Duchovní žiadajú dorovnať mzdy, vedenie im odkazuje: ukážte nám svoje vokátory

BRATISLAVA – Farári už ďalej odmietajú byť ticho. To, čo robí vedenie cirkvi s ich platmi, už zaváňa svojvôľou a protizákonnosťou. Najnovšie sa to ukázalo pri žiadostiach viacerých duchovných o zosúladenie ich miezd so Zákonníkom práce.

Mnohí evanjelickí duchovní sú pobúrení novými pravidlami pre výplaty, ktoré do cirkvi zaviedlo jej súčasné vedenie. Napriek tomu, že Ján Brozman, aktuálne zastávajúci funkciu generálneho dozorcu, ešte pred voľbami vyhlasoval, že sa o farárov postará, ich platy v tomto roku reálne poklesli a nie sú ani na úrovni minimálnej mzdy, ktorú im podľa kategorizácie a stupňov náročnosti zaručuje platná legislatíva. Väčšina farárov ostala zo strachu z represií po takejto úprave platov ticho, no objavuje sa čoraz viac duchovných, ktorí sa odmietajú zmieriť s nespravodlivosťou a podľa všetkého aj nezákonnosťou vo veci vyplácania miezd. Požiadali preto vedenie cirkvi o zosúladenie zásad odmeňovania zamestnanca so Zákonníkom práce a žiadali tiež o doplatenie mzdy, ktorá im prináleží.

Dostávajú o stovky menej

Farári sa vo svojich žiadostiach odvolávajú na Zásady ECAV na Slovensku k odmeňovaniu duchovných, ktoré generálne presbyterstvo schválilo v decembri minulého roka. Poukazujú na to, že za vykonanú prácu by im mala prináležať odmena, resp. mzda vo výške, ktorú stanovujú mzdové predpisy zosúladené so Zákonníkom práce ako nadradeným legislatívnym predpisom. Ten zohľadňuje i koeficienty minimálnej mzdy. Práca farára pritom podľa stupňa náročnosti zodpovedá 4. kategórii, čo znamená, že minimálny plat by mal dosahovať 1,6-násobok minimálnej mzdy. Aktuálne to predstavuje sumu najmenej 928 € v hrubom. To koniec koncov potvrdzuje aj predseda Združenia evanjelických duchovných Ján Bunčák, ktorý v časopise Melanchton uviedol: „Zákon o minimálnej mzde pozná totiž 6 rozličných stupňov podľa náročnosti práce. Domnievame sa, že kňazi spadajú do 5. stupňa s koeficientom 1,8. V prípade zabezpečenia bezplatného bývania na farách pre všetkých sme ochotní uspokojiť sa so 4. stupňom s koeficientom 1,6.“ Mnohí z farárov však aj po odrobení vyše 20 rokov dostávajú na výplatu hrubú mzdu rádovo o dvesto eur nižšiu, než by im prináležalo podľa spomínaného koeficientu. Viacerých farárov tento stav viedol k tomu, aby vedenie cirkvi požiadali o nápravu – a aby im rozdiel mzdy bol doplatený spätne od začiatku roku.

Namiesto zosúladenia platov so zákonmi sa však odvážni kňazi dočkali studenej sprchy. Nové vedenie im nielenže platy podľa všetkého nedorovná, dokonca sa vyjadrilo, že chce skúmať ich vokátory a milodary. I keď z mzdových pravidiel je zrejmý nesúlad so zákonom, Ivan Eľko a Ján Brozman duchovným odpovedali, že zásady odmeňovania boli podľa nich spracované korektne vzhľadom na reálny príjem duchovných. Tvrdia, že do príjmov treba zarátať aj nepeňažné a peňažné príjmy, ako sú náklady na bývanie farára, príjmy z ofier či milodary. Zároveň s týmto tvrdením vyzvali farárov, aby vedeniu cirkvi predložili platné vokátory a štatúty cirkevných zborov, v ktorých pôsobia.

Ide pritom o hrubé nepochopenie a zavádzanie v oblasti mzdových pravidiel. Benefity v podobe vokátora či nákladov na bývanie na fare totiž svojim duchovným hradia cirkevné zbory z vlastných prostriedkov. Ide o ich dobrovoľné rozhodnutia, ktorými vyjadrujú vôľu sa o svojho kňaza postarať a vytvoriť mu v zbore zázemie. Tieto „bonusy“ však s platom nemajú nič spoločné a nijako nezbavujú vedenie cirkvi povinnosti platiť farárom riadnu mzdu so zohľadnením príslušného koeficientu. „Myslím si, že zamestnávateľ neurčuje výšku platu zamestnancovi podľa toho, či vlastní dom, záhradu, auto, chatu, atď., ale podľa Zákonníka práce. Podľa môjho názoru nie sme povinní predkladať zamestnávateľovi dohodu, ktorú máme uzatvorenú s cirkevným zborom. Zamestnávateľ s tým nemá nič spoločné, lebo nie je vlastníkom cirkevného zboru,“ vyjadril sa na margo odpovede z vedenia cirkvi jeden z farárov v aktívnej službe. Podozrenie z porušovania zákona chcú viacerí duchovní prekonzultovať s odborníkmi na pracovno-právne vzťahy a v tejto veci zvažujú aj právne kroky.

Pre úradníkov je peňazí dosť, farárom mzdy krátili

Neochota zo strany vedenia cirkvi zaplatiť farárov podľa toho, na čo majú skutočne nárok, vyvoláva hneď niekoľko otázok. Cirkev pre tento rok dostala výrazne vyšší transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu – na vyššie mzdy pre kňazov bol teda reálny priestor. Namiesto toho však ich platy klesli a zvýšili sa mzdy úradníkov na biskupských úradoch. Takúto stratégiu potvrdil aj Ivan Eľko, ktorý prezentoval názor, že cirkev potrebuje jednotný spoločný fond, ktorý „pokryje finančné potreby cirkvi na hradenie časti miezd a odvodov duchovných a zamestnancov a na časti nákladov na prevádzku biskupských úradov.“ Bolo to pritom súčasné vedenie cirkvi, ktoré radikálne odmietalo model reštrukturalizácie cirkvi na jeden dištrikt. Ten by však mohol priniesť reálnu úsporu nákladov na zamestnancov a prevádzku úradov – namiesto troch by fungoval iba jeden. Práve naopak, presadzovali model troch dištriktov, čo by pri súčasnej neschopnosti adekvátne zaplatiť farárov mohlo spôsobiť ešte vypuklejší nedostatok – peňazí na zamestnancov úradov by bolo potrebných ešte viac. Už teraz sa črtá model financovania, podľa ktorého bude ťarcha farárskych miezd ležať na pleciach cirkevných zborov. Namiesto toho, aby cirkev ich mzdové nároky prefinancovala zo štátneho prídelu ako svoju prioritu, spotrebuje oveľa viac na úradnícke výplaty – a farárom posiela každý mesiac dokonca menej, než to bolo doteraz.

Pre porovnanie – reformovaná cirkev na Slovensku použila navýšený transfer zo štátneho rozpočtu na zvýšenie miezd svojich farárov. ECAV na Slovensku však platy duchovným podstatne znížila. Dodnes nie je jasné, či ich použila na platy úradníkov alebo na nezmyselné súdne spory, keďže o transparentnosti v cirkvi nemôže byť ani reči a duchovným a cirkevným zborom tieto informácie nie sú dostupné.

Redakcia Lutherus

Tab. 1.: Pri platovej tabuľke, zverejnenej v zbierke cirkevnoprávnych prepisov, chýbajú platové stupne a tým pádom i koeficienty minimálnej mzdy. Vedenie cirkvi si teda pri vyplácaní miezd duchovným môže de facto robiť, čo chce – bez zohľadnenia podmienok zo Zákonníka práce. Zdroj tabuľky: CPP ECAV

Platový stupeň Započítateľná doba C D E F G
1 do 3 580,00 590,00 630,00 680,00 790,00
2 od 3 do 6 585,00 610,00 645,00 710,00 820,00
3 od 6 do 9 590,00 625,00 650,00 730,00 850,00
4 od 9 do 12 595,00 640,00 660,00 750,00 865,00
5 od 12 do 15 600,00 655,00 690,00 765,00 880,00
6 od 15 do 18 605,00 670,00 715,00 780,00 895,00
7 od 18 do 21 610,00 685,00 728,00 800,00 940,00
8 od 21 do 24 615,00 700,00 735,00 820,00 955,00
9 od 24 do 27 620,00 715,00 745,00 835,00 970,00
10 od 27 do 30 625,00 730,00 755,00 855,00 995,00
11 nad 30 630,00 745,00 780,00 875,00 1 050,00
C Diakon, Kaplán
D Zborový farár, Námestný farár
E Konsenior
F Senior, Vedúci DBÚ (z radov duchovných), Tajomník DBÚ (z radov duchovných), Tajomník GBÚ (z radov duchovných), Riaditeľ GBÚ (z radov duchovných), Duchovný správca
G Dištriktuálny biskup, Generálny biskup

Príspevok zo štátneho rozpočtu pre rok 2020 s výrazným navýšením peňazí
pre cirkvi

Názov cirkvi a náboženskej spoločnosti Suma (eur)
1. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike 34 538 722
2. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 5 174 749
3. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 5 106 921
4. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 2 752 563
5. Pravoslávna cirkev na Slovensku 2 078 849
6. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike 0
7. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť 340 248
8. Kresťanské zbory na Slovensku 0
9. Apoštolská cirkev na Slovensku 499 121
10. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike 366 822
11. Cirkev bratská v Slovenskej republike 401 850
12. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie 43 441
13. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 139 891
14. Cirkev československá husitská na Slovensku 117 166
15. Starokatolícka cirkev na Slovensku 128 780
16. Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike 0
17. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike 0
18. Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike 8 548
Spolu 51 697 671

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!