Cirkev sa klerikalizuje. Generálne presbyterstvo odignorovalo synodálno-presbyteriálny systém cirkvi

ŽILINA – ECAV na Slovensku sa pod súčasným vedením radikálne odkláňa od tradičných princípov a pilierov, na ktorých dlhé stáročia stála. Okrem potláčania odvekého usporiadania „všetka moc pochádza z cirkevných zborov“ badať aj postupné ignorovanie pri pomernom zastúpení ordinovaných a laikov v štruktúrach jej riadenia a spravovania.

Potvrdilo sa to aj na synode v Žiline, kde okrem iného prerokovávali právne otázky. Jana Tomašovičová, podpredsedníčka Právneho výboru ECAV, prezentovala správu o jeho činnosti za rok 2023. Výbor aktuálne pôsobí v zložení: Vladimír Ferenčík, Miroslava Maková, Jaroslav Pilát, Jana Slivka Bedlovičová, Ivan Syrový, Štefan Škorupa, Zuzana Žilinčíková, Jana Tomašovičová. Podľa správy sa zasadnutia konali iba online.

Vo výročnej správe predsedníčka výboru Andrea Hasprová uvádza, že generálne presbyterstvo (GP) prijalo 26. januára uznesenie, ktorým menovalo členov pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhu novej volebnej legislatívy (spolu 8 členov). Zároveň sa pýta, či mali o tom menovaní členovia vopred vedomosť, pretože jej to bolo telefonicky oznámené následne, čiže až po tom, ako GP predmetné uznesenie prijalo. Hasprová zároveň v správe uvádza, že GP poverilo členov pracovnej skupiny prípravou a predložením minimálne dvoch alternatívnych návrhov novej volebnej legislatívy v termíne do 15. septembra. Informuje tiež o tom, že bol menovaný predseda pracovnej skupiny, ktorého meno však verejnosti nie je známe a nebolo zverejné ani v správe Právneho výboru. Hasprová tiež poukázala, že biskup VD Peter Mihoč na zasadnutí GP uviedol, že je kľúčové zadefinovať jasné zadanie pre členov pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhu novej volebnej legislatívy. Podľa nej však prijaté uznesenie hovorí len o dvoch alternatívnych návrhoch, avšak nie o tom, čo si GP konkrétne predstavuje, akú novú volebnú legislatívu je potrebné pripraviť, v čom majú spočívať zmeny (názor pracovnej skupiny, resp. jej jednotlivých členov, sa totiž môže diametrálne odlišovať od predstáv GP).

Na základe informácie A. Hasprovej tak možno konštatovať, že generálne presbyterstvo si zriadilo komisiu na zmenu volebného zákona, no niektorých jej členov dosadilo bez toho, aby o tom dopredu vedeli. Do komisie, ako už Lutherus informoval, boli zvolení Ján Bunčák, Slavomír Sabol, Vladimír Ferenčík, Katarína Hudáková Ján Matis, Ivan Syrový, Andrea Hasprová a Peter Hríb. Podľa vyjadrenia bývalého člena Právneho výboru na základe tohto zloženia možno konštatovať, že cirkev už stráca synodálno-presbyteriálny charakter, keďže do komisie bolo zvolených päť farárov a len traja laici. „Aj tu vidno, že farári si chcú robiť svoju politiku, ktorú v podstate robia v ECAV prevažne oni, aj pokiaľ ide o voľby. Každé voľby manipuluje skôr duchovný stav – a takisto to platí aj pre volebnú komisiu na najvyššie posty v ECAV, ktorá predvyberá kandidátov. Hlavne duchovní ovplyvňujú aj laikov, ako a za koho majú hlasovať pri výbere kandidátov,“ myslí si dlhoročný laický funkcionár. Jeho slová nepriamo potvrdzuje aj samotná Hasprová, keď v správe približuje, s čím sa ako predsedníčka výboru stretáva: „Považujem, opätovne, za potrebné zdôrazniť, že Právny výbor by mohol a vedel byť nápomocný, ak by poznal ideový zámer, čo sa od neho očakáva. Právny výbor chápe, že niekomu môže byť náročné naformulovať zákon, resp. paragrafové znenie predpisu, avšak na druhej strane nie je možné požadovať od Právneho výboru, aby „vymyslel“ nový cirkevnoprávny predpis, resp. novelu nejakého už existujúceho, keď zadávateľ nezodpovie, resp. neurčí, čo v tom konkrétnom cirkevnoprávnom predpise má byť. Právny výbor vie sformulovať veci po právnej stránke, avšak musí vopred vedieť, čo konkrétne tam má byť upravené, čiže čo má byť predmetom toho-ktorého cirkevnoprávneho predpisu. Toto sa každoročne opakuje.“

Ako príklad uviedla spomínanú komisiu pre vypracovanie návrhu novej volebnej legislatívy, do ktorej boli bez vedomia zvolení niektorí členovia ako napríklad ona sama. A to všetko bez konkretizovania toho, čo od komisie vlastne chcú.

Redakcia Lutherusu
Foto: Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!