Zrušenie dištriktov by cirkvi prinieslo 1,2 milióna eur

Vedenie cirkvi chce radšej zlučovať zbory a prepúšťať

ZVOLEN – Rušenie cirkevných zborov, v ktorých sú duchovní blízko ľuďom, na úkor rušenia neúmerne nákladných dištriktov a ich biskupských úradov – taká je, zdá sa, logika súčasného vedenia cirkvi. Namiesto šetrenia na prevádzke dvoch veľkých administratívnych aparátov chce likvidovať zbory, ktoré majú byť miestom misie, šírenia evanjelia a prisluhovania sviatostí.

Navrhovaná štruktúra ECAV podľa SEJ. (kliknite pre zväčšenie)

Navrhovaná štruktúra ECAV podľa SEJ. (kliknite pre zväčšenie)

Predsedníctvo cirkvi malo podľa informácií Lutherusu stretnutie s predsedníctvami seniorátov. Na ňom mala zaznieť debata o kritériách, ktoré musia spĺňať cirkevné zbory, aby neboli pričlenené k iným cirkevným zborom, ale mohli ostať samostatnými.

Farári blízki vedeniu chcú ostať pozašívaní na biskupských úradoch a mať sa dobre bez toho, aby museli ísť pracovať do zborov a konať misiu.

Naplno sa teda ukázalo, že predsedníctvu cirkvi – I. Eľkovi a R. Vinczeovej – nejde o to, aby hľadali možné úspory v zrušení dištriktov, čo by prinieslo okolo 1,2 milióna eur, ale smerujú k rušeniu cirkevných zborov, ktoré neplatia „výpalné“ do Fondu finančného zabezpečenia. Mnohí farári blízki vedeniu tak budú môcť ostať pozašívaní na biskupských úradoch a mať sa dobre bez toho, aby museli ísť pracovať do zborov a konať misiu.

Opäť sa to deje bez diskusie v cirkevných zboroch, pretože seniori neposlali materiál farárom s inštrukciami, aby mohli zvolať konventy a prebrať to na nich. Takto sa o veci bude hovoriť len na seniorálnych pastorálnych konferenciách, na ktoré chodia iba farári – bez dozorcov a presbyterov. „Je to zrejmé narušenie synodálno-presbyteriálneho systému ECAV na Slovensku,“ povedal redakcii farár zo západného Slovenska.

Návrh na reštruktualizáciu vypracoval ešte v roku 2017 Ing. D. Vagaský, ktorý ho rozpracoval s grafmi, historickou analýzou a zdôvodnením na 76 stranách. Súčasné vedenie vypracovalo plagiát z viacerých už spracovaných návrhov, bez odborných analýz. (ukážka z práce Ing. D. Vagaského).

Návrh na reštruktualizáciu vypracoval ešte v roku 2017 Ing. D. Vagaský, ktorý ho rozpracoval s grafmi, historickou analýzou a zdôvodnením na 76 stranách. Súčasné vedenie vypracovalo plagiát z viacerých už spracovaných návrhov, bez odborných analýz. (ukážka z práce Ing. D. Vagaského).

Keďže pri naplnení týchto zámerov dôjde k zrušeniu a zlučovaniu zborov, je zjavné, že na rad príde aj otázka vysporiadania ich majetku. Ak zbor pričlenia k inému a nahnevaní veriaci prestanú chodiť do kostola, platiť cirkevné príspevky a prispievať do fondu, tak zrejme nastúpi ďalší krok: odpredaj majetku cirkevných zborov. „Súčasným funkcionárom nezáleží na ľuďoch ani na ich duchovnom zaopatrení, ale len na majetku a peniazoch,“ vyjadril svoj názor presbyter z jedného CZ v regióne Liptova. Podľa jeho mienky je zarážajúce vidieť, ako súčasné vedenie cirkvi a spolu s nimi seniori a dozorcovia, ktorí na synodách poslušne dvíhajú ruky, likvidujú cirkev, vedú ju k úpadku, aký tu vari ešte nebol. „Pritom, ako vieme, sa seniori a dozorcovia na synode zo strachu nepostavili ani za zvýšenie platov duchovných. Nezahlasovali za to. Je teda jasné, že v ECAV sa majú dobre iba biskupi a biskupskí úradníci spolu s ďalšími funkcionármi. Duchovní musia živoriť z minimálnej mzdy, aby mali úrady a ich zamestnanci dobré príjmy,“ podotkol.

Lutherus sa pozrel aj na kritériá, podľa ktorých mieni vedenie cirkvi rozhodovať, či zbor zachová, alebo zruší, prípadne zlúči s iným zborom. V prospech likvidácie budú posudzovať to, či sa v zbore konajú len jedny, a to nedeľné služby Božie bez aktivít v týždni. Ak teda chýbajú biblické hodiny, stretnutia mládeže či dorastu a pod., zbor to bude mať „nahnuté“. Ďalším negatívom je, ak CZ nemá ani minimálny počet presbyterov, teda sedem, resp. ak sa členovia presbyterstva nie sú schopní stretávať ani dvakrát do roka. Zánik hrozí aj vtedy, ak CZ nie je schopný poskytnúť svojmu farárovi štandardný vokátor, teda bývanie, jeho réžiu, príspevky na cestovné a telefón, oferu z výročných sviatkov, ako aj milodary od členov zboru. Hľadieť sa bude aj na starostlivosť o majetok – pokiaľ zbor nie je schopný sa oň adekvátne starať, je pravdepodobné, že zanikne. Rovnako sa bude posudzovať aj neschopnosť vyprodukovať finančné prostriedky z vlastných zdrojov na prevádzku zboru – a hlavne na plnenie finančných záväzkov voči vyšším cirkevnoorganizačným jednotkám, čo v praxi znamená jasné kritérium: či platia, alebo neplatia „výpalné“ do neslávnej známeho fondu.

Pri rozhodovaní o rušení či zlučovaní zborov mienia brať do úvahy hlavne plnenie „finančných povinností“, ale aj počet členov, pričom rizikové sú zbory pod 100 členov v evidencii.

„Je smutné, že toto všetko je z väčšej časti výpočet kritérií ekonomického a hospodárskeho charakteru, no o potrebe misie na každom jednom mieste, aj v malej skupine ľudí – kde sa dvaja alebo traja stretnú v Jeho mene – niet ani zmienky. Súčasné vedenie cirkvi meria efektivitu a opodstatnenosť zborov len peniazmi. Dôležitosť ďalších vecí, duchovnej služby hoci aj len pre jednotlivcov, pre nich nie je podstatným aspektom, prečo zachovať ten-ktorý malý zbor,“ vyjadril sa duchovný z menšieho zboru.

Kritériá samostatného cirkevného zboru

(podmienky, ktoré by mal spĺňať CZ, ak si chce zachovať status samostatného zboru)

 1. Má pravidelné nedeľné služby Božie. Počas týždňa sa v jeho prostredí dejú aspoň tri aktivity komunitného charakteru (stredtýždňové služby Božie, biblická hodina, výučba konfirmandov, stretávanie dorastu, mládeže, detská besiedka, spoločenstvá mužov – žien, modlitebné spoločenstvo a pod.).
 2. Má zborové presbyterstvo minimálne so siedmimi členmi, ktoré sa stretáva minimálne trikrát v roku v uznášaniaschopnom počte. Má riadne zvoleného zborového dozorcu, zástupcu zborového dozorcu, kurátora, účtovníka a pokladníka a troch členov revíznej komisie.
 3. Je schopný poskytnúť duchovnému štandardný vokátor (služobný byt, plná réžia bývania, podľa dohovoru refundácia telefónu a cestovného, ofera z výročných sviatkov, štóla/milodary od členov cirkevného zboru).
 4. Je schopný sa adekvátne postarať o svoj nehnuteľný majetok, jeho údržbu a administratívno – účtovné spravovanie.
 5. Dokáže zo svojich vlastných zdrojov (cirkevný príspevok, milodary, ofery a zisk z majetku) vyprodukovať finančné prostriedky potrebné na prevádzku bohoslužobných priestorov, bývanie pre farára, zabezpečenie duchovnej služby a administratívnej správy cirkevného zboru.
 6. Dokáže pravidelne uhrádzať svoje príspevky voči vyšším COJ.
 7. Má vo svojej evidencii minimálne 150 členov, resp. pri sčítaní obyvateľstva (v r. 2021) sa na jeho území prihlásilo k ECAV minimálne 180 osôb.
 8. Služieb Božích mimo sviatkov sa zúčastňuje viac ako priemerne 15 osôb.
 9. Mal slávnosť konfirmácie aspoň štyrikrát za desať sledovaných rokov.
 10. Na území cirkevného zboru sa nachádza základná škola, alebo malotriedna ZŠ.
 11. Nebol súvisle administrovaný viac ako 5 rokov.
 12. Nebol bez riadne zvoleného zborového dozorcu viac ako tri roky a bez riadne zvoleného zborového kurátora viac ako tri roky.

 

Indikátory pre transformáciu cirkevného zboru

I. Schopnosť cirkevného zboru byť naďalej samostatným cirkevným zborom je spochybnená, ak zbor vykazuje nasledujúce znaky, rozlíšené v dvoch kategóriách:

Silné znaky:
 1. V CZ sú iba jedny, nedeľné služby Božie a v týždni sa nedejú priamo v prostredí CZ žiadne iné aktivity komunitného charakteru (stredtýždňové služby Božie, biblická hodina, stretávanie dorastu, mládeže, spoločenstva mužov – žien, modlitebné spoločenstvo a pod.).
 2. CZ nemá minimálny potrebný počet členov zborového presbyterstva – 7 osôb, resp. členovia zborového presbyterstva nie sú schopní sa stretať minimálne dvakrát v roku a trikrát za sebou sa nestretli v uznášaniaschopnom počte.
 3. CZ nie je schopný poskytnúť kazateľovi štandardný vokátor (služobný byt, plná réžia bývania, podľa dohovoru refundácia telefónu a cestovného, ofera z výročných sviatkov, štóla/milodary od členov cirkevného zboru).
 4. CZ sa nie je schopný adekvátne postarať o svoj nehnuteľný majetok, jeho údržbu a administratívno-účtovnú správu.
 5. CZ nedokáže ročne zo svojich vlastných zdrojov (cirkevný príspevok, milodary, ofery a zisk z majetku) vyprodukovať finančné prostriedky, potrebné na prevádzku bohoslužobných priestorov, bývanie pre farára, zabezpečenie duchovnej služby a administratívnej správy cirkevného zboru a plnenia finančných záväzkov voči vyšším COJ.
Slabšie znaky (platiace v kombinácii):
 1. CZ nedokáže v priebehu piatich sledovaných rokov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov splniť si trikrát všetky finančné povinnosti voči vyšším COJ.
 2. CZ má vo svojej evidencii menej ako 100 členov, resp. pri sčítaní obyvateľstva (v r. 2021) sa na jeho území prihlásilo k ECAV menej ako 130 osôb.
 3. Na službách Božích mimo sviatkov sa nezúčastňuje viac ako priemerne 10 osôb.
 4. V CZ počas desiatich sledovaných rokov bola iba trikrát konfirmácia.
 5. Na území cirkevného zboru CZ nejestvuje žiadna ZDŠ ani malotriedna ZŠ.
 6. CZ je súvisle administrovaný viac ako 5 rokov.
 7. CZ nie je schopný viac ako tri roky si zvoliť zborového dozorcu alebo kurátora.

 

II. Proces prechodu samostatného CZ na filiálku iného CZ (CZ 6/96, § 3 a 4) sa začína v momente, keď sú splnené:

 1. dva zo silných znakov
 2. jeden silný znak a dva slabšie znaky (spolu tri znaky)
 3. štyri slabšie znaky (spolu štyri znaky)

III. Ďalšie administrovanie procesu:

 • Predsedníctvo cirkevného zboru je povinné bezodkladne príslušnému dištriktuálnemu presbyterstvu a na vedomie seniorálnemu presbyterstvu oznámiť, ak nastane stav, že cirkevný zbor naplnil jeden z týchto troch režimov, ktoré indikujú, že by sa mal začať tranformačný proces zo samostatného CZ na filiálku iného CZ.
 • Zároveň predsedníctvo CZ vypracuje a predloží dištriktuálnemu presbyterstvu a na vedomie seniorálnemu presbyterstvu analytický dokument, ktorý verným a neskresleným spôsobom vystihne situáciu cirkevného zboru. Pozostáva z popisu stavu, čo sa týka kompletného zoznamu silných i slabších znakov schopnosti byť samostatným CZ, a zvlášť s vyznačením, ktoré silné a slabé znaky a v akom rozsahu sa skutočne naplnili.
 • Príslušné seniorálne presbyterstvo sa k oznámeniu predsedníctva CZ a k príslušnému analytickému dokumentu vyjadrí v zmysle CÚZ 1/1993, č. 22, odst. 3 písm. b.
 • Príslušné dištriktuálne presbyterstvo prerokuje oznámenie CZ a príslušný analytický dokument, prijme k nemu uznesenia, resp. ďalej koná podľa CÚZ 1/1993, čl. 26, odst. 2, písm. f.

 

 

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!