Po 20 rokoch inštalovali jelšavského farára

JELŠAVA – Do funkcie zborového farára bol 18. mája v Evanjelickom kostole v Jelšave inštalovaný Ivana Bojna. Slávnosť inštalácie vykonala konseniorka Gemerského seniorátu Karmen Želinská s dvoma asistentkami: Emíliou Völgyiovou z CZ ECAV Chyžné a Ľubicou Sobanskou z CZ ECAV Slovenská Ves. Liturgiu a piesne z Evanjelického spevníka organovou hudbou sprevádzala kantorka Jana Januchová.

Po slávnostnom vstupe duchovných sa prihovoril dozorca cirkevného zboru Milan Kolesár a konseniorka Gemerského seniorátu Karmen Želinská na text Joz 1, 9. Tento biblický citát bol súčasťou pozvánky na slávnosť inštalácie. V príhovore hovorila veriacim o práci duchovného v cirkevnom zbore v mestskom prostredí a o práci v priľahlých obciach. Poukázala na pokornú službu, ale aj na útechu a úsmev, ktorý má mať aj naďalej duchovný pastier pripravený pre každého, aby jemu zverení ľudia vedeli, že ich má rád. Po inštalačných otázkach asistentky symbolicky odovzdali duchovnému chrámový kľúč, Bibliu, sviatostné nádoby, chrámovú agendu a kamžu. Po inštalačnom sľube konseniorka vyhlásila inštalovaného za zborového farára CZ ECAV Jelšava a udelila mu požehnanie do služby. Nasledovali modlitby za inštalovaného o múdrosť Ducha Svätého. Slová utvrdenia „Confirma Deus“ zaspievala konseniorka Karmen Želinská.

Kázňou slova Božieho sa prihovoril tajomník biskupa Východného dištriktu v Prešove Marek Cingeľ. Vyzdvihol v prvom rade odpustenie a hľadanie spoločných ciest. Povzbudil zborového farára k ďalšej vytrvalosti. Po zvesti slova Božieho nasledoval chorál v podaní dychového orchestra a program v podaní detí z detskej besiedky.

Účastníkom sa prihovoril aj inštalovaný farár. Vyjadril vďaku Pánu Bohu a všetkým prítomným, svojej rodine a všetkým, ktorí pri ňom v jeho službe stáli. Poukázal na to, že aj pred vyvolený ľud Pán Boh postavil Jordán, ktorý bol rozvodnený a oni ho museli prejsť na miesto, ktoré im Pán Boh určil. Nasledovali pozdravy prítomných. Chrámové zhromaždenie pozdravil Attila Spišák z CZ Slovenský Komlóš. Pripomenul dlhoročné vzájomné pevné vzťahy medzi cirkevnými zbormi, ale aj jednotlivcami, ako sa aj naďalej prehlbujú. Ľubica Sobanská hovorila o spoločnom predchodcovi v oltárnej službe tohto cirkevného zboru, ktorý má zvečnené srdce na náhrobnom kameni na mieste posledného odpočinku v tomto meste. Pripomenula všetkým veriacim, aby si dobre všimli toto miesto, keď budú tadiaľ prechádzať. Popriala ordinovanému farárovi hojnosť Božieho požehnania v službe. Po ukončení slávnostných služieb Božích bolo pre všetkých pripravené pohostenie na farskom dvore.

Posledná inštalácia sa v cirkevnom zbore konala 5. júna 1987, keď si cirkevný zbor zvolil Ľubicu Sobanskú za zborovú farárku. Súčasný farár je 29. pastierom cirkevného zboru. „Vďaka patrí i všetkým členom cirkevného zboru za ochotu a zvlášť obetavým presbyterom, ako aj spoluorganizátorom celého stretnutia Klubu dôchodcov Jelšava, Mestským službám Jelšava, Poľovnému združeniu Jelšavan za ochotu podieľať sa na príprave a dôstojnom priebehu tejto slávnostnej udalosti,“ uviedol novoinštalovaný farár Ivan Bojna. Na záver poďakoval cirkevným zborom v Jelšave, Kameňanoch aj Gemerskej Teplici s fíliami a všetkým za vrúcne želania do ďalšej služby.

Informoval: I. Bojna

 

Predchádzajúca

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!