metódu postupných krokov,“ dodal.

Za členov mediálneho výboru GP zvolilo Miroslava Iľka, Lukáša Gregora a Martina Mazagu. GP sa tiež podľa vyjadrenia riaditeľa GBÚ zaoberalo žiadosťou Seniorálneho presbyterstva BAS o zasielanie plného znenia zápisníc z rokovania GP na senioráty. „Generálne presbyterstvo v súlade so stanoviskom Právneho výboru žiadosti nevyhovelo,“ konštatuje Bartho.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!