Majetkové kauzy vo svetle faktov

V cirkvi možno kradnúť, klamať, cudzoložiť, byť alkoholikom, len o tom nesmiete hovoriť, lebo poškodzujete dobré meno cirkvi 

 

Vedenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) na Synode ECAV 2022, ktorej čas, termín aj miesto tajilo až do jej zasadnutia, čo je v rozpore s právnymi normami platnými v ECAV, nakoľko Synoda je verejná, predstavilo okrem iného aj správu o Reformate, s. r. o. (spoločnosti spravujúcej cirkevný majetok), o Beckovskej Vieske, o zisteniach v Evanjelickej diakonii atď. Konečne tak priznalo závažné porušenia právnych, ekonomických a mravných noriem, a tým vlastne potvrdilo naše dlhoročné tvrdenia. 

Zrazu sú podpaľači a ochrancovia neporiadkov v cirkvi hasičmi a hrdinami 

Tým potvrdili aj Správu odbornej komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, s. r. o., z roku 2019. Stalo sa to pod ťarchou dôkazov i tlaku evanjelickej verejnosti. Naoko pozitívny krok, veď sa už nič iné ani nedalo robiť. V skutočnosti je to však krok z vypočítavosti, taktika, ako oklamať verejnú mienku a hrať sa na skutočných reformátorov, ako sa postaviť do pozitívneho svetla. Závažné ekonomické, ale aj morálne delikty zdanlivo vyriešiť, ututlať a mnohé zatiaľ neobjavené prikryť, aby nevyšli na svetlo sveta. A pritom sa dostať do popredia. Ľstivý a bezcharakterný krok! Zrazu podpaľači a ochrancovia neporiadkov v cirkvi sú hasičmi a hrdinami dneška. Vraj ja som len písal, na patričných cirkevných grémiách som nič neriešil a len ohováral „statočných“ cirkevných predstaviteľov, ako bývalého biskupa Slavomíra Sabola, bývalého generálneho dozorcu Jána Brozmana, bývalého dozorca ZD Vladimíra Daniša, farára Jaroslava Mlynára atď. Skutočný problém Reformaty sa vraj začal riešiť až teraz. Aká je skutočnosť vo svetle jasných a dokázateľných faktov? Uvediem niektoré z nich chronologicky.

Hneď v prvých hodinách po nástupe do funkcie generálneho dozorcu som prebral od emeritného generálneho dozorcu Jána Holčíka a delegácie z bývalého Cirkevného zboru ECAV Bratislava komplexne spracovaný materiál o nakladaní s cirkevným majetkom v tomto zbore. Materiál jasne dokazuje rôzne machinácie s majetkom. Pre históriu pripomínam, že jeden exemplár bol odovzdaný na GBÚ, sú však aj ďalšie kópie. Keby sa náhodou ten z GBÚ stratil… Kto raz bude písať históriu, nech pamätá na tento fakt.

Kto hádzal polená pod nohy

Po nástupe do funkcie generálneho dozorcu som v Košiciach pozval pri jednej
z príležitosti na večeru dištriktuálnych dozorcov Brozmana a Daniša. Hovorili sme
o spolupráci, problémoch, ktoré sa objavili. Predstavil som svoj pohľad na riešenie. Keď sa začali črtať určité problémy, opakovane som sa stretol s J. Brozmanom. Tu už mi naznačil, že môže podať na mňa návrh na disciplinárne konanie. Keď som ako štatutár cirkvi pýtal niektoré dokumenty od V. Daniša, on vždy sľúbil, no nikdy nič nedodržal a nedal. Mal smolu, lebo život ma naučil dôslednosti a vytrvalosti. Čím ďalej, tým viac bolo zrejmé, že nehrá čestnú hru. Naivitám neverím a začal som byť ráznejší. Kosa trafila na kameň. Na riešenie podozrení v bývalom CZ Bratislava bola generálnym presbyterstvom zriadená na môj návrh komisia. Hneď prvé zistenia boli veľmi podozrivé. Komisii kládli do cesty rôzne prekážky, bola to veľmi náročná práca. Čo sa nestalo? Niektorým presbyterom – členom kontrolnej komisie – sa medzitým končil mandát. Na zasadaní generálneho presbyterstva
v Prešove 5. apríla 2013 som žiadal predĺžiť im mandát, aby práca bola dokončená. Uznesenie nebolo prijaté. Práca komisie bola obmedzená, ostatní členovia ju dokončili, závery boli veľmi zlé, podozrenia potvrdené. Hlasovanie? Za predĺženie mandátu 5, proti 7, nehlasovali 4. Pýtam sa: Chceli sme vedieť pravdu? Asi nie: bolo treba zistiť čo najmenej podlostí.

Zápisnica z generálneho presbyterstva (GP) z 5. decembra 2014 konštatuje na základe protestu členov Generálneho hospodárskeho výboru (GHV), že predseda komisie GHV V. Synak na poslednej synode informoval o záveroch kontroly v CZ Bratislava tak, aby nebolo zrejmé, čo sa tam
s majetkom skutočne stalo. Ináč povedané: predkladal iné závery, než boli prijaté na GHV. Preto mu vyslovili nedôveru upozornili na osobné zlyhanie a neprofesionálne vedenie výboru a žiadali jeho výmenu. Odvolať ho však mohla len synoda.

Na zasadnutí GP 5. decembra 2014 bolo konštatované, že V. Daniš ako zástupca ECAV v Kuratóriu Beckovská Vieska nepredkladá požadované dokumenty, záverečný účet atď. Predsedníctvo ECAV (Klátik, Lukáč) podalo návrh na jeho odvolanie z funkcie. Návrh nebol prijatý. Hlasovanie: za odvolanie 8, proti 3, nehlasovali 5. Tak vyzerala pomoc a snaha o čistotu a poriadok v cirkvi zo strany GP!

Zasadnutie GP 10. apríla 2015 v Bratislave konštatuje, že Daniš opakovane nepredkladá účtovné doklady na kontrolu. Zápisnica obsahuje konštatovanie, že Daniš pracoval v Reformate ako konateľ, riaditeľ, kurič, šofér, mal teda viacero funkcií. Jeho sestra Jana Danišová bola ekonómka. Prakticky rodinná firma. Pri rokovaní
o tomto bode z rokovania odišiel. Jednoducho ušiel.

Na zasadnutí GP 29. apríla 2015 návrh na uznesenie, aby sa konatelia V. Daniš
a J. Mlynár bezodkladne vzdali všetkých funkcií v orgánoch ECAV, pre ich korupciu neprešiel. Hlasovanie: za 3, proti 0, nehlasovali 12! Čo na to povedať? To bola „pomoc“ a snaha o „bratské“ vzťahy, snaha problém „prehľadne“ vyriešiť zo strany GP!

Zápisnica zo zasadania GP z 2. decembra 2016 hovorí, že zasadnutie bolo už špecifické tým, že sme mali k dispozícii Znalecký posudok týkajúci sa hospodárenia Reformaty, s. r. o. A nedopadlo to dobre. Vzhľadom na závažnosť problematiky sme dali o návrhoch na uznesenia hlasovať po mene, verejne. Ako to dopadlo? Konštatovanie o zavádzaní členov GP a uvádzaní nepravdivých údajov v účtovníctve zo strany Daniša, Danišovej a Mlynára bolo prijaté, ale… Brozman nehlasoval, Čurlík nehlasoval, Eľko bol proti, Porubän nehlasoval, biskup S. Sabol nebol prítomný. Konštatovanie, že GP akceptuje závery Znaleckého posudku, bolo prijaté, no nepodporili ho Brozman a Eľko; biskup S. Sabol nebol prítomný. Konštatovanie, že GP vyjadruje pohoršenie nad konaním
V. Daniša a bývalej účtovníčky J. Danišovej bolo prijaté. Znova nehlasoval Brozman, Čurlík, Porubän, Žilinčík, Damankoš nebol prítomný, Ivan Eľko bol proti uzneseniu!

Konvent ZD ECAV v Dolnej Nive 14. mája 2016 priniesol neuveriteľnú vec. Tesne predtým Generálny súd ECAV zbavil funkcií v ECAV V. Daniša, takže tomuto konventu už predsedal zástupca dištriktuálneho dozorcu S. Hanuska. Právna zástupkyňa ZD JUDr. Tomašovičová vyzvala konventuálov, aby nerešpektovali rozsudok Generálneho súdu, a tým V. Daniša potvrdili vo funkcii. Tento návrh našťastie neprešiel, lebo by bol vniesol totálny chaos do života cirkvi. Pre históriu to treba zachovať – aj pod takýmto tlakom sme pracovali.

Zápisnica zo Synody ECAV z 10. a 11. júna 2016 v Prešove: nebol prijatý návrh na uznesenie, aby synoda požiadala bývalých konateľov Reformaty (Daniš, Mlynár) vydať elektronickú formu účtovníctva, ktorá by objasnila hrubé nezrovnalosti. Prítomných 62, za hlasovalo 30, proti 0, nehlasovalo 32!

Tlak na predsedníctvo ECAV (Lukáč, Klátik) vyvíjali aj cez presbyterstvo VD
v Prešove. Uvediem niekoľko zápisníc
z ich zasadaní. Zápisnica z 29. novembra 2014 hovorí, že presbyterstvo vyjadruje podporu pôvodným konateľom a dozornej rade Reformaty (Daniš, Mlynár) a žiada konateľku Reformaty Valovičovú dať veci v Zakladateľskej listine do pôvodného stavu. GP totiž zmenilo Zakladateľskú listinu dňa 3. októbra 2014 (uznesenie
č. 104-6/2014). Ďalej zápisnica z 28. novembra 2015 hovorí, že poveruje dištriktuálneho žalobcu VD spracovaním sťažnosti na generálneho žalobcu z porušenie CPP vo veci podania disciplinárneho konania na J. Mlynára a dozorcu V. Daniša. Zápisnica zo zasadania z 20. februára 2015 hovorí o poverení pre dištriktuálneho žalobcu preskúmať konanie predsedníctva ECAV (Klátik, Lukáč) pre zmenu zakladateľskej listiny Reformaty a menovanie novej konateľky Valovičovej a podať na nich žalobu.

Tlak na zastavenie vyšetrovania v Reformate bol obrovský

Bola podaná žaloba a tiež žiadosť o vydanie predbežného opatrenia zastaviť zmeny v Reformate na Okresný súd a neskôr aj na Krajský súd v Bratislave (Daniš). Tá bola zamietnutá a upratovanie mohlo pokračovať.

Predsedníctvo cirkvi sa nemohlo pasívne pozerať na to, ako bujnie zlo, porušujú sa zákony Božie, cirkevné aj štátne. S pocitom plnej zodpovednosti som pri príležitosti osláv 120. výročia Tranoscia v priamom televíznom prenose zo služieb Božích v Liptovskom Mikuláši hovoril vo svojom príhovore o neporiadkoch v cirkvi. Áno, som presvedčený, že bolo mojou morálnou povinnosťou upozorniť evanjelickú verejnosť na to, ako zlo v ECAV bujnie. Za to mi bol udelený „metál“ vo forme napomenutia na zasadaní GP 20. apríla 2018. Za návrh hlasovalo 9 presbyterov: S. Sabol, dištriktuálny biskup, J. Brozman, dištriktuálny dozorca VD, J. Bunčák, predseda ZED, M. Damankoš, seniorálny dozorca ŠZS, M. Čurlík, tajomník pre cirkevné školy VD, R. Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, B. Rybnikár, člen dištriktuálneho presbyterstva, R. Porubän, farár v CZ Kežmarok, a I. Eľko, terajší generálny biskup. Zvláštna farárska logika a farárske pokrytectvo!
V cirkvi možno kradnúť, klamať, cudzoložiť, byť alkoholikom, len o tom nesmiete hovoriť, lebo poškodzujete dobré meno cirkvi. Nevolajte po náprave – poškodíte dobré meno cirkvi! Máte o cirkvi a hlavne o duchovných len pekne písať, vyzdvihovať ich námahu, statočnosť a múdrosť – ktorej niet. Chváliť kázne často vedúce veriacich od nikadiaľ nikam. Tak nám to odporúčajú „lokálni vodcovia a autority“ z Liptova. 

Duchovní, spamätajte sa, veď mnohí
z vás o poslaní cirkvi ani duchovného
v skutočnosti nemáte ani šajnu, je to pre vás španielska dedina. Statoční duchovní, prepáčte, som presvedčený, že tu treba povedať pravdu bez najmenších okolkov ostro
a priamo. Zamyslite sa a spamätajte sa! 

Len, prosím, nehovor o Husovi. Ten do tvojich úst nepatrí

Keď by mi niekto chcel vyčítať, že som hriech v ECAV vyniesol na svetlo sveta
v plnej nahote, tak ho odkazujem na slová z Matúša 18, 15 – 17. Prečítajte si biblický návod na riešenie a porovnajte. Držal som sa toho. Ochoty po náprave nebolo, skôr podrazy, intrigy a zákulisné machinácie. Som presvedčený, že morálnou povinnosťou kresťana je hájiť pravdu a spravodlivosť. Hodlám v tom pokračovať a vyzývam všetkých statočných, ktorým na pravde záleží, aby sa pripojili. Nedajte zničiť
a morálne zdevastovať dedičstvo po otcoch! Nedajte morálne zdevastovať a rozkradnúť našu ECAV!

Pri pohľade na minulosť ma desí viac vecí, uvediem dve. Vážení vtedajší presbyteri VD ECAV v Prešove z čias biskupa VD Sabola a dozorcu VD Brozmana! Uvedomujete si, za čo ste hlasovali? Biskup S. Sabol a J. Brozman vám nabaláchali nezmysly
a vy ste im to odhlasovali. Nehanbíte sa? Vidíte, čo všetko je za Reformatou? A vy ste to svojimi „múdrymi“ uzneseniami kryli. To svedčí o „morálnych a intelektuálnych“ kvalitách mnohých predstaviteľov a funkcionárov ECAV. Dnes zvolený do funkcie
v ECAV môže byť len poslušný a, prepáčte, obmedzený uchádzač – alebo karierista bez chrbtovej kosti.

A to druhé. Desí má, kto vychováva našu mládež. Aký príklad dáva, čo nám vychovajú? Desí ma, ak vo funkcii riaditeľa evanjelického gymnázia pracuje človek, ktorý bol členom komisie na prešetrenie problémov v Reformate, jej závery podpísal, ale proti zlu a za pravdu sa nepostavil. On má totiž svoju pravdu. Riadi sa zásadou, aby bol aj vlk sýty, aj baran celý. Flek riaditeľa gymnázia nie je na zahodenie – a opovážil by sa hlasovať proti biskupovi Sabolovi
a jeho záujmom! Už dávno by riaditeľom nebol. Darmo je, charakter – chrbticu treba mať plastickú, a treba vedieť uhýbať. A on to vie. Obrazne povedané: či Hitler, alebo Stalin, len nech som hore. Slová „Nech je vaša reč: áno – áno; nie – nie…“ (Mt 5, 37) nepozná alebo neberie vážne, čo je u riaditeľa gymnázia vážny nedostatok, lebo dáva mladým zlý príklad. Áno, reč je o Mariánovi Damankošovi, riaditeľovi Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. „Svetlý“ to vzor pre mladých evanjelikov! Len, prosím, nehovor o Husovi. Ten do tvojich úst nepatrí.

A celkom nakoniec: štyrikrát mi bolo zabránené kandidovať na generálneho dozorcu.. Na Synode 2019 dnešný konateľ Reformaty T. Hyben na moju adresu
a adresu J. Mervarta a M. Klimu povedal, že sme čvarga, ktorej treba ukázať, kde je  jej miesto, a navrhol voči nám disciplinárne konanie. Synoda to prijala. Neskôr mi volal, že som mal pravdu, ale len tak potichu, neverejne, účelovo. Nikdy sa mi neospravedlnil ani on, ani nikto z tých, ktorí potvrdili na tohtoročnej synode, že som mal pravdu, naopak, vylúčili ma opäť z volieb. Aj to
o niečom svedčí.

Imrich Lukáč

bývalý generálny dozorca ECAV na Slovensku

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!