Eľko, Hroboň a Mihoč budú čoskoro neomylní.
Na synode im navrhujú schváliť nedotknuteľnosť

BRATISLAVA – Vedenie cirkvi znova posilňuje svoju moc. Tá cirkev, v ktorej platí princíp o moci pochádzajúcej zdola, z cirkevných zborov, sa pod vedením Ivana Eľka začína podobať na Vatikán.

Na tohtoročnú – už druhú – synodu bude zrejme predložený návrh na zmenu cirkevného zákona, do ktorého sa má prepašovať klauzula, že nie je možné podať odvolanie proti rozhodnutiu zboru biskupov a synody. Úprava má vyplývať zo zmeny čl. 15 Ústavy ECAV a § 8 tohto zákona. Rozhodovanie synody a zboru biskupov by po schválení tejto zmeny nebolo „dvojstupňové“, ale nadobúdalo by platnosť dňom prijatia. Nikto by sa už voči nemu nemohol odvolať. Úprava vzápätí odkazuje na § 6 zákona č. 1/2004, ktorý hovorí, že cirkevné súdy majú právomoc preskúmavať zákonnosť rozhodnutí cirkevných orgánov.

Navonok nenápadná zmena bude mať ďalekosiahle následky. Po tom, ako Osobitný senát Generálneho súdu ECAV na Slovensku odoprel možnosť viesť discip-
linárne konanie voči predsedníctvu, vedenie cirkvi sa stalo de facto nedotknuteľným. Teraz chce na synode ešte výraznejšie posilniť svoju moc.

Legislatívna úprava, ktorá sa tam má schvaľovať, znemožní v prípade prijatia podať odvolanie voči rozhodnutiu synody a zboru biskupov. Obrátiť sa bude možné len na cirkevné súdy. To je však pre bežných evanjelikov takmer nemožné – existujú totiž výrazné obmedzenia v tom, kto môže podať žalobu na cirkevný súd. Samostatnou kapitolou je neobjektívnosť cirkevných súdov a evidentné konflikty záujmov. Napríklad riaditeľ biskupského úradu Ján Bunčák, zamestnanec podriadený predsedníctvu cirkvi, v ďalšom rade i biskupom či synode, je predsedom dištriktuálneho súdu. Každému je teda jasné, ako by u neho dopadla prípadná žaloba voči vedeniu cirkvi. Rovnako je to aj v prípade duchovných, ktorí by pravdepodobne nešli proti svojim nadriadeným. Duchovní pritom tvoria vždy polovicu senátu cirkevného súdu.

„Rozhodovanie cirkevných orgánov s výnimkou synody a zboru biskupov je dvojstupňové. Uznesenia synody a zboru biskupov nadobúdajú právoplatnosť prijatím. Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí cirkevných orgánov je v právomoci cirkevných súdov,“ takto majú znieť formulácie budúcej podoby zákona. ECAV na Slovensku sa tým vydáva na cestu hierarchie, ako je to v prípade rímskokatolíckej cirkvi, kde všetko riadi len neomylná vrchnosť. U katolíkov je pápež neomylný, u evanjelikov to, zdá sa, čoskoro bude Ivan Eľko, Ján Hroboň, Peter Mihoč a synoda.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!