Spolupracovník Lutherusu dostal exemplárny
trest. Ľachkému zakázali povolanie farára

DRŽENICE/BRATISLAVA – Farára Jána Ľachkého, dlhoročného prispievateľa týždenníka Lutherus, vyzliekli z luteráku. Ide o prvý prípad farára, ktorý dostal pod zámienkou závažného porušenia cirkevnoprávnych predpisov a bohoslužobného poriadku najtvrdší trest a prišiel o svoje miesto v duchovnej službe ECAV na Slovensku. Je však zrejmé, že ho vyhodili pre otvorené a slobodné názory, ktoré prezentoval v nezávislom periodiku.

Priamosť, sloboda prejavu a kritický prístup ku konaniu súčasného vedenia cirkvi znamená pre farára Jána Ľachkého koniec pôsobenia v službe duchovného ECAV na Slovensku. Najhoršia forma trestu – zákaz vykonávať kňazskú a diakonskú službu – prišla po tom, ako sa spomínaný farár nebál otvorene pomenovávať problémy súčasnej cirkvi. Vedenie sa do neho pustilo cez kontrolu v cirkevnom zbore, kde mu našli niekoľko nedostatkov vo formálnom vedení agendy zboru. V bežnom prípade v iných zboroch by pravdepodobne nasledoval čas na nápravu nedostatkov, prípadne pastorálny rozhovor s nadriadenými. U Jána Ľachkého však došlo k najradikálnejšiemu záveru: vyhodeniu zo služby.

V aktuálnom čísle periodika, ktoré vychádza v Tranosciu, uvažuje biskup Ján Hroboň nad prístupom, aký by mal sprevádzať konanie biskupa. Okrem iného konštatuje: „… vždy a na prvom mieste je úloha biskupa predovšetkým duchovná…. Veľmi potrebujeme cítiť, že sme bratia a sestry, teda rodina, ktorá drží spolu v dobrom aj zlom a za každých okolností si je oporou. A aj ťažké veci a nezhody dokáže riešiť porozumením, odpustením a zmierením.“ V prípade Jána Ľachkého to však bol práve autor tohto citátu, biskup Západného dištriktu, ktorý pre farára po kontrole v cirkevnom zbore nenašiel ani porozumenie, ani zmierenie. Jeho vizitácia vyústila do najprísnejšieho trestu, pre ktorý cirkev prichádza o vzdelaného a neustále sa vzdelávajúceho farára, ktorý servilne nepodľahol súčasnému vedeniu.

Prípad Jána Ľachkého ukazuje na absolútne rozdiely v prístupe k pochybeniam. Čitatelia Lutherusu si určite spomenú na kauzu farára Marka Cingeľa, stíhaného pre finančný podvod v súvislosti s transferom peňazí pre zariadenie Helianthus na Sigorde. Kňaz, ktorý bol súdne potrestaný a musel vrátiť finančné prostriedky, sa v cirkvi nedočkal za svoje pochybenie trestu, ale odmeny – dostal totiž funkciu konseniora a po posledných voľbách biskupa Východného dištriktu sa stal jeho tajomníkom. Podobe sú prehrešky prehliadané aj u obrovskej väčšiny farárov, ktorí holdujú alkoholu, majú psychické problémy diskvalifikujúce ich z povolania duchovného, resp. nad nimi visia podozrenia z mravných deliktov. Jedným z nich bol aj prípad v cirkevnom zbore Zlaté Moravce, kde farárka odcudzila niekoľko desiatok tisíc eur zo zborových peňazí. Stalo sa to v čase, keď bol seniorom Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Ivan Eľko, dnes vo funkcii generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Práve on v tomto prípade nepristúpil k navrhnutiu radikálneho trestu a nepristúpil ani k riešeniu, aké zinscenovali v prípade J. Ľachkého, keď predsedníctvo seniorátu na čele s M. Popičovou odsunulo problém drženického farára na dištrikt, hoci ho mal podľa práva riešiť seniorát. Urobili tak práve preto, aby mohli
J. Ľachkému udeliť najtvrdší trest – ten totiž nie je v kompetencii seniorátu, rozhodnúť o ňom môže len dištriktuálne presbyterstvo ako disciplinárny orgán. Rozsudok by teraz malo potvrdiť generálne presbyterstvo. Hlasovať o ňom teda bude aj Ivan Eľko, ktorý ako senior v minulosti niesol zodpovednosť za cirkevné zbory v Dunajsko-nitrianskom senioráte a Ján Ľachký ho ako biskupa otvorene kritizoval.

Formálne chyby v agende cirkevného zboru, kde pôsobí Ján Ľachký, by sa pri troche snahy našli azda v každom cirkevnom zbore a dali by sa jednoducho odstrániť, no disciplinárny orgán ich vyhodnotil ako neodpustiteľný prehrešok a vzal Jánovi Ľachkému prácu, ktorú s láskou vykonával v chudobnom zbore desaťročia. Pravú príčinu – odvážne články v Lutheruse – tak „sudcovia“ zastreli inými dôvodmi.

Týždenník Lutherus aj v tejto kritickej situácii stojí za svojím spolupracovníkom Jánom Ľachkým a bude hľadať formy pomoci duchovnému, ktorého súčasné vedenie nemilosrdne vyhodilo na dlažbu. O spôsobe, ako mu môžu pomôcť i čitatelia týždenníka Lutherus, budeme informovať.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár