Nevedia, čo s budovou na Panenskej. Neznámej firme, ktorá by im dala odpoveď, plánovali dať desaťtisíce eur

BRATISLAVA – Otázka budúcnosti evanjelickej budovy na Panenskej ulici 25 v Bratislave ostáva naďalej nejasná. Kauza okolo jej využitia sa stala predmetom mnohých polemík, keďže minulý rok sa na synode odohral pokus o jej vyvedenie z majetku cirkvi.

Ani súčasní konatelia Reformaty nenakladajú s majetkom ECAV dobre. Jednu lukratívnu budovu chcú zvaliť, druhú vyviesť z cirkvi. Cirkev by potrebovala veriacich a neskorumpovaných funkcionárov, inak príde o všetko, myslia si veriaci. Foto: googlemaps

Ani súčasní konatelia Reformaty nenakladajú s majetkom ECAV dobre. Jednu lukratívnu budovu chcú zvaliť, druhú vyviesť z cirkvi. Cirkev by potrebovala veriacich a neskorumpovaných funkcionárov, inak príde o všetko, myslia si veriaci. Foto: googlemaps

Stavba bola kedysi vo vlastníctve nemeckej evanjelickej cirkvi. Sídlila v nej evanjelická nemocnica. Dnes sa však o ňu uchádzajú hlavne ľudia, ktorí by ju radi previedli na iný subjekt – takže by už nepatrila ECAV na Slovensku.

Farári nadobudli dojem, že domov by v budúcnosti mohli využívať v starobe aj oni.

Pokus zmeniť vlastníka budovy sa odohral na synode v minulom roku. Tomáš Hyben, jeden z konateľov Reformaty, ju chcel previesť z majetku cirkvi do majetku neziskovej organizácie s tým, že v nej bude zriadený domov sociálnych služieb, a tak bude o budovu postarané. O jeho vznik sa mala postarať práve neziskovka, ktorá mala podľa jeho predstavy zabezpečiť aj financovanie z eurofondov. Po diskusii sa ukázalo, že Hyben chcel budovu dohodiť neziskovke, nad ktorou by mal vplyv, či by šlo buď priamo o jeho organizáciu, alebo združenie jemu blízkych ľudí.

Hyben svoj projekt prezentoval tak, že farári nadobudli dojem, že domov by v budúcnosti mohli využívať v starobe aj oni. Niektorých tento aspekt oslovil do tej miery, že mu boli naklonení – no iní zhodnotili, že by šlo o domov sociálnych služieb vo veľmi lukratívnych priestoroch, a tak predpokladajú, že farári by si pobyt v ňom zo svojich nízkych dôchodkov nemohli dovoliť. „Zrejme by v ňom starobu trávili len majetní ľudia, čo sa pre ľudí, ako je Hyben, môže javiť ako perspektívny biznis. Práve Hyben má s podnikaním tohto druhu bohaté skúsenosti, keďže prevádzkuje zariadenie pre seniorov v Tatranskej Štrbe,“ vyjadrili sa niektorí farári pre Lutherus. Už v minulosti vyšlo najavo, že v rámci tohto biznisu parazituje na značke Evanjelickej diakonie, čo je zavádzajúce pre potenciálnych klientov a ich rodinných príslušníkov. Navonok sa tvári ako zariadenie diakonie, no v skutočnosti patrí do súkromných rúk.

Synodáli minulý rok napokon neschválili projekt domova sociálnych služieb na Panenskej a vyvedenie budovy z cirkvi. Hybena skríženie plánov zrejme nahnevalo do tej miery, že sa vzápätí vzdal viacerých funkcií v cirkvi. Skončil ako dozorca Tatranského seniorátu, podľa informácií Lutherusu odstúpil aj z postu podpredsedu predstavenstva vydavateľstva Tranoscius. Miesto konateľa v Reformate, ktorá spravuje cirkevný majetok, si však ponechal. Spolu s druhým konateľom Petrom Gärtnerom sa má aktuálne snažiť o obnovu neschváleného zámeru domova sociálnych služieb, resp. niečoho podobného. Cirkev by v tejto súvislosti mala vybrať firmu, ktorá by zhodnotila, ako naložiť s budovou na Panenskej ulici v hlavnom meste. Stáť by to malo až okolo 50 000 eur. Za túto sumu by firma povedala, ako objekt najlepšie využiť…

Samotný Hyben na tohtoročnej synode sa správal neštandardne. Podľa niektorých synodálov zrejme nebol psychicky v poriadku. Mnohí si všimli, že chodil nervózne z miestnosti do miestnosti. V tejto súvislosti oslovený psychológ hodnotí, že to pripomína psychopatické správanie. Psychopati totiž nemajú radi čakanie. Ak vám niečo ponúknu a získajú pocit, že sa vám to páči, budú chcieť, aby ste do toho išli hneď. Bežný človek potrebuje určitý čas na budovanie si vzájomného vzťahu, dôvery, priateľstva. Psychopatovi je to jedno – vzťah budovať nechce (aj keď navonok vám môže tvrdiť pravý opak) a zároveň chce čo najskôr vidieť výsledky svojho konania. Je preto možné, že správanie vychádzalo z toho, či sa mu na tejto synode podarí pokročiť v naplnení svojich cieľov, ktoré si naplánoval.

Dokazuje to aj fakt, že podľa niektorých synodálov im Božím slovom akoby skôr nadával, konkrétne citáciou z Biblie: „Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý ponesie svoju ťarchu.“

Cirkev by v tejto súvislosti mala vybrať firmu, ktorá by zhodnotila, ako naložiť s budovou na Panenskej ulici v hlavnom meste. Stáť by to malo až okolo 50 000 eur. Za túto sumu by firma povedala, ako objekt najlepšie využiť…

Ako uvádza zápisnica zo synody, v duchu biblického textu sa zmienil, že sú ľudia, ktorí im ako konateľom pomáhajú bremeno, ktoré si aj sami na seba naložili, niesť, ale potom sú aj takí, ktorí im ešte nakladajú ďalšie a hádžu polená pod nohy. Podľa psychológa mohli mať synodáli takýto dojem, pretože takíto ľudia spravidla nemajú žiadnu úctu k zákonom, pravidlám, morálke alebo etike, ale vedia ich veľmi dobre zahrať a využiť. Zriedkakedy cítia vinu či strach zo zlyhania. Dokážu sa rozhodovať rýchlo a chladnokrvne. Sú schopní vymyslieť zložité a prepracované stratégie, pomocou ktorých získajú moc, peniaze, vplyv, alebo iné, často aj nezákonné formy uspokojenia.

Hyben sa synode podotkol, že vzhľadom na fakt, že zámer domova sociálnych služieb neprešiel, na budove v lukratívnej časti Bratislavy sa nič neurobilo. Keďže jej stav si podľa Hybena vyžaduje rekonštrukciu, tlačil na synodálov, aby sa zamysleli, „čo s tým ďalej“. Na Panenskej pritom stále bývajú ľudia v režime regulovaného nájmu s tým, že právo dediť nájomný vzťah majú aj ich potomkovia s trvalým pobytom. Uviedol, že z nájmu cirkev dostáva iba 8 000 eur. On sám teda vidí riešenie len v zmene účelu samotnej stavby. Riešením, ako povedal, je len úver na rekonštrukciu alebo prenajatie budovy s pozemkom.

K výberu firmy pre zhodnotenie perspektívy budovy sa na synode vyjadril aj Marián Damankoš, predseda generálneho hospodárskeho výboru. Podľa jeho slov výbor vypracoval niekoľko alternatív využitia objektu. Ako uviedol, z ponúk nevedel nikto kvalifikovane vybrať, a tak navrhli súťaž, v ktorej by sa vybranej firme zaplatilo za to, aby niečo ponúkla. Dodal, že ani tento variant neprešiel. Damankoš tvrdí, že cirkev sa ohľadom budovy musí rozhodnúť čo najskôr, lebo odkladanie riešenia bude zvyšovať investície. Návrh bol podľa jeho slov postavený tak, aby ECAV vyhlásila súťaž na využitie nehnuteľnosti.

Zaplatenie firmy sa nepozdáva ani niekdajšiemu biskupovi Slavomírovi Sabolovi. Cirkev by si podľa jeho názoru mala využitie budovy vyriešiť sama. Myslí si, že s návrhom by mal prísť aj Hyben ako jeden z konateľov Reformaty. Na to sa ho Gärtner na synode snažil presvedčiť, že cirkev si bude záležitosť riešiť po vlastnej linke. Nakoniec synoda uznesením poverila predsedníctvo cirkvi a generálne presbyterstvo, generálny hospodársky výbor a konateľov Reformaty, aby do najbližšej synody predložili návrhy riešenia rekonštrukcie budovy na Panenskej ulici.

Synoda v bode Správa Reformaty opäť otvorila otázku odmeňovania konateľov tejto spoločnosti. Na jednej strane Hyben s Gärtnerom deklarovali, že sú pripravení odovzdať správu cirkevného majetku priamo pod ECAV, no v správe uviedli, že je de facto jedno, kto ho bude spravovať. Podľa nich to, čo ako konatelia budú brať za správu, bude cirkev musieť zaplatiť i ľuďom, ktorí sa oň budú starať pod ECAV.

Konateľom Reformaty Hybenovi a Gärtnerovi sa napokon podarilo schváliť návrh, že predsedníctvo cirkvi v spolupráci s generálnym presbyterstvom, generálnym hospodárskym výborom a konateľmi Reformaty majú „do najbližšej Synody predložiť návrhy riešenia rekonštrukcie objektu Panenská č. 25 a revitalizácie celého vnútrobloku na pozemkoch vo vlastníctve ECAV – LV č. 1895, k.ú. Bratislava-Staré Mesto, parc. čísla: 3326, 3327/13, 3327/1, a to alternatívne z vlastných zdrojov ECAV, alebo v spolupráci s tretími stranami prostredníctvom verejného ponukového konania na dlhodobý nájom predmetných nehnuteľností“.

Redakcia Lutherusu
Foto: odkazprestarostu.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!